Đề KSCL đầu năm môn Sinh học lớp 10 năm học 2019-2020 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc

Đề kiểm tra đầu năm môn Sinh học 10 có đáp án

Đề KSCL đầu năm môn Sinh học lớp 10 năm học 2019-2020 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc có kèm theo đáp án gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức môn Sinh học lớp 10.

Đề chủ yếu xoay quanh những nội dung kiến thức cơ bản các em đã được học, nhằm đánh giá năng lực các em, giúp các em làm quen với các dạng bài tập thường gặp trong các đề thi. Các em có thể xem thêm các đề KSCL đầu năm lớp 10 của các môn học khác để đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo:

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN

MÃ ĐỀ: 570

ĐỀ THI KHẢO SÁT KIẾN THỨC CHUẨN BỊ

NĂM HỌC 2019-2020 – MÔN SINH HỌC 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời gian giao đề)

Họ, tên thí sinh:................................................................. SBD: ........................,,.

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tên gọi của phân tử ADN là:

A. Axit nuclêic B. Axit ribônuclêic C. Axit đêôxiribônuclêic D. Nuclêôtit

Câu 2: Mỗi vòng xoắn của phân tử ADN có chứa :

A. 20 nuclêôtit B. 30 nuclêôtit C. 20 cặp nuclêôtit D. 10 nuclêôtit

Câu 3: Các nguyên tố hoá học tham gia trong thành phần của phân tử ADN là:

A. C, H, O, Na, S B. C, H, O, N, P

C. C, H, O, P D. C, H, N, P, Mg

Câu 4: Có 1 phân tử ADN tự nhân đôi 3 lần thì số phân tử ADN được tạo ra sau quá trình nhân đôi bằng:

A. 5 B. 7 C. 6 D. 8

Câu 5: Đơn vị cấu tạo nên ADN là:

A. Axit đêôxiribônuclêic B. Nuclêôtit C. Axit amin D. Axit ribônuclêic

Câu 6: Yếu tố giúp cho phân tử ADN tự nhân đôi đúng mẫu là

A. Nguyên tắc bổ sung

B. Sự tham gia xúc tác của các enzim

C. Cả 2 mạch của ADN đều làm mạch khuôn

D. Sự tham gia của các nuclêôtit tự do trong môI trường nội bào

Câu 7: Một gen có chiều dài 3570 Å. Hãy tính số chu kì xoắn của gen.

A. 119 B. 210 C. 105 D. 238

Câu 8: Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có số nuclêôtit loại X chiếm 15% tổng số nuclêôtit. Hãy tính tỉ lệ số nuclêôtit loại T trong phân tử ADN này.

A. 20% B. 15% C. 25% D. 35%

Câu 9: Quá trình tự nhân đôi xảy ra ở:

A. Trên màng tế bào. B. Trong nhân tế bào.

C. Bên ngoài nhân. D. Bên ngoài tế bào.

Câu 10: Cơ chế nhân đôi của ADN trong nhân là cơ sở

A. Đưa đến sự nhân đôi của lạp thể. B. Đưa đến sự nhân đôi của trung tử.

C. Đưa đến sự nhân đôi của ti thể. D. Đưa đến sự nhân đôi của NST.

Câu 11: Đường kính ADN và chiều dài của mỗi vòng xoắn của ADN lần lượt bằng:

A. 34 Å và 10 Å B. 20 Å và 34 Å

C. 3,4 Å và 34 Å D. 3,4 Å và 10 Å

Câu 12: Người có công mô tả chính xác mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN lần đầu tiên là:

A. Oatxơn và Cric B. Menđen C. Moocgan D. Menđen và Moocgan

Câu 13: Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là

A. 3120 nuclêôtit. B. 1200 nuclêôtit C. 2400 nuclêôtit. D. 3600 nuclêôtit.

Câu 14: Bốn loại đơn phân cấu tạo ADN có kí hiệu là:

A. A, U, G, X B. U, R, D, X C. A, D, R, T D. A, T, G, X

Câu 15: Trong nhân đôi của gen thì nuclêôtit tự do loại G trên mach khuôn sẽ liên kết với:

A. A của môi trường B. T của môi trường

C. X của môi trường D. G của môi trường

Câu 16: Sự nhân đôi của ADN xảy ra vào kì nào trong nguyên phân?

A. Kì trung gian B. Kì sau và kì cuối C. Kì giữa D. Kì đầu

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1 (3 đ):

Một đoạn ADN chứa hai gen

- Gen thứ nhất dài 0,51 μm và có tỉ lệ từng loại nuclêôtit trên mạch đơn thứ nhất như sau:

A : T : G : X = 1 : 2 : 3 : 4

- Gen thứ hai dài bằng phân nửa chiều dài của gen thứ nhất và có số lượng nuclêôtit từng loại trên mạch đơn thứ hai là: A = T/2 = G/3 = X/4

Xác định:

1. Số lượng và tỉ lệ từng loại nuclêôtit trên mỗi mạch đơn của mỗi gen.

2. Số lượng và tỉ lệ từng loại nuclêôtit của đoạn ADN

3. Số liên kết hyđrô và số liên kết hóa trị của đoạn ADN

Câu 2 (3 đ)

Trình bày tính đặc trưng của phân tử ADN?

