Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2016 – 2017

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các em Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2016 – 2017 được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho thầy cô ra đề và các em ôn tập, củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi chính thức tới đây.

PHIẾU KIỂM TRA CUỐI NĂM

NĂM HỌC: 2016-2017

Môn: Tiếng Anh lớp 3 (Chương trình Tiếng Anh 10 năm)

Thời gian: 35 phút (Không kể thời gian giao đề)

Mark:…………. Full name: ……………………….. Class: 3…… School

PART 1. LISTENING. (4 points)

Question 1. Listen and number. (1 point)

Đề thi cuối học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3

Question 2. Listen and tick. (3 points)

Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh

PART 2: READING AND WRITING. (6 points)

Question 3. Look at the pictures carefully and write the words.(1 point)

Đề thi cuối học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3

Question 4. Read and complete (2.5 points)

like trucks How ten cats

I have many toys. I have five (1) trucks, three planes, and (2) ………. yo-yos. My friend Hoa has some pets. She has two dogs and three (3) …………… . What about you? What toys do you (4) ………? (5) ……… many pets do you have?

Question 5. Matching (1 point)

1. What are you doing?

A. It’s in north Viet Nam.

2. What’s the weather like?

B. I have five.

3. Where’s Sa Pa?

C. I’m watching TV.

4. How many trucks do you have?

D. It’s sunny.

1……… 2…… 3……… 4…………

Question 6. Reorder the words to make meaningful sentences. (1.5 points).

1. have/ Do/ pets/ you/ any/?

——————————————————————

2. playing/ piano/ am/ I/ the/.

—————————————————————–

3. dogs/ How many/ have/ do/ you/?

Đáp án Đề thi cuối năm lớp 3 môn tiếng Anh

(Chương trình Tiếng Anh 10 năm)

PART 1. LISTENING. (4 points)

Question 1. Listen and tick the picture you hear. (1 point)

1 – a 2 – c 3 – b 4 – d

Question 2. Listen and circle. (3 point s)

1 – a 2 – b 3 – a

PART 2: READING AND WRITING. (6 points)

Question 3. Look at the pictures carefully and write the words. (1 point)

2. C 3. D 4. B 5. F 6. E

Question 4. Read and complete. (2.5 points)

1. trucks 2. ten 3. cats 4. like 5. How

Question 5. Matching. (1 point)

1. C 2. D 3. A 4. B

Question 6. Reorder the words to make meaningful sentences. (1.5 points).

1. Do you have any pets?

2. I am playing the piano.

3. How many dogs do you have?

------------

Nhằm giúp các em học sinh có kì thi học kì 2 diễn ra hiệu quả nhất, ngoài học liệu về môn tiếng Anh lớp 3, VnDoc.com còn sưu tầm và đăng tải các học liệu môn Toán, Tiếng Việt...Các em hãy vào tham khảo và rèn luyện nhiều lần để có kiến thức trọn vẹn, đồng đều các môn học. Chúc các em học tốt!

Đánh giá bài viết
12 6.410
Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh Xem thêm