Đề KSCL học kì 2 lớp 6 môn Địa lý trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
UBND
UBND
HUY
HUY
N
N
AN
AN
L
L
Ã
Ã
O
O
TR
TR
ƯỜ
ƯỜ
NG
NG
THCS
THCS
T
T
Â
Â
N
N
VI
VI
Ê
Ê
N
N
A.
A.
MA
MA
TR
TR
N
N
ĐỀ
ĐỀ
KI
KI
M
M
TRA
TRA
CU
CU
I
I
H
H
C
C
K
K
Ì
Ì
II
II
N
N
Ă
Ă
M
M
H
H
C
C
2017
2017
-
-
2018
2018
M
M
Ô
Ô
N:
N:
ĐỊ
ĐỊ
A
A
L
L
Ý
Ý
6
6
T
T
ê
ê
n
n
ch
ch
đề
đề
Nh
Nh
n
n
bi
bi
ế
ế
t
t
Th
Th
ô
ô
ng
ng
hi
hi
u
u
V
V
n
n
d
d
ng
ng
T
T
ng
ng
V
V
n
n
d
d
ng
ng
th
th
p
p
V
V
n
n
d
d
ng
ng
cao
cao
TN
TN
TN
TN
TL
TL
TN
TN
TL
TL
TN
TN
TL
TL
Ch
Ch
đề
đề
:
:
L
L
p
p
v
v
kh
kh
í
í
Nh
Nh
n
n
bi
bi
ế
ế
t
t
m
m
t
t
s
s
đặ
đặ
c
c
đ
đ
i
i
m
m
c
c
a
a
l
l
p
p
v
v
kh
kh
í
í
c©u
®iÓm
lÖ%
2 u
0,5
5%
3 u
2,5
25%
Chñ
®Ò :
Lớp
nước
Nh
Nh
n
n
bi
bi
ế
ế
t
t
m
m
t
t
s
s
đặ
đặ
c
c
đ
đ
i
i
m
m
c
c
a
a
l
l
p
p
n
n
ướ
ướ
c
c
H
H
c
c
sinh
sinh
bi
bi
ế
ế
t
t
ph
ph
â
â
n
n
bi
bi
t
t
s
s
ô
ô
ng
ng
v
v
à
à
h
h
,
,
d
d
a
a
hi
hi
u
u
bi
bi
ế
ế
t
t
th
th
y
y
gi
gi
á
á
tr
tr
c
c
a
a
s
s
ô
ô
ng
ng
Hi
Hi
u
u
vai
vai
tr
tr
ò
ò
c
c
a
a
đấ
đấ
t
t
c©u
®iÓm
lÖ%
4
4
c
c
â
â
u
u
1
1
10
10
%
%
1 u
3
30%
30%
1
1
c
c
â
â
u
u
0,25
0,25
2,5%
2,5%
6
6
c
c
â
â
u
u
4,25
42,5%
Chñ ®Ò:
Lớp
đất.
Nh
Nh
n
n
bi
bi
ế
ế
t
t
m
m
t
t
s
s
đặ
đặ
c
c
đ
đ
i
i
m
m
c
c
a
a
l
l
p
p
đấ
đấ
t
t
Thông
qua
câu ca
dao
học
sinh
thấy
được ý
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
nghĩa
của đất
đai
các
biện
pháp
bảo vệ
đất
c©u
®iÓm
lÖ%
1
1
c
c
â
â
u
u
0,2
0,2
5
5
2,5%
1 câu
3
30%
2
2
c
c
â
â
u
u
3,
3,
2
2
5
5
3
3
2,
2,
5%
5%
§Þnh híng ph¸t triÓn n¨ng lùc
- N¨ng c chung: nghiªn cøu, gi¶i quyÕt n ®Ò
- N¨ng c riªng: T duy, tæng hîp.
Tæng
c©u:
Tæng
®iÓm:
lÖ%
7
7
1,75
1,75
17,5%
17,5%
1
1
3
3
30
30
%
%
1
1
0,25
0,25
2,5%
1
1
3
3
30%
30%
11
11
10
100%
B. ĐỀ BÀI KIỂM TRA
I.
I.
Tr
Tr
c
c
nghi
nghi
m
m
(2
(2
đ
đ
)
)
Câu 1: Lớp vỏ khí gồm mấy tầng:
A. 2 tầng B. 3 tầng C. 4 tầng D. 5 tầng
C
C
â
â
u
u
2
2
.
.
D
D
ng
ng
c
c
đ
đ
o
o
nhi
nhi
t
t
độ
độ
kh
kh
ô
ô
ng
ng
kh
kh
í
í
l
l
à
à
:
:
A.
A.
Nhi
Nhi
t
t
k
k
ế
ế
B.
B.
Kh
Kh
í
í
á
á
p
p
k
k
ế
ế
.
.
C.
C.
m
m
k
k
ế
ế
.
.
D.
D.
V
V
ũ
ũ
k
k
ế
ế
.
.
Câu 3: H thống sông gồm:
A. Sông chính phụ lưu.
B. Sông chính chi lưu.
C. Phụ lưu chi lưu.
D. Sông chính, phụ lưu chi lưu .
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C
C
â
â
u
u
4.
4.
Di
Di
n
n
t
t
í
í
ch
ch
đấ
đấ
t
t
đ
đ
ai
ai
cung
cung
c
c
p
p
n
n
ướ
ướ
c
c
th
th
ườ
ườ
ng
ng
xuy
