Đề KSCL đầu năm môn Lịch sử lớp 10 năm học 2019-2020 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc

Đề kiểm tra đầu năm môn Lịch sử 10 có đáp án

Đề KSCL đầu năm môn Lịch sử lớp 10 năm học 2019-2020 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc có đáp án gồm 16 câu trắc nghiệm và 3 bài tập tự luận, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức môn Lịch sử 10.

Đề được biên soạn nhằm đánh giá năng lực của các em , giúp các em làm quen với các dạng bài tập cơ bản và chuẩn bị kiến thức cho những kì thi quan trọng. Các em có thể xem thêm các đề KSCL đầu năm lớp 10 của các môn học khác để mở rộng kiến thức. Mời các em tham khảo:

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN

(Đề thi gồm có 03 trang)

ĐỀ THI KHẢO SÁT KIẾN THỨC

CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC 2019- 2020

( Đề thi gồm có 03 trang)

MÔN: SỬ LỚP 10

(Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian giao đề).

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Nhân dân Liên Xô nhanh chóng hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946-1950) dựa vào

A. Tinh thần tự lực tự cường. B. Những tiến bộ khoa học kĩ thuật.

C. Sự giúp đỡ của các nước Đông Âu D. Có nguồn tài nguyên phong phú.

Câu 2. Đường lối chung của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời kì cải cách mở cửa lấy nội dung nào làm trọng tâm?

A. Xây dựng hệ thống chính trị. B. Phát triển kinh tế.

C. Xây dựng nền kinh tế thị trường. D. Kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản.

Câu 3. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản gặp thêm khó khăn nào khác với các nước tư bản Tây Âu?

A. Sự tàn phá nặng nề của chiến tranh.

B. Phải khôi phục kinh tế.

C. Thiếu thốn gay gắt lương thực, thực phẩm.

D. Phải dựa vào viện trợ của Mĩ dưới hình thức vay nợ.

Câu 4. Nhận xét nào dưới đây đúng về vai trò của Liên hợp quốc trước những biến động của tình hình thế giới hiện nay

A. Liên hợp quốc trở thành diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.

B. Đấu tranh bảo vệ chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc

C. Ngăn chặn các đại dịch đe dọa sức khỏe của loài người.

D. Bảo vệ các di sản trên thế giới, cứu trợ nhân đạo.

Câu 5. Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ tự phát sang tự giác?

A. Phong trào “vô sản hóa” (1928).

B. Bãi công ở đồn điền cao su Phú Riềng (1929).

C. Bãi công ở nhà máy xi măng Hải Phòng (1928).

D. Bãi công Ba Son (8-1925).

Câu 6. Trong những năm 1919-1925, hoạt động của Nguyễn Ái Quốc có ý nghĩa như thế nào với việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam?

A. Chuẩn bị về mặt tổ chức cho sự ra đời của Đảng.

B. Tìm ra con đường giải phóng dân tộc đúng đắn.

C. Chuẩn bị về mặt tư tưởng-chính trị cho sự ra đời của Đảng.

D. Tạo ra bước ngoặt cho sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

Câu 7. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930) xác định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là

A. Đánh đổ đế quốc, tư sản phản cách mạng.

B. Đánh đổ đế quốc, phong kiến và tư sản phản cách mạng.

C. Đánh đổ thực dân Pháp và bọn tay sai

D. Đánh đổ phong kiến, đế quốc.

Câu 8. Phong trào đấu tranh nào của nhân dân ta được đánh giá là cuộc tập dượt lần thứ hai cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này?

A. Phong trào cách mạng 1930 – 1931.

B. Phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945.

C. Cao trào kháng Nhật cứu nước từ tháng 3 đến giữa tháng 8/1945.

D. Phong trào dân chủ 1936 – 1939.

Câu 9. Việt Nam Giải phóng quân ra đời là sự hợp nhất của các tổ chức nào?

A. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với Cứu quốc quân

B. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với đội du kích Bắc Sơn.

C. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với du kích Ba Tơ.

D. Cứu quốc quân với du kích Thái Nguyên

Câu 10. Lực lượng nào được coi là tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam?

A. Trung đội Cứu quốc quân I. B. Việt Nam Giải phóng quân.

C. Việt Nam Cứu quốc quân. D. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân.

Câu 11. Quân đội những nước Đồng minh nào vào Việt Nam để giải giáp phát xít Nhật sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Liên Xô, Mĩ. B. Liên Xô, Anh.

C. Trung Hoa Dân Quốc, Anh. D. Trung Hoa Dân Quốc, Pháp.

Câu 12. Thuận lợi nào là cơ bản nhất đối với nước ta sau Cách mạng tháng Tám 1945?

