Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1

Đề ôn tập Toán học kì 2 lớp 1 tổng hợp nhiều đề ôn tập Toán học kì II lớp 1. Bộ đề luyện tập môn Toán lớp 1 học kỳ 2 này là tài liệu tham khảo nghiên cứu hay, giúp các em học sinh học tốt toán lớp 1, nắm chắc kiến thức căn bản, đặt nền móng vững chắc cho các lớp về sau, đồng thời cũng là tài liệu để các thầy cô giáo tham khảo ra đề kiểm tra học kì 2 toán lớp 1 hay và chất lượng nhất.

Thông báo: Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

I. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020

1. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

Bài 1. Đọc số hoặc viết số theo mẫu

a. Ba mươi hai: 32

Năm mươi:……………

Mười tám:………..

b. 26: Hai mươi sáu

52:……………………..

44:…….…………………

Bài 2: Đặt tính rồi tính

5 + 24         76 + 13        78 - 47        59 - 6

Bài 3: Tính

22 + 6 – 7 = …..

47 - 3 - 2 = …..

Bài 4. Điền số?

23 + ….. = 28

65 -…. = 60

Bài 5: Điền dấu: >,<,=

50 + 6 ….. 50 – 6

45 … 54

Bài 6 : Viết theo mẫu:

a. Số 25 gồm 2 chục và 5 đơn vị

b. Số 70 gồm …chục và …. đơn vị

c. Số 65 gồm........chục và …. đơn vị

Bài 7:

11 + 11 =

15 + 22 =

25 + 23 =

Bài 8: Nam có 10 cái kẹo, Nam cho bạn 4 cái kẹo. Hỏi Nam còn mấy cái kẹo?

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Bài 9: Hồng gấp được 6 ngôi sao, Hoa gấp được 13 ngôi sao. Hỏi cả hai bạn gấp được tất cả bao nhiêu ngôi sao?

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Bài 10. Hình bên có………. hình tam giác

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

2. Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

Bài 1: a) Năm mươi: 50 Mười tám: 18

b) 52: Năm mươi hai 44: Bốn mươi bốn

Bài 2: Mỗi câu đặt tính đúng được điểm tối đa

5 + 24 = 29

76 + 13 = 89

78 - 47 = 31

59 - 6 = 53

Bài 3: Tính:

22 + 6 – 7 = 21

47 - 3 - 2 = 42

Bài 4.

23 + 5 = 28

65 - 5 = 60

Bài 5:

50 + 6 > 50 – 6

45 < 54

Bài 6: b) Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị

c) Số 65 gồm 6 chục và 5 đơn vị

Bài 7: Tự tính

Bài 8: Số cái kẹo Nam còn lại là:

10 - 4 = 6 (cái kẹo)

Đáp số: 6 cái kẹo

Bài 9: Số ngôi sao cả hai bạn gấp được là:

6 + 13 = 19 (ngôi sao)

Đáp số: 19 ngôi sao

Bài 10: Hình bên có 6 tam giác.

II. Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1

1. Đề thi học kì 2 lớp 1 - Đề 1

PHÒNG GD&ĐT ………….

TRƯỜNG TH ………….

 

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM

NĂM HỌC ........

Môn: Toán (Thời gian làm bài: 40 phút)

Họ và tên:................................…

Lớp:..1

Điểm

Nhận xét của giáo viên

Câu 1 (1đ – M 1-TN): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

a/ Số “Sáu mươi ba “viết là:

A. 306

B. 36

C. 63

b/ Số liền trước của 75 là:

A. 86

B. 76

C. 74

Câu 2 (1đ – M 1-TN): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

a/ Số 85 đọc là:

A. Tám mươi lăm

B. Tám mươi năm

C. Tám lăm

b/ Số lớn nhất trong các số 93, 39, 38, 83 là:

A. 93

B. 83

C. 38

Câu 3 (1đ – M 2- TN): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

a/ Một tuần lễ có mấy ngày?

A. 5 ngày

B. 6 ngày

C. 7 ngày

b/ Hôm nay là thứ ba thì hôm qua là thứ?

