Đề ôn thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh theo chương trình Family and Friends có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
PART I. LISTENING (20 minutes)
Question 1. Listen and number (1 pt)
Question 2. Listen and write T (True) or F (False) (1 pt)
0. It’s two o’clock in the afternoon. The weather is sunny. ................... .
1. What are you wearing? I’m wearing a blue skirt. ................... .
2. What are they doing? They are talking. ................... .
3. I was hot but she was cold. ................... .
4. There were some children but there weren’t any teachers ................... .
Question 3. Listen and draw the lines (1 pt)
1. She’s eating a cake at a half past ten at night.
2. She’s dancing at b quarter to eight in the evening.
3. She’s watching a video at c four o’clock in the afternoon.
4. She’s playing music at d quarter to ten in the morning.
5. She’s sleeping at e nine o’clock in the morning.
Question 4. Listen and tick (1 pt):
Example:
1.
2. 3.
4. 5.
Question 5. Listen and complete (1 pt)
1. Hello, my name’s Rosy.I go to school at ……….. o’clock in the morning.
2. What’s he wearing? He’s wearing a white ……………………..………
1
T
seven
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
3. What are you doing? We’re watching a …………………..…….
4. The play was in the ………………………..……. on Sunday morning.
5. The prize - giving was in the …………………………..…………
PART II: Reading and writing. (15 minutes)
Question 6: Choose the correct words and put them in the line.
Example: She’s wearing black skirt.
1. It’s quarter ________________ four.
2. They’re ______________ music.
3. He __________ wet.
4. There weren’t _____________women.
Question 7: Read and insert the missing letters in the gaps.
Example:
He was kind.
1. There are two w__m__n
2. I wash my hands at the si__ __.
3. She’s wearing green gl__ve__.
4. A lion cub is playing with a c__b__.
Question 8: Read and write one or more words in each gap.
Example: What’s the weather like? It’s sunny.
1. She’s wearing __________.
2. Look at the guest. They’re _____________ .
3. She’s taking lots of ____________.
4. How ___________ children are there? There are five children.
Question 9: Fill in each gap with a suitable word from the box.
skirt scarf
past to
playing wearing
was were
some any
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
Example: 0. This is an invitation. We’re reading it.
1. Today we’ve got English _________ maths.
2. There ___________ some men.
3. What __________ you doing? I’m watching a video.
4. Look at the ____________. She’s wearing a white dress.
SPEAKING TEST (Grade 5)
Part 1: Listen and repeat:
T reads or play the CD Sts repeat.
Example 1:
Example 2:
Example 3:
……………
Part 2: Point, ask and answer:
+ Teacher points and asks, student answers
(T points to the student book and ask students)
Example 1:
- What’s he wearing? He’s wearing …..
- What’s she wearing? She’s wearing …..
Example 2:

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các em Đề ôn thi cuối học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh theo chương trình Family and Friends có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho thầy cô ra đề và các em ôn tập, củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi chính thức tới đây.

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 5, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Tiếng việt...lớp 5 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường tiểu học trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
27 5.642
Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh Xem thêm