Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 số 1

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu tiếng Anh THCS - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh THCS và nhóm: Tài liệu ôn tập lớp 6 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 6 các môn năm 2020 - 2021.

Đề ôn tập lớp 5 môn Tiếng Anh lên 6

Tài liệu bài tập hè lớp 5 môn Tiếng Anh có đáp án nằm trong bộ tài liệu ôn tập Tiếng Anh 5 cả năm do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn luyện môn Tiếng Anh lớp 5 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm + tự luận Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 5 củng cố kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

I. Khoanh chữ cái đúng

1. She ………………. to the radio in the morning.

A. listens

B. watches

C. listen

D. sees

2. My friend ………………. English on Monday and Friday.

A. not have

B. isn’t have

C. don’t have

D. doesn’t have

3. I am ……….., so I don’t want to eat any more.

A. hungry

B. thirsty

C. full

D. small

4. I’m going to the ……………….. now. I want to buy some bread.

A. post office

B. drugstore

C. bakery

D. toystore

5. Is this her …………………?

A. erasers

B. books

C. an eraser

D. eraser

6. ………………… long or short?

A. Does Mai have hair

B. Is Mai’s hair

C. Does Mai’s hair have

D. Is hair of Mai

7. I need a large ………….. of toothpaste.

A. bar

B. can

C. tube

D. box

8. It's seven thirty and Minh is late…………….. school.

A. for

B. at

C. to

D. in

II. Hãy tìm từ thích hợp để hoàn thành các câu sau (1.0 điểm)

1. Mrs Lan is a nurse and her husband is a doctor. They both work in the ________

2. Nga is very thirsty. She wants something to _________.

3. There are many cars ____________ on our roads nowadays.

4. There is a store ________to the restaurant

5. We never go _____________ because we don't have a tent.

6. A : How ____________ do you go jogging ?- Once a week.

7. A : What would you like __________ breakfast?

B : I’d like a sandwich and a glass of milk.

8. A : What do you like?

B: I like beef. It’s my _____________ food.

III. Mỗi câu sau có ít nhất một lỗi sai. Gạch dưới lỗi sai và viết lại toàn bộ câu đúng (1.0 điểm)

0. He don’t like coffee.

He doesn’t like coffee.

1. We live in 50 Le Hong Phong street.

.............................................................................................

2. Would you like go to the cinema tonight? .

............................................................................................

3. I’m the younger person in my family.

.............................................................................................

4. She’s my friend. She’s from French.

.............................................................................................

5. How height is the Petronas Twin Towers

..............................................................................................

6. In the free time, Hoa often listens to music, goes fishing and play video games.

....................................................................................................................................

7. A: How many homework does he have?

B: He has a lot of homework.

....................................................................................................................................

8. How long does Mr Ba travel to work? _ He travels to work by car.

....................................................................................................................................

IV. Điền 1 từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn sau (1.0 điểm)

This (1)……… Smith’s room. You can see, his room is not very large. (2)………. are two chairs, a table, a bed, a wardrobe (3)……….. a bookshelf in his room. The table is near (4) ……….. window. There is an ink- pot, some books and (5) ……… English- Vietnamese dictionary on the table. The bed is on the right. There are also some books and newspapers on the bed. The wardrobe is opposite the bed. Smith has many clothes. (6) ………. clothes are all in the wardrobe. The bookshelf is (7)…….. the wall. There are many (8)………. on it.

V. Đọc đoạn văn và làm các Bài tập dưới đây (1.0 điểm)

Manchester has a population of about five million but it’s not the capital city of Britain. London is the capital and it’s the biggest city in Britain. But Manchester is the wettest! In Manchester, it rains in spring, summer, fall and winter . The city is very noisy. There are a lot of cars and there is a lot of pollution. People drive their cars to work and children take bus to school. There aren’t many bikes or motorbikes because the weather is very cold. Near the city , there are lots of lakes and mountains. People go walking there on the weekend. Manchester also has a lot of cinemas and theatres so there is always something to do on the weekend .

1. viết T (True) vào câu em cho là đúng và F(false) vào câu sai so với đoạn văn trên.

1. Manchester is the capital city of Britain. ______

2. Manchester is very quiet. ______

3. Children go to school by bus in Manchester ______

4. There are a lot of cinemas and theatres in Manchester ______

2. Dưạ vào đoạn văn trên trả lời các câu hỏi sau :

1. Is Manchester bigger than London ? ......................................................................................

2. What’s the weather like in winter in Manchester?

.....................................................................................

3. How do people go to work ? .....................................................................................

4. What do people do on the weekend ? .....................................................................................

VI. Sắp xếp lại các câu sau thành đoạn hội thoại (câu cuối cùng đã được làm) (1.0 điểm)

a. Yes. I need some eggs.

b. A kilo, please.

c. How much do you want ?

d. A kilo . Do you want any thing else ?

e. A dozen please. Thank you. Good bye.

f. How many do you want ?

g. I’d like some sugar .

h. Can I help you ?

i. Good bye

1.____ , 2. ____ , 3. ____ , 4. ____ , 5. ____ , 6. ____ , 7. ____ , 8. ____ , 9. i

VII. Hãy cho dạng đúng của từ trong ngoặc dể hoàn thành mỗi câu sau (2.0 điểm)

0. She ...... a student (be) She is a student.

1. She is very.................................. (beauty)

2. Mai’s sister is a ..................... . (sing)

3. Her ……….. are small and white. (tooth)

4. Is your father a ....................? (farm)

5. It’s very.................... in the city. (noise)

6. Our ................. are in the bookstore. (child)

7. Don’t go straight ahead.It’s very................. (danger)

8. I’m ...... .......... television now. (watch)

VIII. Đặt câu hỏi cho phần gạch dưới trong các câu trả lời sau (2.0 diểm)

1. They sometimes go sailing in the fall

..............................................................................................................

2. The weather is cool and wet now in London

....................................................................................................

3. The Great Wall of China is over 6,000 kilometers long

...................................................................................

4. She walks to school every day

..........................................................................................................................

5. The man in the car is our new teacher

...............................................................................................................

6. We are having bread and milk for breakfast

......................................................................................................

7. There are ten boys and nineteen girls in our class

.............................................................................................

8. My brother gets up at a quarter to six

................................................................................................................

Đáp án có trong file tải: Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 số 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 6 các môn học khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.033
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 5 Xem thêm