Đề thi cuối kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương

1 249
Trang 1/6 - Mã đề thi 132
SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
(Đề thi có 06 trang)
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN Lớp 12
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên thí sinh:.....................................................................
Số báo danh:.............................................................................
Mã đề thi
132
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Câu 1: Khối bát diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A.
4
. B.
6
. C.
8
. D.
9
.
Câu 2: Đường thẳng nào dưới đây là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
32
1
x
y
x
=
?
A.
3y =
. B.
2y =
. C.
. D.
2x
=
.
Câu 3: Tích của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
( )
32
21fx x x=−+
trên đoạn
[ ]
1;2
A.
. B.
. C.
2
. D.
.
Câu 4: Cho hình thang ABCD vuông tại
A
B
với
222AD AB BC a= = =
. Quay hình thang miền
trong của nó quanh đường thẳng chứa cạnh
BC
. Tính thể tích
V
của khối tròn xoay được tạo thành.
A.
3
5
3
π
=
a
V
. B.
3
7
3
π
=
a
V
. C.
3
4
3
π
=
a
V
. D.
3
= πVa
.
Câu 5: Khối đa diện đều nào sau đây có c mặt không phải là tam gc đu?
A. Bát diện đều. B. T diện đều. C. Nh thập diện đều. D. Thập nhị diện đều.
Câu 6: Cho các số thực
a
,
b
khác
1
. Biết rằng bất kỳ đường thẳng nào song song với trục
Ox
cắt
các đường
x
ya=
,
x
yb=
, trục tung lần lượt tại
M
,
N
A
thì
2AN AM=
(hình vẽ bên). Mệnh đề
nào sau đây đúng?
.
A.
2ba=
. B.
2
ab=
. C.
1
2
ab =
. D.
2
1ab =
.
Câu 7: Cho
( )
5
x
fx=
thì
( ) ( )
2fx fx+−
bằng?
A.
24
. B.
25
. C.
( )
25 fx
. D.
( )
24 fx
.
Câu 8: Đồ thị hàm số nào dưới đây có tiệm cận đứng?
A.
2
x
y =
. B.
2
43
1
xx
y
x
−+
=
. C.
2
logyx=
. D.
2
2
1
x
y
x
=
+
.
Câu 9: Một chất điểm chuyển động vận tốc tức thời
( )
vt
phụ thuộc vào thời gian
t
theo hàm số
( ) ( )
42
8 500 m/svt t t=−+ +
. Trong khoảng thời gian
( )
0st =
đến
( )
5st =
chất điểm đạt vận tốc lớn nhất
tại thời điểm nào?
A.
1t =
. B.
4t =
. C.
2t =
. D.
0t =
.
O
x
y
N
M
y = b
x
y = a
x
A
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
Câu 10: Cho biểu thức
( )
6
1
11
1
2
2
22
33
2
3
aP a b ab



=





với
a
,
b
là các số dương. Khẳng định nào sau đây
là đúng?
A.
3
.
ba
P
a
=
B.
3
.
a
P
b
=
C.
3
.Pba
=
D.
3
.
a
P
ab
=
Câu 11: m tất cả các gtrị thực của
m
để hai đường thẳng
:3d y mx=
và
:
yxm +=
cắt nhau tại
một điểm nằm trên trục hoành.
A.
3m =
. B.
3m = ±
. C.
3m =
. D.
3m =
.
Câu 12: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABC D hình vuông cạnh 4a. Gọi H là điểm thuộc đường thẳng
AB sao cho
30HA HB+=
 
