Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 My Hobbies

TEST FOR UNIT 1

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 My Hobbies do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây bao gồm nhiều dạng bài tập ở các phần: LISTENING, PHONETICS, VOCABULARY AND GRAMMAR, READING và WRITING giúp các em học sinh lớp 7 có thể ôn tập toàn bộ kỹ năng quan trọng liên quan trong bài. Sau đây mời các em tham khảo tải về chi tiết.

I/ LISTENING

Listen to two friends Peter and Rachel talk about their hobbies. Write A for Peter and B for Rachel in each box below the pictures for the hobbies you hear.You’ll be listened twice.

Bài tập tiếng Anh 7 Unit 1

Bài tập tiếng Anh 7 Unit 1

II/ PHONETICS

Choose the word having the underlined part pronounced differently in each line.

1. A. bottle     B. purpose       C. collect        D. second

2. A. heard     B. pearl         C. heart         D. earth

3. A. sofa      B. away         C. banana        D. occasion

III/ VOCABULARY AND GRAMMAR

Match each of the verbs in column A with a suitable noun/ noun phrase in column B. Use each word only once.

A

B

1. collect _____

2. take _____

3. do _____

4. watch _____

5. play _____

6. go _____

7. listen to _____

8. make _____

9. read _____

10. carve _____

a. football match

b. detective stories

c. dolls

d. countryside music

e. wood

f. pottery

g. photos

h. the violin

i. sightseeing

j. aerobics

Còn tiếp.............

Các bạn có thể download toàn bộ đề kiểm tra tại Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 My Hobbies. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 7 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến, ...

Đánh giá bài viết
5 2.842
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm