Đề KSCL Sinh học 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Trần Hưng Đạo - Vĩnh Phúc lần 1

Đề KSCL Sinh học 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề KSCL Sinh học 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Trần Hưng Đạo - Vĩnh Phúc lần 1. Tài liệu gồm 32 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

ĐỀ THI KSCL LẦN 1 NĂM HỌC 2018 - 2019

MÔN THI: SINH HỌC 12

Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian phát đề

(32 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi 132

Câu 1: Trong quá trình dịch mã, trên 1 phần tử mARN thường có 1 số ribôxôm cùng hoạt động. Các ribôxôm này được gọi là:

A. Pôlipeptit

B. Pôlinuclêôxôm

C. Pôliribôxôm

D. Pôlinuclêôtit

Câu 2: Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là

A. 1800

B. 2040

C. 3000

D. 2400

Câu 3: Tác nhân sinh học có thể gây đột biến gen là

A. virut hecpet

B. động vật nguyên sinh

C. 5BU

D. vi khuẩn

Câu 4: Mức độ gây hại của alen đột biến đối với thể đột biến phụ thuộc vào

A. tác động của các tác nhân gây đột biến.

B. điều kiện môi trường sống của thể đột biến.

C. môi trường và tổ hợp gen mang đột biến.

D. tổ hợp gen mang đột biến.

Câu 5: Trình tự nuclêôtit đặc biệt của một opêron để enzim ARN-polineraza bám vào khởi động quá trình phiên mã được gọi là

A. vùng khởi động.

B. gen điều hòa.

C. vùng vận hành.

D. vùng mã hoá.

Câu 6: Khi nào thì cụm gen cấu trúc Z, Y, A trong opêron Lac ở E. coli hoạt động?

A. Khi trong tế bào không có lactôzơ.

B. Khi môi trường có hoặc không có lactôzơ.

C. Khi trong tế bào có lactôzơ.

D. Khi prôtein ức chế bám vào vùng vận hành.

Câu 7: Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay thế 1 cặp G-X bằng 1 A – T thì số liên kết hiđrô sẽ

A. tăng 3

B. tăng 1

C. giảm 3

D. giảm 1

Câu 8: Operon Lac của vi khuẩn E.coli gồm có các thành phần theo trật tự:

A. vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)

B. gen điều hòa – vùng vận hành – vùng khởi động – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)

C. gen điều hòa – vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)

D. vùng khởi động – gen điều hòa – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)

Câu 9: Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo nguyên tắc gì?

A. Hai mạch được tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung song song liên tục.

B. Một mạch được tổng hợp gián đoạn, một mạch được tổng hợp liên tục.

C. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.

D. Mạch liên tục hướng vào, mạch gián đoạn hướng ra chạc ba tái bản.

Câu 10: Ở sinh vật nhân thực, bộ ba mở đầu quá trình dịch mã là:

A. UUG

B. GAU

C. GUA

D. AUG

Câu 11: Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là

A. tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền.

B. mã mở đầu là AUG.

C. nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin.

D. một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một loại axit amin.

Câu 12: Nhận định nào sau đây là đúng về phân tử ARN?

A. Trên các tARN có các anticôđon giống nhau

B. Trên phân tử mARN có chứa các liên kết bổ sung A-U, G-X

C. Tất cả các loại ARN đều có cấu tạo mạch thẳng

D. tARN có chức năng vận chuyển axit amin tới ribôxôm

Câu 13: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi môi trường có lactôzơ thì

A. prôtêin ức chế không được tổng hợp.

B. prôtêin ức chế không gắn vào vùng vận hành.

C. sản phẩm của gen cấu trúc không được tạo ra.

D. ARN-polimeraza không gắn vào vùng khởi động.

Câu 14: Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được nối lại với nhau thành mạch liên tục nhờ enzim nối

A. ADN giraza

B. ADN ligaza

C. ADN pôlimeraza

D. hêlicaza

Câu 15: Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN được gọi là

A. anticodon.

B. mã di truyền.

C. codon.

D. gen.

Câu 16: Tất cả các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ, điều này biểu hiện đặc điểm gì của mã di truyền?

A. Mã di truyền có tính phổ biến.

B. Mã di truyền có tính đặc hiệu.

C. Mã di truyền có tính thoái hóa.

D. Mã di truyền luôn là mã bộ ba.

Câu 17: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là

A. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động lên các gen cấu trúc.

B. nơi gắn vào của prôtêin ức chế để cản trở hoạt động của enzim phiên mã.

C. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động lên vùng vận hành.

D. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động lên vùng khởi động.

Câu 18: Trong opêron Lac, vai trò của cụm gen cấu trúc Z, Y, A là:

A. tổng hợp prôtein ức chế bám vào vùng vận hành để ngăn cản quá trình phiên mã.

B. tổng hợp các loại enzim tham gia vào phản ứng phân giải đường lactôzơ.

C. tổng hợp prôtein ức chế bám vào vùng khởi động để khởi đầu phiên mã.

D. tổng hợp enzim ARN polimeraza bám vào vùng khởi động để khởi đầu phiên mã.

Câu 19: Trong quá trình phiên mã, enzim ARN-polymeraza tổng hợp phân tử mARN theo chiều nào?

