Đề KSCL Vật lý 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc lần 1

1 272
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD & ĐT NH PHÚC
TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: VẬT 11
(Thời gian: 50 phút, không kể thời gian giao đề)
đề: 101
Bài 1(1 điểm): Hai điện tích điểm như nhau được đặt trong không khí cách nhau 10 cm, lực
tương tác giữa hai điện tích 1N. Đặt hai điện tích đó vào trong dầu
= 2 cách nhau 10 cm,
tính lực tương tác giữa chúng
Bài 2(1 điểm): Tính công của lực điện trường để di chuyển một proton từ điểm A đến điểm B
trong điện trường đều. Biết U
AB
= 200V.
Bài 3(1 điểm): Một điện tích điểm Q = 4.10
-8
C đặt tại một điểm O trong không khí.
a) Tính cường độ điện trường tại điểm M, cách O một khoảng 2cm.
b) Vectơ cường độ điện trường tại M ớng vào O hay ra xa O?
Bài 4(1 điểm): Hai quả cầu được coi là hai điện tích điểm như nhau, đặt trong chân không cách
nhau một khoảng r
1
= 2 cm, lực tương tác giữa chúng là 1,6.10
-4
N. Xác định điện tích hai qu
cầu
Bài 5(1 điểm): Một đoạn dây dẫn đường kính 0,4mm điện trở 200
. nh chiều dài
đoạn dây, biết dây điện trở suất
6
1,1.10 m
.
Bài 6(1 điểm ): Tính điện trở tương đương
của đoạn mạch sơ đồ: (R
1
nt R
2
)//( R
3
nt
R
4
). Cho biết: R
1
=1
, R
2
= 3
, R
3
= 2
,
R
4
= 4
.
Bài 7(1 điểm): Một tụ điện ghi 40
F 220V.
a) Hãy giải thích các số ghi trên tụ điện nói trên?
b) Tính điện tích tối đa mà tụ điện thể tích được?
Bài 8(1 điểm): Tại hai điểm A B đặt hai điện tích điểm q
1
= 20
C
q
2
= 1
C
cách nhau
40cm trong chân không. Tính cường độ điện trường tổng hợp tại trung điểm I của AB.
Bài 9(1 điểm): Cho 2 bóng đèn loại 12V - 1A 12V - 0,8A. Mắc nối tiếp 2 bóng đèn với
nhau vào hiệu điện thế 24V. Tính cường độ dòng điện chạy qua 2 đèn nêu nhận xét về độ
sáng của mỗi đèn. n mắc như thế không?
Bài 10(1 điểm): Một quả cầu nhỏ khối lượng m = 1,6g, tích điện q
1
= 2.10
-7
C được treo
bằng một sợi dây mảnh, phía dưới cách 30cm đặt một điện tích q
2
. Xác định q
2
để lực
căng dây giảm đi một nửa.
====== Hết ======
(Thí sinh không sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích thêm)
R
1
R
2
R
3
R
4
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 101
Câu
Hướng dẫn chấm
Điểm
1
- Trong không khí:
1 2
2
| . |q q
F k
r
- Trong dầu:
/
1 2
2
| . |
.
q q
F
r
- Lập t số:
/
/
1 1 1
0,5
2 2 2
F F
F
F
N.
0,25
0,25
0,5
2
Công thực hiện để dịch chuyển electron: A
AB
=
e
.U
AB
= 3,2.10
-17
J
1,0
3
a) E = kQ/OM
2
= 9.10
5
V/m.
b) Q> 0 nên véc E ớng ra xa O.
0,5
0,5
4
Ta có:
1 2
2
.q q
F k
r
, q
1
= q
2
= q n:
2
4 2
2
2
18
9
1,6.10 . 2.10
. 64
.10
9
9.10
F r
q
k
Vậy: q = q
1
= q
2
= ±
9
8
.10
3
C
.
0,25
0,25
0,5
5
Điện trở của dây: R =
S
=>l
22,8m.
0,5
0,5
6
R
12
= R
3
+ R
4
= 4
R
34
= R
3
+ R
4
= 6
=>R
td
=
12 34
12 34
.R R
R R
= 2,4
0,25
0,25
0,5
7
a) 40
F điện dung tụ điện, 220V hiệu điện thế giới hạn đặt o 2
bản
tụ, nếu vượt quá tụ thể bị hỏng.
b) Q
max
= CU
max
= 8800.10
-6
C = 8,8mC
0,5
0,5
R
1
R
2
R
3
R
4
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
8
Gọi
1
E
2
E
vecto ờng độ điện trường do q
1
q
2
gây ra tại
trung điểm A, B.
- Điểm đặt: tại trung điểm I
- Phương, chiều : như hình vẽ
- Độ lớn:
=> E
1
= 4,5.10
6
V/m ; E
2
= 2,25.10
6
V/m
- Gọi
E
vecto cường độ điện trường tổng hợp tại I:
1 2
E E E
- véc E
1
, E
2
cùng phương chiều nên: E = E
1
- E
2
= 2,25.10
6
V/m.
1
1
2
2
2
2
q
E k
I A
q
E k
I B
0,25
(HV)
0,5
0,25
9
- Điện tr của mỗi đèn :
R
1
=
15
8,0
12
;12
1
12
2
2
2
1
1
đm
đm
đm
đm
I
U
R
I
U
R
= R
1
+ R
2
= 12+ 15 = 27Ω
- Áp dụng định luật ôm:
A
R
U
I
88,0
27
24
- R
1
nối tiếp R
2
nên: I
1
= I
2
= I = 0,88A
- I
1
< I
đm1
(0,88A<1A) nên đèn 1 sáng yếu hơn bình thường.
- I
2
> I
đm2
(0,88A>0,8A) nên đèn 2 sáng mạnh hơn bình thường
th bị cháy.
- Không nên mắc 2 đèn như vây. nếu mắc như vậy sẽ m cho 2
đèn ng không bình thường.
0,25
0,25
0,25
0,25
10
T
P
Lực căng của sợi dây khi chưa đặt điện tích:
T = P = mg
Lực căng của sợi dây khi đặt điện ch: T =
P
2
=> q
2
> 0 n:
=>T = P F =>F = P/2
=> q
2
= 4.10
-7
C
0,25
0,25
0,25
0,25
Lưu ý:
- HS ghi sai đơn vị, hoặc không đơn vị trừ 0,25 đ.
- HS làm cách khác đúng vẫn cho đểm tối đa.
q
1
q
2
A
B
I
E
1
E
E
2

Đề KSCL Vật lý 11 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề KSCL Vật lý 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc lần 1. Tài liệu gồm 10 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 272
Vật lý lớp 11 Xem thêm