A. Thứ hai

B. Thứ tư

C. Thứ năm

Câu 4 (1đ): Hình bên có:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 - 2019 - Đề 3

a/ (0,5đ- M 1- TN): ........... hình vuông.

b/ (0,5đ- M 2- TN: ........... hình tam giác.

Câu 5 (1đ – M 2-TL): Đặt tính rồi tính:

35 + 43

89 – 65

2 + 34

60 – 20

Câu 6 (1đ – M 3- TN): Số?

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 - 2019 - Đề 3

Câu 7 (1đ – M 2- TL): Tính:

a/ 55 + 13 - 14 =

b/ 90 - 30 + 20 =

Câu 8 (1đ – M 3- TN): Điền dấu >, <, = ?

a/ 24 + 35 .... 53 – 40

b/ 39 – 21 .... 68 – 42

Câu 9 (1đ – M 3- TL):

Lan có 35 cái kẹo, Lan đã ăn 11 cái kẹo. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu cái kẹo?

Tóm tắt

Lan có : .............. cái kẹo

Đã ăn : ..............cái kẹo

Còn lại : ...............cái kẹo?

Bài giải:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Câu 10 (1đ – M 3- TN):

a/ Số lớn nhất có hai chữ số giống nhau là: ..........

b/ Số bé nhất có ba chữ số là: .............

Đáp án - Đề 1

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 6

Câu 8

Câu 10

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

C

C

A

A

C

A

2

5

37;27

43;64

>

<

99

100

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

Câu 5: (1đ) - HS đặt tính và tính đúng mỗi bài: 0,25đ.

Câu 7: (1đ) - HS tính đúng mỗi bài: 0,5đ.

Câu 9: (1đ)

- HS ghi lời giải đúng: 0,25đ

- Phép tính đúng: 0,5đ

- Đáp số đúng: 0,25đ.

Bài giải

Số kẹo Lan còn lại là: 35 – 11 = 24 ( cái)

Đáp số: 24 cái kẹo.

2. Đề thi học kì 2 lớp 1 - Đề 2

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào đáp án đúng:

1. Số liền trước và liền sau của số 17 là:

a, 15 và 16

b, 15 và 18

c, 16 và 18

d, 15 và 17

2. Số gồm 8 chục và 2 đơn vị là:

a, 28

b, 92

c, 82

d, 80

3. Phép cộng 14 + 5 có kết quả bằng:

a, 18

b, 19

c, 28

d, 39

II. Tự luận (7 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính: (4 điểm)

a, 38 + 7          b, 54 - 8           c, 72 - 3           d, 28 + 6

Bài 2: Nối phép tính với kết quả đúng: (2 điểm)

A B
17 - 9 68
34 + 7 35
77 - 9 8
29 + 6 41

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào mỗi câu: (2 điểm)

a, 39 + 23 = 52 ........

b, 43 – 5 = 48 ........

c, 12 + 23 = 45 ........

d, 26 – 9 = 15 ........

3. Đề thi học kì 2 lớp 1 - Đề 3

Bài 1: (2đ) Đặt tính rồi tính:

32 + 42          94 - 21 ;        50 + 38 ;       67 – 3

………………. ………………….. ……………….. ………………..

………………. ………………….. ……………….. ………………..

………………. ………………….. ……………….. ………………..

Bài 2: (2đ) Viết số thích hợp vào ô trống:

Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1

Bài 3 (4đ):

a, Khoanh tròn vào số bé nhất: 81     75      90      51

b, Khoanh tròn vào số lớn nhất: 62     70      68      59

c, Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

  • Số liền sau của 23 là 24
  • Số liền sau của 84 là 83
  • Số liền sau của 79 là 70
  • Số liền sau của 98 là 99
  • Số liền sau của 99 là 100

Bài 4 (2đ): An có 19 quả táo, An cho em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả táo?

