Đề ôn thi giữa học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề thi môn tiếng Anh lớp 5 giữa kì 1

Đề thi giữa học kì 1 tiếng Anh 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 5 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 5 chương trình mới giúp các em học sinh ôn tập Unit 1 - 5 hiệu quả.

Exercise 1: Odd one out

1. A. flat B. road C. cottage D. villa
2. A. lane B. house C. road D. street
3. A. quiet B. big C. pretty D. crowed
4. A. always B. usually C. early D. often
5. A. swimming B. morning C. fishing D. surfing

Exercise 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. Malaysian B. Vietnamese C. Indonesian D. Cambodian
2. A. Japanese B. Chinese C. Korean D. Vietnamese
3. A. flat B . flag C. flamingo D. blue
4. A. black B. block C. blank D. floor
5. A. birthday B. third C. director D. skirt

Exercise 3: Arrange the sentences

1. is / street / busy / the

…………………………………………………………………………………………………

2. city / big / is / the

…………………………………………………………………………………………………

3. live / in / countryside / the / I

…………………………………………………………………………………………………

4. hometown / big / town / my / a / is

…………………………………………………………………………………………………

5. like / is / what / hometown / your /?

…………………………………………………………………………………………………

6. mountains / lived / I / a / village / in / the / in

…………………………………………………………………………………………………

7. and / My / quiet / small / village / is

…………………………………………………………………………………………………

8. Ha Noi / Her / lives / on / the / family / fourth / of / floor / Tower.

…………………………………………………………………………………………………

9. live / 81 / Nguyen Du / street. / I / at /

…………………………………………………………………………………………………

10. living / like / Do / in / the countryside/ you/ ?

…………………………………………………………………………………………………

Đáp án:

1. The street is busy.

2. This city is big.

3. I live in the countryside.

4. My hometown is a big town.

5. What is your hometown like?

6. I lived in a village in the mountains.

7. My village is small and quiet.

8. Her family lives on the fourth floor of Ha Noi Tower.

9. I live at 81 Nguyen Du street.

10. Do you like living in the countryside?

Exercise 4: Complete the sentences

1. He is …..new pupil in our class.

2. I live……….my parents in Ha Noi

3. Nam lives ……….the second floor of Ha Noi Tower.

4. What’s your village……….? - It’s small and quiet.

5. She lives in a village ……….the mountains.

6. He live……….. 81, Tran Hung Dao Street.

7. ………..do you live with? - l live with my grandparents

8. They………..very nice and kind to me

9. What do you do ………the morning?

10. I get……..early and have a big breakfast

Đáp án:

1. A

2. With

3. On

4. Like

5. In

6. At

7. Who

8. Are

9. In

10. up

Trên đây là Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 756
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm