Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 1

Ôn tập lớp 4 lên lớp 5 môn Tiếng Anh

Tài liệu bài tập Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới cả năm có đáp án nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh 4 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 4 rèn luyện kỹ năng làm bài thi đồng thời ôn tập kiến thức Tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Bài 1. Choose the most suitable answer by selecting A, B, C, or D.

1. What is your ......? – My name is Tommy.

A. game B. names C. name D. name’s

2. I’m ..... America.

A. in B. a C. from D. too

3. There .... two boys in my class

A. is B. many C. are D. isn’t

4. Hi, my ..... Alan

A. name is B. names’ C. names D. is name

5. Jimmy is happy because today is .... birthday.

A. I B. she C. his D. he

6. I .... two cats.

A. has B. haven’t C. hasn’t D. have

7. Your cat .... nice

A. is B. are C. an D. a

8. August is the eight month .... the year.

A. by B. on C. of D. from

9. The box .... blue

A. are B. aren’t C. is D. this

10. I ... sorry. I’m late

A. is B. are C. am D. not

Bài 2. Dùng từ (hoặc chữ) thích hợp điền vào các câu sau

1. Wh __ e is David from? – He is from England.

2. My sister is a student at Hoang Mai Primary Sch ___.

3. These crayons a __ for you. – Thank you very much.

4. How are you t __ ay?

5. My house is n _ w

6. This cak _ is for you. – Thank you very much

7. Ha __ y birthday to you, Alan.

8. There are 20 student _ in my classroom.

9. Tha __ you very much.

10. This is my friend. __ r name is Alice.

Bài 3. Chữa các từ sau cho đúng:

pactket 

banalna

stasr 

birsd 

schpool 

broewn

kitet 

whien 

notesbook 

whiute 

Tải trọn bộ nội dung bài tập và đáp án tại: Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.568
Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm