Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 15

1 186

Bài tập lớp 3 lên 4 môn tiếng Anh có đáp án

Nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 3 cả năm, đề luyện tập hè lớp 3 môn tiếng Anh lên lớp 4 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 3 cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả. 

Exercise 1: Tìm từ khác loại so với các từ còn lại

1. A. Alan  B. Hi  C. Mai
2. A. Fine  B. how  C. what
3. A. Are  B. you  C. am
4. A. she  B. My  C. He
5. A. his  B. her  C. you

Exercise 2: Đọc và nối câu

1. I am  A. you?
2. How are  B. Mai.
3. This is  C. is Peter
4. My name  D. my friend
5. Nice to  E. meet you.

Exercise 3: Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm

A. Hello. (1)………………. name is Hung. (2) ……………. is your name?

B. Hi, Hung. My name is Phong. This is Mai. (3)…………is my (4)……………

A. Hi, Mai.

Exercise 4: Sắp xếp những từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh

1. Mai/ she / is.

…………………………………………………………………………………

2. Is / friend / he / my.

…………………………………………………………………………………

3. My / is / friend / Lili.

…………………………………………………………………………………

4. Too / Linda / friend / my / is.

…………………………………………………………………………………

5. My / this / is / school.

…………………………………………………………………………………

6. Book / is / a / this?

…………………………………………………………………………………

7. Please / open / book / your.

…………………………………………………………..................................

8. Later / see / you.

……………………………………………………………….................…….

9. Your / close / book.

……………………………………………………………......................…….

10. Be / please / quiet.

………………………………………………………………….................…..

11. Desk / is / a / this?

……………………………………………………..........……………....…..

Đáp án có trong file tải: Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 15. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 186

Video đang được xem nhiều

Tiếng Anh lớp 3 Xem thêm