Đề KSCL Vật lý 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Trần Hưng Đạo - Vĩnh Phúc lần 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT TRẦN NG ĐẠO
ĐỀ THI KSCL LẦN 1 NĂM HỌC 2018 2019
MÔN THI: VẬT 10
Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian phát đề
(30 câu trắc nghiệm)
đề thi 485
Câu 1: Trong chuyển động thẳng biến đổi đều đều thì liên hệ giữa a,v,s
A. v
2
v
o
2
= as B. v
2
+v
o
2
= 2as C. v
2
= 2as + v
o
2
D. v
2
v
o
2
= as
2
Câu 2: Theo biểu thức vận tốc chuyển động thẳng biến đổi đều thì :
A.
atvv
0
B.
0
0,5v v at
C.
0
v v at
D.
2
0
0,5v v at
Câu 3: Một ô đang chuyển động với vận tốc ban đầu là 10 m/s trên đoạn đường thẳng, thì người lái xe hãm phanh,
xe chuyển động chậm dần với gia tốc 2m/s
2
. Quãng đường ô đi được sau thời gian 3 giây là:
A. s = 19 m; B. s = 20m; C. s = 21m; . D. s = 18 m;
Câu 4: Một người đua xe đạp đi trên 1/3 quãng đường đầu với 25km/h. Tính vận tốc của người đó đi trên đoạn
đường n lại. Biết rằng v
tb
= 20km/h.
A. 5km/h B. 20km/h C. 18,18 km/h D. 8km/h
Câu 5: Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng ? Chuyển động là:
A. sự thay đổi phương của vật này so với vật khác theo thời gian .
B. sự thay đổi hướng của vật này so với vật khác theo thời gian.
C. sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian .
D. sự thay đổi chiều của vật này so với vật khác theo thời gian.
Câu 6: Một ô chuyển động trên một đoạn đường thẳng vận tốc luôn luôn bằng 80 km/h. Bến xe nằm đầu
đoạn thẳng xe ô xuất phát từ một điểm cách bến xe 3 km. Chọn bến xe làm vật mốc, chọn thời điểm ô xuất
phát làm mốc thời gian chọn chiều chuyển động của ô tô làm chiều dương. Phương trình chuyển động của xe ô
trên đoạn đường thẳng này là:
A. x = 80t. B. x = 3 + 80t. C. x = 3 80t. D. x = 80 3t.
Câu 7: Phương trình chuyển động thẳng đều của một chất điểm có dạng: x = 4t 10. (x: km, t: h). Quãng đường đi
được của chất điểm sau 2h là:
A. 8 km. B. 4,5 km. C. 2 km. D. 6 km.
Câu 8: Chọn câu đúng. Chất điểm chuyển động chậm dần đều khi:
A. a < 0 v
0
> 0 B. a > 0 C. a < 0 v
0
< 0 D. a > 0 v
0
= 0
Câu 9: Bạn An đi xe đạp điện trên đường thẳng đến trường . Trên một đoạn đường t bạn thấy kim chỉ tốc độ tăng
đều đặn.Vậy trên đoạn đường đó bạn An chuyển động?
A. Nhanh dần B. Nhanh dần đều
C. Thẳng đều D. Nhanh nhưng không đều
Câu 10: Trong chuyển động thẳng biến đổi đều đều thì gia tốc thời gian liên hệ theo hệ thức
A. a = (v v
0
).t B. a.t = v v
0
C. a=vt D. a = v v
0
Câu 11: Một ôtô đang chạy thẳng đều với vận tốc 36 km/h bỗng tăng ga chuyển động nhanh dần đều. Biết rằng sau
khi chạy được quãng đường 625m thì ôtô đạt vận tốc 54 km/h. Gia tốc của xe là:
A. 0,1 m/s
2
B. 1 m/s
2
C. 2cm/s
2
D. 1cm/s
2
Câu 12: Phương trình chuyển động của một chất điểm dạng:
2
410 ttx
(x:m; t:s).
Vận tốc tức thời của chất điểm lúc t= 2s là:
A. 16 m/s B. 18 m/s C. 28 m/s. D. 26 m/s
Câu 13: Theo phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều có:
A. x= x
0
+ t B. x= x
0
+0,5at
2
C. x - x
0
= v D. x = x
0 +
vt
Câu 14: Phương trình chuyển động của một chất điểm dạng: x = 5+ 60t (x: km, t: h)
Chất điểm đó xuất phát t điểm nào chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu?
A. Từ điểm O, với vận tốc 5km/h.
B. Từ điểm O, với vận tốc 60km/h.
C. Từ điểm M, cách O 5km, với vận tốc 5khm/h.
D. Từ điểm M, cách O 5km, với vận tốc 60km/h.
Câu 15: Theo quãng đường đi được chuyển động thẳng biến đổi đều đều thì :
A.
B.
2
1
2
o
S v t t
C.
2
2
1
attvS
o
D.
1
2
o
S v t at
Câu 16: Chuyển động nào dưới đây không phải chuyển động thẳng biến đổi đều?
A. Một viên bi lăn trên máng nghiêng.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. Một ôtô chuyển động từ nội tới thành phố Hồ chí minh.
C. Một hòn đá được m lên cao theo phương thẳng đứng
D. Một vật rơi từ độ cao h xuống mặt đất.
Câu 17: Hãy chọn câu đúng.
A. Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian đồng hồ.
B. Hệ quy chiếu bao gồm hệ toạ độ, mốc thời gian đồng hồ.
C. Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, mốc thời gian đồng hồ.
D. Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian.
Câu 18: Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều không vận tốc đầu đi được quãng đường S mất 3s. Tìm thời
gian vật đi được 8/9 đoạn đường cuối.
A. 2/9s B. 1s C. 1/9 s D. 2s
Câu 19: Một ô đang chuyển động với vận tốc 36km/h thì tăng tốc chuyển động nhanh dần Sau 5s vận tốc đạt
đến 54km/h. Gia tốc
A. 1m/s
2
. B. 4m/s
2
. C. 3m/s
2
. D. 2m/s
2
.
Câu 20: Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s
2
. Khoảng thời gian
để xe đạt được vận tốc 36km/h là:
A. t = 200s. B. t = 100s. C. t = 300s. D. t = 360s.
Câu 21: Chọn đáp án sai.
A. Phương trình chuy ển động của chuyển động thẳng đều là: x = x
0
+vt.
B. Quãng đường đi được của chuyển động thẳng đều được tính bằng công thức:s =v.t
C. Trong chuyển động thẳng đều tốc độ trung bình trên mọi quãng đường như nhau.
D. Trong chuyển động thẳng đều vận tốc được xác định bằng công thức:
0
v v at
.
Câu 22: Trong chuyển động thẳng đều quãng dường đi được là:
A. S = 2vt B. S=vt C. S=v/t D. S=0,5at
2
Câu 23: Trường hợp nào sau đây không thể coi vật như chất điểm?
A. Viên đạn đang chuyển động trong không khí.
B. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh trục của nó.
C. Viên bi trong sự rơi từ tầng thứ năm của một toà nhà xuống mặt đất.
D. Trái Đất trong chuyển động quay quanh Mặt Trời.
Câu 24: Chọn câu trả lời đúng. Phương trình chuyển động của một vật dạng : x = 3 4t +2t
2
(m; s). Biểu thức
vận tốc của vật theo thời gian là:
A. v = 2 (t - 2) (m/s) B. v = 4 (t - 1) (m/s) C. v = 2 (t + 2) (m/s) D. v = 2 (t -1) (m/s)
Câu 25: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 10 m/s với gia tốc 10 m/s
2
thì đường đi
(tính ra mét) của vật theo thời gian (tính ra giây) được tính theo công thức
A. s = 5t 5t
2
. B. s = 5 + 5t. C. s = 5t + 5t
2
D. s = 10t + 5t
2
.
Câu 26: Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều:
A. Bao giờ cũng lớn hơn gia tốc của chuyển động chậm dần đều.
B. phương, chiều độ lớn không đổi cùng dấu vớ vận tốc.
C. Tăng đều theo thời gian.
D. Chỉ độ lớn không đổi.
Câu 27: Cùng một lúc từ hai điểm A B cách nhau 50 m, có hai vật đang chuyển động ngược chiều để gặp nhau.
Vật thứ nhất xuất phát từ A chuyển động với vận tốc 5 m/s. Vật thứ hai xuất phát từ B, bắt đầu chuyển động nhanh
dần đều với gia tốc 2 m/s
2
. Chọn trục Ox trùng với đường thẳng AB, gốc tọa độ O trùng với A, chiều dương từ A
đến B, gốc thời gian lúc xuất phát. Xác định thời điểm hai xe gặp nhau.
A. 1s B. 2s C. 5 s D. 9 s
Câu 28: Phương trình nào sau đây phương trình vận tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều?
A. v = t
2
+ 4t B. v = t
2
1. C. v = 4 + 5t. D. v = 20 + 2t + t
2
.
Câu 29: Theo phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều thì :
A. x = x
0 +
vt B.
2
0
1
2
x x t at
C.
2
0
1
2
o
x x v at
D.
2
0
2
1
attvxx
o
Câu 30: Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 54 km/h t người lái xe hãm phanh. Ô chuyển động thẳng chậm
dần đều sau 6 giây thì dừng lại. Quãng đường s ôtô đã chạy thêm được kể từ lúc hãm phanh là:
A. s = 252m B. s = 45m C. s = 82,6m D. s = 135m
-----------------------------------------------
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐÁP ÁN
Câu
đề
132
209
357
485
1
B
D
D
C
2
A
D
B
A
3
D
D
D
C
4
D
C
C
C
5
C
B
C
C
6
A
A
C
B
7
A
B
B
A
8
D
B
C
A
9
C
A
D
B
10
A
C
D
B
11
C
B
C
A
12
B
B
A
D
13
D
A
A
D
14
B
A
B
D
15
B
D
D
C
16
D
C
B
B
17
B
C
D
A
18
C
D
A
D
19
D
B
B
A
20
B
D
C
B
21
D
A
B
D
22
C
B
C
B
23
B
B
A
B
24
B
C
A
B
25
C
C
C
D
26
C
C
D
B
27
B
A
A
C
28
A
A
B
C
29
B
B
B
D
30
A
D
C
B
Xem thêm các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/vat-ly-lop-10

Đề KSCL Vật lý 10 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề KSCL Vật lý 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Trần Hưng Đạo - Vĩnh Phúc lần 1. Nội dung tài liệu gồm 10 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.896
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 Xem thêm