Đề ôn thi THPT Quốc Gia môn tiếng Anh năm 2020 số 11

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Đ THI TH THPTQG MÔN TING ANH
NĂM 2020 ĐÁP ÁN
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part
differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1. A. adventure B. future C. mature D. figure
Question 2.A. young B. plough C. couple D. cousin
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the
other three in the position of primary stress in each of the following questions.
Question 3.A. discuss B. waving C. airport D. often
Question 4.A. obligatory B. geographical C. international D. undergraduate
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.
Question 5. __________ Columbus was one of the first people to cross the Atlantic.
A. A
B. The
C. An
D. Ø
Question 6. If he were better qualified, he ______ get the job.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. will
B. can
C. may
D. could
Question 7. What a lovely night! The moon __________brightly.
A. shines
B. has shined
C. was shining
D. is shining
Question 8. _____, I have continued to work on my thesis.
A. Even though there are problems
B. In spite of there are problems
C. Although all these problems
D. Despite all these problems
Question 9. With greatly increased workloads, everyone is __________ pressure now.
A. out of
B. upon
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
C. under
D. above
Question 10. In my opinion, _____new technology who will finally decide which ideas take off.
A. It is the development of
B. that the development
C. It is the user of
D. that the user of
Question 11. ______ with her boyfriend yesterday, she doesn't want to answer his phone call.
A. Having quarreled
B. Because having quarreled
C. Because of she quarreled
D. Had quarreled
Question 12. __________always gives me real pleasure.
A. I arrange flowers
B. the flowers are arranged
C. Arranging flowers
D. While arranging flowers

Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn tiếng Anh

Đề luyện thi tiếng Anh TNPT Quốc Gia 2020 có đáp án trên đây nằm trong bộ đề thi THPT Quốc Gia môn tiếng Anh mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi THPTQG môn tiếng Anh có đáp án giống với đề thi minh họa năm 2020 môn tiếng Anh của bộ Giáo dục & Đào tạo giúp các em học sinh lớp 12 làm quen với cấu trúc đề thi chính thức năm 2020 hiệu quả.

Đề luyện thi THPT Quốc Gia 2020 môn Anh có đáp án với nội dung kiến thức gói gọn trong chương trình học tiếng Anh lớp 10 11 12 THPT giúp các em học sinh nhắc lại những chuyên đề Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm đã học hiệu quả. VnDoc.com mong rằng đây sẽ là tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia hiệu quả dành cho các em học sinh năm 2019 - 2020.

Download đề thi & đáp án tại: Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia năm 2020 các môn khác như: Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh 2020, Thi thpt Quốc gia môn Toán 2020, Thi thpt Quốc gia môn Văn 2020 ,.... có trên VnDoc.com.

Đề thi THPT Quốc Gia được tải nhiều

Bên cạnh tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2020 môn Anh trên đây, VnDoc.com đã tổng hợp rất nhiều bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 các môn khác nhau như:

  1. Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán
  2. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Văn
  3. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Anh
  4. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Lý
  5. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa
  6. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sinh
  7. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sử
  8. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Địa
  9. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn GDCD

Mời bạn đọc nhấp vào từng đường link trên đây và tham khảo chi tiết bộ đề luyện thi THPTQG năm 2020 theo từng môn học khác nhau.

Đánh giá bài viết
1 2.141
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn tiếng Anh Xem thêm