Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề thi tiếng Anh lớp 5 giữa kì 2 có đáp án

Nhằm mang đến nguồn tài liệu hữu ích ôn tập tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2019 - 2020 mới nhất, VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các em học sinh Đề ôn thi giữa học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án với đa dạng các bài tập tiếng Anh 5 chương trình mới thường gặp trong đề thi tiếng Anh lớp 5, rất hữu ích cho thầy cô và các em làm tư liệu dạy và học, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp tới. Sau đây mời các bạn tham khảo.

Tham khảo thêm bộ đề thi tiếng Anh giữa học kì 2 lớp 5 mới nhất tại:

Nội dung đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại

1. A. books B. pencils C. rulers D. bags
2. A. read B. teacher C.eat D. ahead
3. A. tenth B. math C. brother D. theater
4. A. has B. name C. family D. lamp
5. A. does B. watches C. finishes D. brushes
6. A. city B. fine C. kind D. like
7. A. bottle B. job C. movie D. chocolate
8. A. son B. come C. home D. mother

II. Look and write:

Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5

III. Read and fill in the blank:

1. What do you do in your free time? – I often _______skating with my friends.

2. What are you doing? I’m __________a cabbage.

3. They are ________________the apple tree. They may fall.

4. Maria likes __________books in her free time.

5. He’d like to __________ in the mountains.

6. I have a pain in my back. I have a___________

7. King Hung _________ Mai An Tiem and his family to live on an island.

8. My father has a pain in his ear. He has a_______________

IV. Matching:

1. What happened in the story?

2. Why would you like to be a writer?

3. Don’t touch the stove!

4. Who is the main character in this story?

5. What would he like to be in the future?

6. Miss Hien has a toothache.

7. What does she often do in his free time?

a. Because you may get a burn.

b. She often goes shopping.

c. She shouldn’t eat a lot of sweets.

d. First, the prince visited the castle and he met a beautiful princess.

e. He’d like to be a teacher.

f. It is Doreamon.

g. Because I’d like to write stories for children.

V. Rearrange these sentences:

1. fly/ because/ be/ would like/ Minh/ pilot/ to/ planes./ like/ he’d/ a/ to

______________________________________________________________

2. should/ Mr. Tuan/ a/ take /rest/.

______________________________________________________________

3. folk tales/ I/ because/ love/ each of them/ me/ gives/ in life./ a lesson

______________________________________________________________

4. to/ often/ I/ cinema / my/ the/ free/ go/ time./ in

______________________________________________________________

5. Had/ Quan/ to/ the/ headache/ doctor/ because/ went/ he/ a/.

______________________________________________________________

6. Tam/ gentle./ beautiful/ and/ was

______________________________________________________________

7. My/ often/ grandma/ in/ works/ the garden/ her/ in/ free/ time.

______________________________________________________________

8. you / what / doing / are / stove / with / the ?

______________________________________________________________

9. shouldn’t / cream / you / ice / eat

______________________________________________________________

10. like / would / future / the / you / to / what / be / in ?

______________________________________________________________

VI. Read and tick:

My name is Mary. I’d like to be a nurse in the future. I’d like to look after patients and work with other people in a hospital. It’s important work and very exciting. I’d also like to meet a lot of people. I’m studying hard at school. I hope my dream will come true one day.

 

T

F

0. Her name is Mary.

 

1. She would like to be a nurse

   

2. She would like to travel around the word .

   

3. She would like to meet a lot of people.

   

VII. Read and answer:

My name is Hoang Anh. In my free time, I often go camping with my family. The camp is in the forest near Ba Na Hills. We go there by car in the morning. My father likes fishing in the stream. My mother likes cooking barbecue for us. My brother and I usually play hike-and-seek. It’s so fun. We return home late in the evening. We enjoy camping very much.

1. What’s her name?

…………………………………………………………………………………..

2. What does she do in her free time?

…………………………………………………………………………………..

3. What does her father like doing?

…………………………………………………………………………………..

4. What does her mother like doing?

…………………………………………………………………………………..

5. When do they return home?

…………………………………………………………………………..............

6. Do they love camping?

……………………………………………………………...................................

VIII. Write about their family and what they do in their free time:

My name is ____1___ There are four people in my family. I usually _____2_______ in my free time. My mother is a/ an _____3_____ she usually _________4__________ in her free time. My father is a/an _______5_____ he often ______6______ in his free time. My brother/ sister usually ____________7_______

Đáp án đề thi giữa kì 2 môn tiếng Anh lớp 5

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại

1 - A; 2 - D; 3 - C; 4 - B; 5 - A; 6 - A; 7 - C; 8 - C;

II. Look and write:

A - astronaut; B - go fishing; C - talking; D - Go camping; E - Surf the Internet;

F - Drawing; G - Clean the house; H - Run down the stair; I - Headache; J - Learning

III. Read and fill in the blank:

1 - go 2 - cutting 3 - climbing 4 - reading
5 - climb/ go camping 6 - backache 7 - ordered 8 - earache

IV. Matching:

1 - d; 2 - g; 3 - a; 4 - f; 5 - e; 6 - c; 7 - b

V. Rearrange these sentences:

1 - Minh would like to be a pilot because he'd like to fly planes.

2 - Mr. Tuan should take a rest.

3 - I love folk tales because each of them gives a lesson in life.

4 - I often go to the cinema in my free time.

5 - Quan went to the doctor because he had headache.

6 - Tam was beautiful and gentle.

7 - My grandma often work in the garden in her free time.

8 - What are you doing with the stove?

9 - You shouldn't eat ice cream.

10 - What would like to be in the future?

VI. Read and tick:

1 - T; 2 - F; 3 - T;

VII. Read and answer:

1 - Her name is Hoang Anh.

2 - She goes camping with her family.

3 - He likes fishing in the stream.

4 - She likes cooking barbecue for them.

5 - They return home late in the evening.

6 - Yes, they do.

VIII. Write about their family and what they do in their free time:

Gợi ý: Các học sinh tự trả lời.

My name is My Le. There are four people in my family. I usually watch TV in my free time. My mother is a teacher. She usually goes shopping in her free time. My father is a doctor. He often reads newspaper in his free time. My brother/ sister usually listens to music.

Trên đây là nội dung Đề ôn thi giữa học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh. Nhằm giúp các em học sinh có kì thi học kì 2 diễn ra hiệu quả nhất, ngoài học liệu về môn tiếng Anh lớp 5, VnDoc.com còn sưu tầm và đăng tải các học liệu môn Toán, Tiếng Việt... Các em hãy vào tham khảo và rèn luyện nhiều lần để có kiến thức trọn vẹn, đồng đều các môn học. Chúc các em học tốt!

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
222 38.708
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm