Tổng hợp các đề ôn tập hè Toán lớp 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
§Ò «n tËp m«n to¸n líp 2
®Ò 1
Bµi 1: ViÕt gåm:
a.4 chôc 5 ®¬n vÞ:…………………………….
b.5chôc 4 ®¬n vÞ:………………………….
c.3 chôc vµ 27 ®¬n vÞ:…………………………..
Bµi 2: ChØ ra chôc vµ ®¬n trong mçi sau:45,37,20,66
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
.
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
Bµi 3:
Em h·y viÕt tÊt c¸c hai ch÷ tæng hai ch÷ cña nã:
a.B»ng5:…………………………………………………………………………
b.B»ng18:………………………………………………………………………………
c.B»ng1:………………………………………………………………………………
Bµi 4
: §iÒn thÝch hîp vµo chç trèng:
. .. +35 =71 40 +.. = 91 67 = ……+ 0
45 - . =18 100 -.. =39 ……..-27 = 72
Bµi 5: nh nhanh:
a.11+28+24+16+12+9 b.75-13-17+25 c.5 x8 +5 x2
………………………. ……………… ………………… ……
………………….. …………………… …………………..
………………………….. ………………….. ………………….
………………….. . …… ……………… …………………..
………........................... . ………………….. …………………
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BµI 6
: Mét bÕn xe 25 «t« rêi n,nh vËy cßn l¹i 12 «t« cha rêi bÕn.Hái lóc ®Çu bao
nhiªu «t« trªn bÕn xe ®ã
Bµi gi¶i :
.....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
§Ò «n tËp m«n to¸n p2 ( ®Ò 2)
Bµi 1: T
õ 3 ch÷ sè:4,6,8 em h·y viÕt tÊt c¸c 2 ch÷ thÓ ®îc.Cã bao nhiªu
nh vËy?..................................................................
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….
Bµi 2:
T×m cã 2 ch÷ ,biÕt r»ng khi thªm 2®¬n vµo sè ®ã ta ®îc sè nhá h¬n
13?…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
Bµi 3: TÝnh
a.5x8-11= ……………….. b.3 x 6 : 3=…………………...
……………………………. ……………………………..
c.40:4:5 = …………………. d.2 x 2 x 7=…………………
…………………………… …………………………
e.4x6 +16=……………….. g.20 : 4 x 6=………………
……………………………. ……………………………..
Bµi 4
: m x:
a.x-192 =301 b.700 –x =404 c.x +215 =315
……………… …………………. ……………….
……………… ………………….. ……………….
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
………………. …………………. ………………..
Bµi 5
: 4 i b¸nh ®ãng ®îc mét hép b¸nh.Hái cÇn bao nhiªu c¸i b¸nh níng ®Ó ®ãng
®îc 8 p b¸nh nh thÕ?
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
BµI 6: TÝnh chu vi h×nh gi¸ccã ®é dµI c¸c c¹nh lµ:
a. 105 cm; 110cm; 113cm; 160cm.
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
b. 65cm; 7dm; 112cm; 2m.
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………
§Ò «n tËp m«n to¸n líp2
Bµi 1: §óng ghi § sai ghi S:
a.
306 ®äc lµ:-
Ba m¬i s¸u
-Ba tr¨m linh s¸u
b.
Khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng
:
m 5tr¨m 5®¬n viÕt lµ:
A.5005 B.550 C. 505 D. 005
Bµi 2: T×m x:
a.9< x< 15 b.48< x+1< 50

Đề luyện tập ôn hè môn Toán lớp 2

Đề luyện tập ôn hè môn Toán lớp 2 là tài liệu được VnDoc tổng hợp các bài tập Toán lớp 2 đi từ cơ bản đến nâng cao, giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức, tự củng cố và hệ thống chương trình học lớp 2 được chắc chắn. Mời các em học sinh, thầy cô và phụ huynh tham khảo.

Đề luyện tập ôn hè môn Toán lớp 2 theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Toán lớp 2.

Đánh giá bài viết
1 2.226
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 2 Xem thêm