. Hai mặt phẳng
( )
SAB
( )
SHC
đều vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính
khoảng cách từ B đến mặt phẳng
( )
SHC
.
A.
5
6
a
. B.
12
5
a
. C.
6
5
a
. D.
5
12
a
.
Câu 13: Cho
22
1
;;
2
xy
theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Gọi
,
Mm
lần lượt là giá trị lớn nhất và giá
trị nhỏ nhất của biểu thức
2
3
P xy y= +
. Tính
SMm
= +
.
A.
1
. B.
2
. C.
3
. D.
31
22
.
Câu 14: Hai người ngang tài ngang sức tranh chức vô địch của một cuộc thi cờ tướng. Người giành chiến
thắng người đầu tiên thắng được năm ván cờ. Tại thời điểm người chơi thứ nhất đã thắng
4
ván
người chơi thứ hai mới thắng
2
ván, tính xác suất để người chơi thứ nhất giành chiến thắng.
A.
4
5
. B.
7
8
. C.
1
2
. D.
3
4
.
Câu 15: Cho hàm số
yx
π
=
. Tính
( )
1y
′′
.
A.
( )
10
y
′′
=
. B.
( )
2
1 lny
π
′′
=
. C.
( )
1 lny
ππ
′′
=
. D.
( ) ( )
11y
ππ
′′
=
.
Câu 16: Cho hàm số
( )
fx
liên tục trên
đồ thị như hình vẽ dưới đây, hàm số
( )
fx
đồng biến
trên khoảng nào sau đây?
A.
( )
;1−∞
. B.
(
)
1; +∞
. C.
( )
1;1
. D.
( )
;0−∞
.
Câu 17: Tìm tất cả các giá trị của tham số
m
để đồ thị
( )
C
của hàm s
3
3y x xm=−+
cắt trục hoành tại
đúng
3
điểm phân biệt.
A.
m
. B.
( )
2;m +∞
. C.
( )
2; 2m∈−
. D.
( )
;2m −∞
.
Câu 18: Phương trình
2
2sin 3sin 2 3xx+=
có họ nghiệm là (với
k
):
A.
4
3
xk
π
π
= +
. B.
5
3
xk
π
π
= +
. C.
3
xk
π
π
= +
. D.
2
3
xk
π
π
= +
.
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
Câu 19: Khoảng cách từ điểm
1(1; )M
đến đường thẳng
:3 4 0xy ++=
là:
A. 1. B.
3 10
5
. C.
5
2
. D.
2 10
.
Câu 20: Phương trình
(
)
( )
2
33
log 6 log 2 1
xx= −+
có bao nhiêu nghiệm?
A.
3
. B.
1
. C.
0
. D.
2
.
Câu 21: Cho hàm số
32
y ax bx cx d
= + ++
đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới
đây đúng?
A.
0, 0, 0, 0abcd>>= <
. B.
0, 0, 0, 0abcd
>=<<
.
C.
0, 0, 0, 0abcd>=><
. D.
0, 0, 0, 0abcd><= <
.
Câu 22: Biết thể ch khí
2
CO
năm 1998
( )
3
Vm
.
10
năm tiếp theo, mỗi năm thể tích khí
2
CO
ng
%a
,
10
năm tiếp theo nữa, mỗi năm thể tích khí
2
CO
tăng
%n
. Thể tích khí
2
CO
năm
2016
là.
A.
( )
( )
18
3
2016
.1V VV an m= + ++
. B.
( )
( )
18
3
2016
.1V V an m= ++
.
C.
(
)( )
( )
( )
10
3
2016
20
100 100
.
10
an
VV m
++
=
. D.
( ) ( )
( )
10 8
3
2016
36
100 . 100
.
10
an
VV m
++
=
.
Câu 23: Tìm số hạng không chứa
x
trong khai triển
6
2
1
2x
x



,
0x
.
A.
240
. B.
15
. C.
240
. D.
15
.
Câu 24: Cho hàm số
32
265
y xx=−+
đồ thị
( )
C
. Phương trình tiếp tuyến của
( )
C
tại điểm
M
thuộc
( )
C
và có hoành độ bằng
3
A.
18 49
yx
= +
. B.
18 49yx=
. C.
18 49yx
=−+
. D.
18 49
yx
=−−
.
Câu 25: Cho hàm số
( )
y fx=
có đồ thị trên đoạn
[ ]
2; 4
như hình vẽ bên. Tìm
[
]
( )
2; 4
max fx
.
A.
2
. B.
( )
0f
. C.
3
. D.
1
.
Câu 26: Cho hàm số
()y fx=
liên tục trên
với bảng xét dấu đạo hàm như sau

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi cuối kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương. Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

---------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi cuối kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 249
Toán lớp 12 Xem thêm