Đề KSCL đội tuyển HSG lớp 11 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc

S GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯNG THPT YÊN LC 2
KÌ THI KSCL ĐỘI TUYN HC SINH GII KHI 11
ĐỀ THI MÔN: HÓA HC
NĂM HC 2018 2019
Thi gian làm bài 180 phút, không k thời gian giao đề.
Đề thi gm: 02 trang.
———————
Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P=31; S = 32;Si =
28; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb =
85; Sr = 88; Ag = 108; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207; I=127
Câu 1:
1. Có 6 loi hp chất vô cơ A, B, C, D, E, F đều là hp cht ca photpho. Khi cho 6 hp cht trên
lần lượt tác dng vi dung dịch NaOH dư đều thu đưc dung dch có cùng cht là Na
3
PO
4
. Viết
công thc 6 hp cht trên và viết phương trình phản ng xy ra.
2. Cân bng các phn ứng sau đây bằng phương pháp thăng bng electron.
a. CH
3
-CH=CH
2
+ KMnO
4
CH
3
-COOK + K
2
CO
3
+ MnO
2
+ KOH + H
2
O
b. Mg + HNO
3
Mg(NO
3
)
2
+ N
2
+ N
2
O + H
2
O (n
N2O
: n
N2
= 2 : 3)
3. Mt khoáng cht có cha 20,93% nhôm; 21,7% silic; còn lại là oxi và hiđro (v khi lưng).
Hãy xác định công thc ca khoáng cht này.
Câu 2:
1. Ch dùng cht ch th phenolphtalein, hãy nhn biết các dung dch NaOH, BaCl
2
, HNO
3
,
Na
2
SO
4
, H
2
SO
4
.
2. Hn hp X gm hai mui R
2
CO
3
RHCO
3
. Chia 44,7 gam X thành ba phn bng nhau. Phn
mt tác dng hoàn toàn với lượng dư dung dịch Ba(OH)
2
thu được 35,46 gam kết ta. Phn hai tác
dng hoàn toàn vi lưng dư dung dịch BaCl
2
, thu được 7,88 gam kết ta. Phn ba tác dng tối đa
vi V ml dung dch KOH 4M, tính giá tr ca V.
Câu 3:
1. Nung hn hp X gm a mol Mg 0,25 mol Cu(NO
3
)
2
, sau mt thời gian thu được cht rn Y
0,45 mol hn hp khí Z gm NO
2
O
2
. Cho Y phn ng vừa đủ vi dung dch cha 1,3 mol
HCl, thu được dung dch ch cha m gam hn hp mui clorua và 0,05 mol hn hp khí T gm N
2
và H
2
, t khi T so vi H
2
là 11,4. Tính m.
2. Hòa tan hết 17,52 gam hn hp X gm MgO, Mg, Al, Al(NO
3
)
3
vào dung dch cha KNO
3
0,47 mol H
2
SO
4
(đun nóng nhẹ). Sau khi kết thúc phn ứng thu được dung dch Y ch cha các
muối và 3,136 lít (đktc) hỗn hp khí Z gm NO và H
2
. T khi ca Z so vi H
2
là 13. Dung dch Y
tác dng ti đa với dung dch cha 1,07 mol KOH , sau phn ứng thu được dung dch T và kết ta,
ly kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 8 gam rn. Tính phần trăm số
mol MgO có trong X.
Câu 4:
Đốt cháy một hiđrocacbon A mạch hở, thu được CO
2
hơi c vi t l th tích 1,75 : 1.
1. Tìm công thc phân t ca A biết công thc phân t trùng công thức đơn giản nht.
2. Cho 13,8 gam A phn ng với ợng dung dịch AgNO
3
/NH
3
thu được 45,9 gam kết ta.
Cht A phn ng vi HCl cho sn phm trong đó có cht C, cht C có cha 59,66% clo trong phân
t. Cht C phn ng vi brom theo t l mol 1 : 1 chiếu sáng ch thu đưc 2 dn xut cha
halogen. Xác định công thc cu to ca A, C.
Câu 5:
1. Cho sơ đồ chuyển hóa sau đây
A A
1
A
2
polietilen
A
3
A
4
A
5
cao su Buna
Các cht A, A
1
, A
2
, A
3
, A
4
, A
5
là các hidrocacbon khác nhau. Xác đnh các cht trong sơ đ. Hoàn
thành các phn ng hóa hc, ghi rõ điu kin.
2. Nung 8,8 gam propan (trong điều kin thích hợp) thu được hn hp A gm H
2
, CH
4
, C
2
H
6
, C
3
H
6
mt phần propan chưa phn ng. Biết hiu sut phn ng 90%. Tính t khi ca hn hp A
so vi H
2
.
3. Hn hp X gm các hidrocacbon mch h: CH
4
, C
2
H
4
, C
3
H
4
C
4
H
4
. Nung nóng 6,72 t hn
hp E cha X H
2
mặt Ni làm xúc tác thu được hn hp F có t khi so vi H
2
bng 19. Dn
toàn b F qua bình đựng dung dịch brom thấy khối lượng brom phn ng a gam, đng thi
khối lượng bình tăng 3,68 gam, kthoát ra khi bình (hn hp khí T) th tích 1,792 lít ch
chứa các hidrocacbon. Đốt cháy toàn b T thu được 4,32 gam nước. Th tích các khí đo ở điều kin
tiêu chun, các phn ng xy ra hoàn toàn. Tính giá tr ca a.
------------ HT ------------
Ghi chú:
- Học sinh không được s dng bt kì tài liu nào (k c Bng tun hoàn các nguyên t hóa hc)
- Giám th coi thi không cn gii thích gì thêm.
ĐÁP ÁN
Câu
Ni dung
Đim
Câu 1
(2 điểm)
1. A: P
2
O
5
, B: H
3
PO
4
, C: HPO
3
, D: H
4
P
2
O
7
, E: NaH
2
PO
4
, F: Na
2
HPO
4
P
2
O
5
+ NaOH Na
3
PO
4
+ H
2
O
H
3
PO
4
+ NaOH Na
3
PO
4
+ H
2
O
HPO
3
+ NaOH Na
3
PO
4
+ H
2
O
H
4
P
2
O
7
+ NaOH Na
3
PO
4
+ H
2
O
NaH
2
PO
4
+ NaOH Na
3
PO
4
+ H
2
O
Na
2
HPO
4
+ NaOH Na
3
PO
4
+ H
2
O
0,25
0,25
0,25
2.
CH
3
-CH=CH
2
+ KMnO
4
CH
3
-COOK + K
2
CO
3
+ MnO
2
+ KOH + H
2
O
a. 3x C
-1
+ C
-2
C
+3
+ C
+4
+ 10e
10x Mn
+7
+3e Mn
+4
3CH
3
-CH=CH
2
+ 10KMnO
4
3CH
3
-COOK + 3K
2
CO
3
+ 10MnO
2
+
KOH +4 H
2
O
b. Mg +HNO
3
Mg(NO
3
)
2
+ N
2
+ N
2
O + H
2
O (n
N2O
: n
N2
= 2 : 3)
23x Mg
0
Mg
+2
+ 2e
1x 10N
+5
+ 46e 3N
2
+ 2 N
2
O
23Mg +56 HNO
3
23Mg(NO
3
)
2
+ 3N
2
+ 2N
2
O +28 H
2
O
0,25
0,25
1. Khoáng cht có dng: aAl
2
O
3
. bSiO
2
. cH
2
O
Gi s có 100 gam khoáng cht.
Ta có:
n
Al2O3
=
0,2093.100
27.2
= 0,3875
n
SiO2
=
0,217 .100
28
= 0,775
n
H2O
=
1000,3875.1020,775.60
18
= 0,776
Ta có a : b : c=1: 2: 2
Vy công thc ca khoáng vt là: Al
2
O
3
. 2SiO
2
. 2H
2
O
0,25
0,25

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề KSCL đội tuyển HSG lớp 11 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc. Nội dung tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn học sinh giải Hóa 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

--------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề KSCL đội tuyển HSG lớp 11 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
4 3.138
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 11 Xem thêm