Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 có file nghe năm 2019 - 2020

2 860

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có file nghe và đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kì 1 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng làm bài hiệu quả.

PART I. LISTENING (3pts).

Question 1. Listen and number.

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 có file nghe năm 2019 - 2020

Question 2. Listen and tick. V

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 có file nghe năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 có file nghe năm 2019 - 2020

Question 3. Listen and complete.

A: What is (0) your hobby?

B: (1) ___________.

C: I like playing the (2) ___________.

A: My (3) ___________ is singing.

B: We all like (4) ___________. Let’s go to the music club.

PART II- READING AND WRITING(5pts).

Question 4: Read and complete.

Dear penfriend,

Hi! My name is Mai. I’m nine years old. I’m a pupil at Nguyen Du Primary School.

I’m Vietnamese. I like collecting stamps. I have a lot of stamps. I don’t like playing chess. This is a photo of me. I really want a penfriend.

Please write to me: mai@english.com.vn.

1. Mai is (0) nine years old.

2.She is a pupil at Nguyen Du (1)______________

3. She likes collecting(2)___________.

4 She doesn’t like playing(3)_______________

5. She wants a(4)_________________.

Question 5: Fill in each gap with a suitable words from the box.

Primary; sing; November; Viet Nam; name

Hi. My (1)name is Nam. I’m from (2) _____________. I’m 11 years old. My birthday is on the third of (3)____________.I study at Le Hong Phong (4)_____________School. I like Music very much. In my free time, I go to Music club. I can (5)______________ but I can’t play the piano.

Question 6: Read and tick Yes or No.

Phong is a pupil at Ban Ngoai Primary School. It is a big school in Ban Ngoai Village. His new classroom is large. There are eighteen desks and thirty-six chairs. There is a board on the wall. His favourite subjects are Vietnamese and Maths. He likes English, too. He can sing many English songs. In his free time, he often goes to the Music Club.

Yes No

0. Phong is a teacher.

1. His school is big.

2. His classroom is small but new.

3. In his free time, he often goes to the Music Club .

4. His favourite subjects are Vietnamese and Maths.

Question 7: Look at the pictures and the letters. Write the words.

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 có file nghe năm 2019 - 2020

Question 8: Look and read .Put a tick (V) or a cross (X) in the box.

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 có file nghe năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 có file nghe năm 2019 - 2020

ĐÁP ÁN

PART I. LISTENING

Question1: Listen and number.

1.b

2. c

3. d

4. a

Question 2: Listen and tick .

a

b

b

a

Question 3. Listen and complete

dancing

piano

hobby

music

PART II. READING AND WRITING

Question 4: Read and complete.

2. Primary School

3. stamps

4. chess

5. pen friend

Question 5. Fill in each gap with suitable words from the box.

2. Viet Nam

3. November

4. Primary

5. sing

Question 6. Read and tick Yes or No.

Y

N

Y

Y

Question 7. Look at the pictures and letters. Write the words.

2. England

3. English

4. morning

5. October

Question 8. Read and tick or cross.

1. X

2. V

3. X

4. V

Trên đây là Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. 

Đánh giá bài viết
2 860
Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh Xem thêm