Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 1

1 1.369
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
ÔN TẬP HÈ MÔN TING ANH LP 3 LÊN LỚP 4
Bài 1. Chọn đáp án đúng:
Question 1. Let’s ...hello to the teacher
A. go B. say C.know D.to
Question 2. There is ... dog in my house
A. a B. an C. two D.is
Question 3. Give .... a pen, please.
A. my B. my’s C. me D. I
Question 4. I ... reading a book.
A. is B. are C. am D. am’s
Question 5. This cake ... for you, Mary. Thank you very much.
A. Is B. are C. a D. an
Question 6. Tommy is my friend. He is a ...at Quang Trung Primary School.
A. Worker B. doctor C. farmer D. student
Question 7. Her house is ...big
A. very B. much C. many D. old
Question 8. Yoko is ...Japan.
A. at B. under C. up D. from
Question 9. August is the eighth month ... the year.
A. by B. on C. of D.from
Question 10. Draw ... picture, please.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
A. a B. an C. a’s D. an’s
Question 11. I ... watching television.
A. am B. is C. are D. aren’t
Question 12. There ... two boys in my class.
A. is B. are C. many D. isn’t
Question 13. My birthday is ... May 5th.
A. in B. on C. of D. from
Question 14. Hello, ...Sean
A. my B. my name C. I D. I’m
Question 15. I can ... a bicycle.
A. rides B. riding C. ride D. ride’s
Question 16. How ...desks are there in your classroom?
A. any B. many’s C. any’s D. many
Question 17. I ...two cats
A. has B. haven’t C. have D. hasn’t
Question 18. I’m from England. I’m from England,...
A. and B. too C. end D. two
Question 19. You cat ...nice.
A. is B. are C. an D. a
Question 20. I’m ....America.
A. in B. a C. from D. to
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
Question 21. Thank you very much. You ...welcome.
A. is B. am C. are D.isn’t
Question 22. Look at the..., please.
A. board B. board’s C. say D. tell
Question 23. Where are you from, Alice? - ... from Singapore.
A. My B. Me C. Am D. I’m
Question 24. March is the ... month of the year.
A. First B. second C. third D. fourth
Question 25. What...is it? It’s white.
A. colours B. colour C. colour’s D. colourn’t
Question 26. ... do you like Art? Because I can learn how to draw a picture
A. Who B. when C. what D. why
Question 27. I ... sorry. I’m late
A. is B. are C. am D. not
Question 28. The box ... blue
A. are B. aren’t C. is D. this
Question 29. His father’s birthday is ... November.
A. In B. on C. of D. From
Bài 2. Điền từ (hoặc chữ) đúng vào chỗ chấm
1. How --- are you? I’m ten years old.
2. Open the book and r- -d after me, please.

Ôn tập lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Anh

Tài liệu bài tập Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới cả năm có đáp án nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh 3 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 3 rèn luyện kỹ năng làm bài thi đồng thời ôn tập kiến thức Tiếng Anh trọng tâm lớp 3 hiệu quả. 

Tải trọn bộ nội dung bài tập và đáp án tại: Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. 

Đánh giá bài viết
1 1.369
Tiếng Anh lớp 3 Xem thêm