A. Nhân dân phấn khởi gắn bó với chế độ.

B. Cách mạng có Đảng và Hồ Chủ tịch lãnh đạo.

C. Hệ thống xã hội chủ nghĩa đang hình thành.

D. Phong trào cách mạng thế giới phát triển sau chiến tranh.

Câu 13: Nội dung cơ bản trong bước 1 của kế hoạch quân sự Na-va là gì?

A. Phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tấn công chiến lược ở miền Nam.

B. Phòng ngự chiến lược ở miền Nam, tấn công chiến lược ở miền Bắc.

C. Tấn công chiến lược ở hai miền Nam – Bắc.

D. Phòng ngự chiến lược ở hai miền Bắc – Nam.

Câu 14: Pháp mở cuộc tấn công Việt Bắc vào thu - đông 1947 vì

A. Muốn ngăn chặn con đường liên lạc của ta với quốc tế.

B. Muốn tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta.

C. Muốn giải quyết mâu thuẫn giữa tập trung và phân tán quân.

D. Muốn kết thúc chiến tranh trong danh dự.

Câu 15: So với chiến dịch Việt Bắc (1947), chiến dịch Biên giới thu – đông (1950) có gì khác về kết quả và ý nghĩa lịch sử?

A. Mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến.

B. Bộ đội chủ lực trưởng thành thêm một bước.

C. Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch.

D. Quân đội ta giành được thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ).

Câu 16. Mối quan hệ của cách mạng 2 miền Nam Bắc là

A. Hợp tác với nhau. B. Hỗ trợ lẫn nhau.

C. Gắn bó mật thiết, tác động qua lại. D. Hợp tác, giúp đỡ nhau.

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Tại sao nói nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”? (2đ)

Câu 2: Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)? (2đ)

Câu 3: So sánh điểm giống nhau và điểm khác nhau giữa “chiến lược chiến tranh đặc biệt” và “chiến lược chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở Miền Nam Việt Nam? (2đ).

-----------HẾT ----------

Đáp án hướng dẫn

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN

(Đề thi gồm có 03 trang)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT KIẾN THỨC

CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC 2019- 2020

( Đề thi gồm có 03 trang)

MÔN: SỬ - LỚP 10

(Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian giao đề).

I. TRẮC NGHIỆM (4đ)

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

A

B

C

A

D

C

B

D

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

Câu 13

Câu 14

Câu 15

Câu 16

A

D

C

B

A

B

D

C

II. TỰ LUẬN (6đ)

Đáp án

Điểm

Câu 1

Tại sao nói nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?

- Chính quyền mới thành lập còn non yếu.

0.5

- Phía bắc: 20 vạn quân tưởng và tay sai kéo vào nước ta âm mưu chống phá cách mạng.

0.25

- Phía nam: Anh dọn đường cho Pháp trở lại xâm lược và trên nước ta còn 6 vạn tàn quân Nhật đang chờ giải giáp.

0.25

- Kinh tế nghèo nàn lạc hậu, đình đốn, bị chiến tranh, thiên tai tàn phá, hậu quả của nạn đói chưa khắc phục.

0.5

- Ngân khố trống rỗng.

0.25

- >90% dân số mù chữ, tệ nạn xã hội tràn lan.

0.25

Câu 2

Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)

* Chủ quan:

- Sự lãnh đạo của Đảng (đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh) với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.

0.5

- Có chính quyền dân chủ nhân dân, mặt trận dân tộc thống nhất, lực lượng vũ trang 3 thứ quân, hậu phương rộng lớn.

0.5

* Khách quan:

- Có sự đoàn kết chiến đấu của 3 dân tộc Đông Dương.

0.5

- Có sự giúp đỡ của Trung Quốc, Liên xô và lực lượng dân chủ tiến bộ trên thế giới.

0.5

Câu 3

So sánh điểm giống nhau và điểm khác nhau giữa “chiến lược chiến tranh đặc biệt” và “chiến lược chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở Miền Nam Việt Nam?

* Giống nhau:

- Đều là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mĩ

0.5

- Được tiến hành bằng vũ khí, phương tiện chiến tranh của Mĩ do cố vấn Mĩ chỉ huy.

0.5

* Khác:

- Chiến tranh đặc biệt: Chủ yếu là quân Ngụy, đánh phá bình định Miền Nam.

0.5

- Chiến tranh cục bộ: Lực lượng chủ yếu là quân Mĩ, Ngụy quân, quân đồng minh, gây chiến tranh miền Nam và đánh phá Miền Bắc.

0.5

----------- HẾT ----------

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề KSCL đầu năm môn Lịch sử lớp 10 năm học 2019-2020 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc có đáp án. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập hiệu quả. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu khác tại mục Tài liệu học tập lớp 10 do VnDoc tổng hợp và đăng tải như:Toán 10, Tiếng Anh 10, Địa lý 10,...

Đánh giá bài viết
1 84
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 Xem thêm