Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu đơn đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu đơn đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp - Mẫu số 08 kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về Bảo hiểm xã hội được Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành ngày 31 tháng 07 năm 2015. Mẫu đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp dùng trong trường hợp người lao động chưa có nhu cầu hưởng bảo hiểm thất nghiệp ngay mà muốn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2015

Đơn đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất như sau:

Mẫu đơn đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp
Giấy đề nghị không hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Nội dung cơ bản của Mẫu đơn đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp - Mẫu số 08 kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH được giới thiệu cụ thể dưới đây. Mời các bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***-------

ĐỀ NGHỊ KHÔNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm dịch vụ việc làm..........................................

Tên tôi là:...........................................................................Sinh ngày:......................................................

Số chứng minh nhân dân:..........................................................................................................................

Ngày cấp:..................................................................Nơi cấp:..................................................................

Số sổ BHXH:...........................................................................................................................................

Nơi thường trú:........................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:........................................................................................................................................

Tôi đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày nhưng hiện nay, tôi không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp vì:..................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Do đó, tôi đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp để bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Tôi xin trân trọng cám ơn./.

.........., ngày ....... tháng ..... năm .......
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
1 2.880
Bảo hiểm Xem thêm