----------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN KHẢO SÁT KIẾN THỨC CHUẨN BỊ

NĂM HỌC 2019-2020 – MÔN SINH HỌC 10

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

CÂU

MÃ 132

MÃ 209

MÃ 357

MÃ 485

MÃ 570

MÃ 628

1

A

C

D

D

C

B

2

C

B

D

A

A

A

3

D

D

B

A

B

A

4

D

D

A

C

D

C

5

D

A

C

A

B

C

6

A

A

A

B

A

D

7

C

C

B

B

C

B

8

A

B

D

C

D

B

9

A

D

C

B

B

D

10

D

C

B

D

D

C

11

B

A

C

D

B

A

12

B

C

A

B

A

C

13

C

A

B

C

C

D

14

B

B

C

A

D

A

15

C

B

A

D

C

D

16

B

D

D

C

A

B

II. Tự luận (6 điểm)

CÂU

NỘI DUNG

ĐIỂM

Câu 1

(3,0 đ)

1. Số lượng và tỉ lệ từng loại nuclêôtlt trên mỗi mạch đơn của mỗi gen: (1 đ)

a. Gen thứ nhất:

- Tổng số nuclêôtit của gen: (0,51 . 104 .2 )/ 3,4 = 3000 (nu)

- Số nuclêôtit trên mỗi mạch gen: 3000 : 2 = 1500 (nu)

Theo đề bài:

A1 : T1 : G1 : X1 = 1 : 2 : 3 : 4 = 10% : 20% : 30% : 40%

- Vậy số lượng và tỉ lệ từng loại nuclêôtit trên mỗi mạch đơn của gen thứ nhất:

+ A1 = T2 = 10% = 10% . 1500 = 150 (nu)

+ T1 = A2 = 20% = 20% . 1500 = 300 (nu)

+ G1 = X2 = 30% = 30% . 1500 = 450 (nu)

+ X1 = G2 = 40% = 40% .1500 = 600 (nu)

b. Gen thứ hai:

- Số nuclêôtit của gen:

3000 : 2 =1500 (nu)

- Số nuclêôtit trên mỗi mạch gen: 1500 : 2 = 750 (nu)

Theo đề bài :

A2 = T2/2 = G2/3 = X2/4

=> T2 = 2A2, G2 = 3A2, X2 = 4A2

A2 + T2 + G2 + X2 = 750

A2 + 2A2 + 3A2 + 4A2 = 750 → A2 = 75

- Vậy, số lượng và tỉ lệ từng loại nuclêôtit trên mỗi mạch đơn của gen thứ hai:

+ T1 = A2 = 75 (nu) = 75/750 . 100% = 10%

+ A1 = T2 = 2 . 10% = 20% = 20% .750 = 150 (nu)

+ X1 = G2 = 3 . 10% = 30% = 30% . 750 = 225 (nu)

+ G1 = X2 = 10% . 4 = 40% = 40% . 750 = 300 (nu)

2. Số lượng và tỉ lệ từng loại nuclêôtit của đoạn ADN: (1 đ)

- Đoạn ADN có: 3000 + 1500 = 4500 (nu)

- A = T = 150 + 300 + 75 +150 = 675 (nu) = 675/400 . 100% = 15%

- G = X = 50% - 15% = 35% = 35% . 4500 = 1575 (nu)

3. Số liên kết hyđrô và số liên kết hóa trị của đoạn ADN: (1 đ)

- Số liên kết hyđrô: 2A + 3G = 2. 675 + 3. 1575 = 6075 liên kết

Số liên kết hóa trị: 2N - 2 = 2 . 4500 -2 = 8998 liên kết

(1 đ)

(1 đ)

(1 đ)

Câu 2

(3,0 đ)

Tính đặc trưng của ADN :

- Thành phần , số lượng, trình tự sắp xếp các nucleotit trong ADN của loài.

- Hàm lượng ADN trong nhân tế bào.

- Tỉ lệ ( A + T)/(G+X) trong ADN của loài

Mỗi ý đúng 1 điểm

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề KSCL đầu năm môn Sinh học lớp 10 năm học 2019-2020 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc có kèm theo đáp án. Hi vọng tài liệu sẽ là nguồn tham khảo hữu ích, phục vụ các em học tập. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu hay khác tại mục Tài liệu học tập lớp 10 do VnDoc tổng hợp và đăng tải như: Trắc nghiệm Tiếng Anh 10, Học tốt Ngữ văn 10, Trắc nghiệm Toán 10,....

Đánh giá bài viết
1 234
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 Xem thêm