xuy
ê
ê
n
n
cho
cho
s
s
ô
ô
ng
ng
g
g
i
i
l
l
à
à
:
:
A.
A.
H
H
th
th
ng
ng
s
s
ô
ô
ng.
ng.
B.
B.
T
T
h
h
y
y
ch
ch
ế
ế
s
s
ô
ô
ng.
ng.
C.
C.
L
L
ư
ư
u
u
v
v
c
c
s
s
ô
ô
ng.
ng.
D.
D.
L
L
ư
ư
u
u
l
l
ượ
ượ
ng
ng
s
s
ô
ô
ng.
ng.
C
C
â
â
u
u
5.
5.
L
L
ư
ư
u
u
l
l
ượ
ượ
ng
ng
n
n
ướ
ướ
c
c
c
c
a
a
m
m
t
t
con
con
s
s
ô
ô
ng
ng
ph
ph
thu
thu
c
c
ch
ch
y
y
ế
ế
u
u
v
v
à
à
o:
o:
A.
A.
S
S
l
l
ượ
ượ
ng
ng
ph
ph
l
l
ư
ư
u.
u.
B.
B.
S
S
l
l
ượ
ượ
ng
ng
chi
chi
l
l
ư
ư
u.
u.
C.
C.
Đ
Đ
d
d
c
c
đị
đị
a
a
h
h
ì
ì
nh
nh
v
v
à
à
độ
độ
r
r
ng
ng
c
c
a
a
s
s
ô
ô
ng.
ng.
D.
D.
D
D
i
i
n
n
t
t
í
í
ch
ch
l
l
ư
ư
u
u
v
v
c
c
v
v
à
à
ngu
ngu
n
n
cung
cung
c
c
p
p
n
n
ướ
ướ
c
c
Câu 6. Dựa vào tính chất của nước hồ được phân làm mấy loại ?
a. 3 loại b. 5 loại c. 4 loại d. 2 loại
C
C
â
â
u
u
7.
7.
Ngu
Ngu
n
n
g
g
c
c
sinh
sinh
ra
ra
c
c
á
á
c
c
th
th
à
à
nh
nh
ph
ph
n
n
kho
kho
á
á
ng
ng
trong
trong
đấ
đấ
t
t
l
l
à
à
:
:
A.
A.
Đ
Đ
á
á
m
m
.
.
B.
B.
S
S
inh
inh
v
v
t.
t.
C.
C.
N
N
ướ
ướ
c
c
v
v
à
à
kh
kh
ô
ô
ng
ng
kh
kh
í
í
..
..
D.
D.
T
T
á
á
c
c
độ
độ
ng
ng
c
c
a
a
con
con
ng
ng
ườ
ườ
i
i
Câu 8. u nào sau đây nói về vai trò của đất?
A.Tấc đất tấc vàng.
B. Đất lề, quê thói.
C. Không tấc đất cắm dùi.
D. Đất chăng dây,cây cắm sào.
II.
II.
T
T
lu
lu
n
n
(8
(8
đ
đ
)
)
Câu 1(2đ): Gió gì? Nguyên nhân sinh ra gió? Kể tên các loại gió thổi thường xuyên trên
Trái Đất?
Câu 2 (3 điểm): Sông h khác nhau như thế nào? Nêu giá trị kinh tế của sông, ngòi? Kể
tên hai hệ thống sông lớn nước ta?
Câu 3 (3đ): Cho câu ca dao sau: “Tấc đất, tấc vàng”
a. Em hiểu về ý nghĩa của câu ca dao này?

Đề KSCL học kì 2 lớp 6 môn Địa lý trường THCS Tân Viên

Đề KSCL học kì 2 lớp 6 môn Địa lý trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018 là đề kiểm tra học kì 2 môn Địa lý lớp 6 dành cho các bạn học sinh lớp 6 tham khảo. Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Địa lý này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Địa lý lớp 6 nói riêng. Mời các bạn và thầy cô tham khảo. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề kiểm tra học kì 2 môn Sinh học lớp 6 năm 2015 trường THCS Mỹ Hòa, Vĩnh Long

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2014 - 2015

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, Bắc Trà My năm 2015 - 2016

Đánh giá bài viết
2 621
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Địa Xem thêm