Đề KSCL môn Toán lớp 12 năm học 2019-2020 trường THPT Lê Xoay, Vĩnh Phúc

1 118
Trang 1/7 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG THPT LÊ XOAY
NĂM HỌC: 2019 - 2020
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1
MÔN: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm
Mã đề thi 132
Họ và tên thí sinh: ......................................................................
Số báo danh: ...............................................................................
Câu 1: Cho hàm số
y f x
có đồ thị như hình bên. Giá trị cực tiểu của
hàm số đã cho bằng
A.
1.
B.
2.
C.
1.
D.
2.
Câu 2: Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
1 3
2
x
y
x
A.
2.
x
B.
3.
x
C.
2.
y
D.
3.
y
Câu 3: Thể tích khối chóp tứ giác đều cạnh đáy bằng
a
, chiều cao
A.
3
3
.
12
a
B.
3
.
3
a
C.
3
3
.
4
a
D.
3
.a
Câu 4: Với các số thực
,a b
bất kỳ, mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A.
5
5 .
5
a
ab
b
B.
5
5 .
5
a
a b
b
C.
5
5 .
5
a
a
b
b
D.
5
5 .
5
a
a b
b
Câu 5: Khối đa diện
12
mặt đều có số đỉnh và số cạnh lần lượt là
A.
12
20.
B.
30.
C.
12
30.
D.
30
20.
Câu 6: Cho hàm số
2 1
1
x
y
x
có đồ thị là
C
. Số tiếp tuyến của đồ thị
C
đi qua điểm
1;1
M
A. 1. B.
2.
C. 0. D.
4.
Câu 7: Cho hàm số
( )y f x
có bảng biến thiên như sau:
x

- 1 3
'y
+ 0
0 +
y
4

-2
Tập tất cả các giá trị của tham số m để phương trình
( )
f x m
có ba nghiệm phân biệt là
A.
( ; 2).
m

B.
m [ 2;4].
C.
(4; ).
m

D.
( 2;4).
m
Câu 8: Đồ thị như hình vẽ bên là của hàm số
A.
4 2
3 1.
y x x
B.
2
3 2 1.
y x x
C.
3
2
1.
3
x
y x
D.
3 2
3 1.
y x x
Câu 9: Cho biểu thức
2 43
. 0
P x x x
.
Hãy viết lại P dưới dạng biểu thức lũy thừa của x?
A.
10
3
.P x
B.
11
4
.P x
FINAL
Trang 2/7 - Mã đề thi 132
C.
3
10
.P x
D.
4
11
.P x
Câu 10: Đồ thị hàm số
4 2
3
y x x
có bao nhiêu điểm cực tiểu?
A. 2. B. 3. C. 1. D. 0.
Câu 11: Cho hàm số
1
x m
y
x
. Tìm tất cả các giá trị của m để
2,3
2,3
13
min max ?
2
y y
A.
2.
m
B.
3.
m
C.
1.
m
D.
0.
m
Câu 12: Khối lăng trụ ngũ giác có tất cả bao nhiêu cạnh ?
A. 15. B. 10. C. 20. D. 25.
Câu 13: Đồ thị của hàm số nào sau đây không có tiệm cận đứng?
A.
2
2 1
.
4
x
y
x
B.
3
.
2
x
y
x
C.
5 6
.
2 3
x
y
x
D.
2
2
.
2 3
x
y
x x
Câu 14: Số giao điểm của đồ thị hàm số
3
3 1y x x
và đường thẳng
3
y
A.
2.
B.
0.
C.
3.
D.
1.
Câu 15: Cho hàm số
y f x
đồ thị hàm số
y f x
như hình bên dưới. Khẳng định nào sau
đây sai?
A. Hàm số
f x
đồng biến trên
1; .
B. Hàm số
f x
đồng biến trên
2;1 .
C. Hàm số
f x
nghịch biến trên
1;1 .
. D. Hàm số
f x
nghịch biến trên
; 2 .
Câu 16: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như hình:
x

1
'y
y
1 3

0
Số nghiệm của phương trình
3 4 0
f x
A.
2.
B.
4.
C.
3.
D.
1.
Câu 17: Cho hàm số
( )y f x
xác định trên
và có bảng xét dấu của
f x
như sau:
x

-2 0 2
f x
+ 0
||
0 +
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số
( )y f x
nghịch biến trên
2,0 0,2 .
B. Hàm số
( )y f x
nghịch biến trên
2,0 ; 0,2 .
C. Hàm số
( )y f x
nghịch biến trên
2,2 .
D. Hàm số
( )y f x
nghịch biến trên
( 2,2) \ 0 .
FINAL
Trang 3/7 - Mã đề thi 132
Câu 18: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên dưới đây :
x

2
0
1
y
0
y
1
2 3

4
0
Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
y f x
A.
2.
B.
4.
C.
3.
D.
1.
Câu 19: Cho tứ diện
OABC
, ,OA OB OC
đôi một vuông góc
6OB OC a
,
OA a
. Khi đó
góc giữa hai mặt phẳng
ABC
OBC
bằng
A.
0
45 .
B.
0
60 .
C.
0
30 .
D.
0
90 .
Câu 20: Hàm số
3
3 2019
y x x nghịch biến trên khoảng
A.
0;2 .
B.
1;1 .
C.
2;0 .
D.
3; 1 .
Câu 21: Hình bát diện đều có tất cả bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?
A. 5. B. 6. C. 9. D. 8.
Câu 22: Cho hàm số
y f x
đạo hàm
2 3
' 1 3 ,f x x x x x
. Số điểm cực trị của
hàm số là
A. 2. B. 5. C. 1. D. 3.
Câu 23: Bảng biến thiên sau là của hàm số nào?
x

2
'y
y
1


1
A.
1
.
2
x
y
x
B.
1
.
2 1
x
y
x
C.
2 1
.
2
x
y
x
D.
3
.
2
x
y
x
Câu 24: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
3 2
7 11 2
y x x x
trên đoạn
0;2
bằng
A.
11.
B.
3.
C.
2.
D.
0.
Câu 25: Cho hình bát diện đều cạnh
a
. Gọi
S
tổng diện tích tất cả các mặt của hình bát diện đó.
Tính
?S
A.
2
2 3 .S a
B.
2
4 3 .S a
C.
2
8 .S a
D.
2
3 .S a
Câu 26: Cho hàm số
ax b
y
x c
có đồ thị như hình vẽ bên dưới.
FINAL

Đề thi khảo sát lớp 12 môn Toán

Đề KSCL môn Toán lớp 12 năm học 2019-2020 trường THPT Lê Xoay, Vĩnh Phúc gồm 50 câu trắc nghiệm cơ bản, là tài liệu tham khảo giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức môn Toán lớp 12.

Nội dung đề kiểm tra chủ yếu xoay quanh các kiến thức Toán 12 các em đã được học, bên cạnh đó có một số ít bài toán trong chương trình Toán 11, đề được biên soạn nhằm đánh giá chất lượng Toán 12 giai đoạn giữa học kỳ 1, đồng thời kiểm tra rèn luyện kiến thức hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán năm học 2019 – 2020.

VnDoc giới thiệu tới các em Đề KSCL môn Toán lớp 12 năm học 2019-2020 trường THPT Lê Xoay, Vĩnh Phúc. Hi vọng tài liệu sẽ phục vụ các em ôn tập thật hiệu quả. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu hay khác tại mục Tài liệu học tập lớp 12 do VnDoc tổng hợp và đăng tải. Chúc các em học tập thật tốt!

Đánh giá bài viết
1 118
Toán lớp 12 Xem thêm