Bài 5 (1đ): Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

Đề cương ôn tập toán lớp 1

4. Đề thi học kì 2 lớp 1 - Đề 4

1.

a) Viết các số Năm mươi : ……………. ; Ba mươi mốt : …………...

b) Đọc số : 78 : …………………. ; 99 : ……………………...

c) Khoanh tròn số lớn nhất : 76 ; 67 ; 91 ; 89

d) Viết các số 96 ; 87 ; 78 ; 91 theo thứ tự từ bé đến lớn:

………………………………………………………………

2. a) Đặt tính rồi tính:

6 + 52

37 – 25

66 + 22

89 – 7

b) Tính:

35 + 40 – 75 = ………….. ;

94 – 14 + 4 = ……………

80cm + 10 cm = ………….. ;

35m – 20cm = ……………

3. Trong vườn có 35 cây bưởi và cây táo, trong đó có 15 cây bưởi. Hỏi trong vườn có mấy cây táo?

Bài giải:

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

4. Nhà Lan nuôi 24 con gà và 25 con vịt. Hỏi nhà Lan nuôi tất cả bao nhiêu con gà và vịt?

Bài giải:

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

5. Đề thi học kì 2 lớp 1 - Đề 5

1. Tính

31 + 14 = ……….. 36 – 21 = ………… 87 + 12 = …………

14 + 31 = ……….. 36 – 15 = ………… 87 – 12 = …………

62 + 3 = ………..  55 – 2 = …………  90 + 8 = …………

62 + 30 = ……….. 55 – 20 = ………… 90 – 80 = …………

2. Viết số:

50 + …. = 50

49 – … = 40

49 – …. = 9

…. + …. = 40

75 = …. + …..

60 – ….. > 40

3. Em hãy nhìn vào các tờ lịch và điền vào chỗ trống:

Đề thi học kì 2 lớp 1 - Đề 5

a) Nếu hôm nay là thứ tư thì:

- Ngày hôm qua là thứ ……….. - Ngày mai là thứ ………....

- Ngày hôm kia là thứ ……….... - Ngày kia là thứ ……….....

b) Thứ năm , ngày ..............., tháng .............

Thứ .............. , ngày 11 , tháng ..............

4. Kì nghỉ hè, Lan về quê thăm ông bà hết 1 tuần lễ và 3 ngày. Hỏi Lan đã ở quê tất cả mấy ngày?

Bài giải

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

5. Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài là 10 cm.

.............................................................................................................

6. Đề thi học kì 2 lớp 1 - Đề 6

1. Đặt tính rồi tính:

56 + 43            79 – 2        4 + 82             65 – 23

2 .Tính:

40 + 20 – 40 = …………… ;                38 – 8 + 7 = …………….

55 – 10 + 4 = …………… ;                25 + 12 + 2 = …………….

25cm + 14cm = ………. ;                  56cm – 6cm + 7cm = ……….

48 cm + 21cm = ………. ;                 74cm – 4cm + 3cm = ……….

3. Nam có 36 viên bi gồm bi xanh và bi đỏ, trong đó có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam có mấy viên bi đỏ?

Giải:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

4. Một cửa hàng có 95 quyển vở, cửa hàng đã bán 40 quyển vở. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quyển vở?

Giải:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

5. Một quyển sách có 65 trang, Lan đã đọc hết 35 trang. Hỏi Lan còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách?

Giải:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

6. Mẹ mua 20 quả trứng, sau đó mẹ mua thêm 1 chục quả trứng nữa. Hỏi mẹ mua tất cả bao nhiêu quả trứng?

Bài giải:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020:

Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019-2020:

Mời các bạn tham khảo thêm: Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm ngoái gồm các đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt và ôn thi toán lớp 1 tập 2 tốt.

Phần lý thuyết Toán lớp 1 hay bài tập toán lớp 1 học kỳ 2 là tài liệu rất quan trọng trong chương trình lớp 1 mà các em cần phải đặc biệt lưu tâm và chú ý học chắc ngay từ đầu, để nâng cao trình độ học tập của mình. Đối với các em lớp 1 thì học cần được sự hỗ trợ của bố mẹ và thầy cô thật nhiều, vì thế mà các bậc phụ huynh và thầy cô hãy luôn đồng hành cùng các con trên các chặng đường nhé!

.............................................................................................................

Ngoài Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1môn Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1 hơn.

Đánh giá bài viết
838 787.152
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán Xem thêm