Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 6

Bài tập hè lớp 3 lên 4 môn Tiếng Anh

Đề luyện tập môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh 3 trọn bộ do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu ôn luyện môn Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 3 nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Exercise 1: Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất

1. ………………………, Nam.

A. Hello B. Cat C. Lan D. Your

2. Hello, ……………………..!

A. Joln B. John C. Is D. Jhno

3. Hi, my ………………………. Is Scott

A. This B. Your C. Name D. I

4. Hello, I …………….Lisa

A. Is B. Am C. My D. Name

5. …………………… your name? My name is John.

A. What’s B. What C. Name D. Hi

6. What is ………………. Name? My name’s Kate.

A. Your B. My C. Am D. You

7. My name ……………….. Jenny.

A. Are B. Is C. Am D. I’m

8. What is your name? ………………. Name is Chi.

A. My B. Your C. You D. I’m

9. What is your name? …………………………. Mai

A. My name’s B. My name C. I D. You

10. Hi! What’s your name? …………………….! My name’s Kate.

A. Hello B. Who C. What D. Name

Exercise 2: Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất

1. a: Hello! What’s your name?

b: …………………………………………..

A. He is Andy C. My name’s Andy

B. I Andy D. My name Andy

2. Câu nào sau đây là đúng

A. Am hello Andy I C. Hello I Andy am

B. Hello Andy I am D. Hello, I am Andy

3. Câu nào sau đây là đúng

A. What is your name? C. What your name?

B. Name your whats D. whats your name?

4. Câu nào sau đây là đúng

A. Is name John my C. My name John

B. My name is John D. My name John is

5. Let’s ……………………..

A. Name B. John C. Andy D. Go

6. ………………………….. go!

A. Let B. Lets C. Let’ D. Let’s

7. Khi tan học em chào cô giáo như thế nào?

A. Good B. Hello C. Hi D. Goodbye

8. Khi gặp bạn Lisa em chào như thế nào?

A. Lisa! B. Hi, Lisa C. Bye Lisa D. Hello

9. Muốn biết tên bạn nào đó em hỏi như thế nào?

A. What’s your name? C. What your name?

B. What is you name? D. Whats your name?

10. Khi một bạn nói “rất vui được gặp bạn” thì em trả lời như thế nào?

A. Nice to meet you, to C. Nice too meet you, too

B. Nice to met you, too D. Nice to meet you, too

Đáp án có trong file tải: Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 6. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 659
Tiếng Anh lớp 3 Xem thêm