A. 3’ → 3’.

B. 5’ → 3’.

C. 3’ → 5’.

D. 5’ → 5’.

Câu 20: Một đột biến điểm xảy ra không làm thay đổi chiều dài của gen nhưng làm tăng thêm 1 liên kết hiđrô. Đột biến trên thuộc dạng:

A. thay cặp A-T thành cặp G-X

B. mất 1 cặp A-T

C. thay cặp G-X thành cặp A-T

D. mất 1 cặp G-X

Câu 21: Giả sử một gen được cấu tạo từ 3 loại nuclêôtit: A, T, G thì trên mạch gốc của gen này có thể có tối đa bao nhiêu loại mã bộ ba?

A. 3 loại mã bộ ba.

B. 27 loại mã bộ ba.

C. 6 loại mã bộ ba.

D. 9 loại mã bộ ba.

Câu 22: Trong quá trình tự nhân đôi của ADN, một sợi được tổng hợp liên tục, còn sợi kia thành từng đoạn là do

A. ADN polimerase chỉ tổng hợp mạch mới có chiều 5’ -> 3’

B. hai mạch ADN xoắn kép theo hướng cùng chiều nhau

C. một mạch không được xúc tác của enzim ADN polimerase

D. các enzim tháo xoắn ADN di chuyển theo hai hướng

Câu 23: Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, kết luận nào sau đây không đúng?

A. Trên mỗi phân tử ADN của sinh vật nhân sơ chỉ có một điểm khởi đầu nhân đôi ADN

B. Sự nhân đôi của ADN ti thể diễn ra độc lập với sự nhân đôi của ADN trong nhân tế bào

C. Enzim ADN pôlimeraza làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN và kéo dài mạch mới

D. Tính theo chiều tháo xoắn, ở mạch khuôn có chiều 5’→ 3’ mạch mới được tổng hợp gián đoạn

Câu 24: Gen H có 90 vòng xoắn và có 20% Adenin. Một đột biến xảy ra tạo ra alen h. Alen đột biến ngắn hơn gen ban đầu 3,4 A0 và có số liên kết hiđrô ít hơn 2. Số nuclêôtit từng loại của alen h là

A. A = T = 360; G = X = 537

B. A = T = 359; G = X = 540

C. A = T = 360; G = X = 540

D. A = T = 363; G = X = 540

Câu 25: Trong quá trình nhân đôi, mạch bổ sung với mạch khuôn nào của ADN được tổng hợp ngắn đoạn?

A. Mạch gốc cùng chiều với chiều tháo xoắn

B. Mạch gốc có chiều 3/ → 5/

C. mạch khuôn có chiều 5/ → 3/

D. Cả 2 mạch khuôn

Câu 26: Làm khuôn mẫu cho quá trình dịch mã là nhiệm vụ của

A. tARN.

B. mạch mã hoá.

C. mạch mã gốc.

D. mARN.

Câu 27: Ở tế bào nhân thực, quá trình nào sau đây chỉ diễn ra ở tế bào chất?

A. Phiên mã tổng hợp mARN.

B. Nhân đôi ADN.

C. Dịch mã.

D. Phiên mã tổng hợp tARN.

Câu 28: Guanin dạng hiếm kết cặp không đúng trong tái bản sẽ gây đột biến thay thế

A. cặp G-X thành cặp X-G

B. cặp G-X thành cặp A-T

C. cặp G-X thành cặp A-U

D. cặp G-X thành cặp T-A

Câu 29: Theo mô hình operon Lac, vì sao prôtêin ức chế bị mất tác dụng?

A. Vì lactôzơ làm mất cấu hình không gian của nó.

B. Vì prôtêin ức chế bị phân hủy khi có lactôzơ.

C. Vì lactôzơ làm gen điều hòa không hoạt động.

D. Vì gen cấu trúc làm gen điều hoà bị bất hoạt.

Câu 30: Trong quá trình dịch mã, loại axit nuclêic có chức năng vận chuyển axit amin là

A. ADN.

B. tARN.

C. mARN.

D. rARN.

Câu 31: Trong 64 bộ ba mã di truyền, có 3 bộ ba không mã hoá cho axit amin nào (bộ ba kết thúc). Các bộ ba đó là:

A. UAG, UAA, UGA

B. UUG, UGA, UAG

C. UGU, UAA, UAG

D. UUG, UAA, UGA

Câu 32: Bộ ba không có tính thoái hoá là

A. AUG, UAA

B. AAG, UAA

C. UAG, UAA

D. AUG, UGG

Đáp án Đề khảo sát chất lượng Sinh học 12

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KSCL LẦN 1 NĂM HỌC 2018 - 2019

MÔN THI: SINH HỌC 12

Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian phát đề

CÂU SỐ

MÃ ĐỀ

132

209

357

485

1

C

A

A

B

2

D

D

D

A

3

A

B

C

A

4

C

D

B

A

5

A

A

A

A

6

C

B

B

D

7

D

C

A

A

8

A

C

A

C

9

C

D

D

B

10

D

D

D

D

11

D

A

C

D

12

D

B

D

A

13

B

C

C

C

14

B

D

A

A

15

D

A

D

C

16

A

C

C

A

17

C

C

A

B

18

B

A

D

C

19

B

B

B

B

20

A

B

A

B

21

B

A

A

C

22

A

A

B

C

23

C

B

C

C

24

B

C

C

D

25

C

D

D

D

26

D

B

C

C

27

C

A

B

B

28

B

D

B

D

29

A

B

C

B

30

B

C

B

D

31

A

D

B

B

32

D

C

D

D

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Giải bài tập Sinh học 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 192
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 Xem thêm