Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

4 2.305
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT THÁI TỔ
Ngày thi: 26/10/2018
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC I
Môn thi: Hóa học 11
Thời gian làm bài: 50 phút
(40 câu trắc nghiệm)
đề thi
132
Họ, n thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Cho NTK các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg=24; Al = 27; S = 32;
Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1: Chọn câu phát biểu không đúng:
A. Phản ứng tổng hợp NH
3
từ N
2
và H
2
là phản ứng thuận nghịch.
B. Nhỏ dung dịch NH
3
đến dư vào dung dịch FeCl
3
thấy xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ.
C. Nhiệt phân muối nitrat của kim loại luôn thu được kim loại và khí oxi.
D. Cho dd NaOH vào dung dịch CuSO
4
thấy xuất hiện kết tủa màu xanh.
Câu 2: Xác định chất (A) và (B) trong chuỗi sau :
N
2
o
2
+ H (xt, t , p)

NH
3
o
2
+ O (Pt, t )

(A)
2
+ O

(B)
HNO
3
A. (A) là NO, (B) là N
2
O
5
B. (A) là NO, (B) là NO
2
C. (A) là N
2
, (B) là N
2
O
5
D. (A) là N
2
, (B) là NO
2
Câu 3: Cho các phản ứng hóa học sau:
(1) (NH
4
)
2
SO
4
+ BaCl
2
(2) CuSO
4
+ Ba(NO
3
)
2
(3) Na
2
SO
4
+ BaCl
2
(4) H
2
SO
4
+ BaSO
3
(5) (NH
4
)
2
SO
4
+ Ba(OH)
2
(6) Fe
2
(SO
4
)
3
+ Ba(NO
3
)
2
Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là:
A. (1), (2), (3), (6). B. (1), (3), (5), (6). C. (2), (3), (4), (6). D. (3), (4), (5), (6).
Câu 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra khi:
A. Tạo thành chất điện li yếu. B. Có ít nhất một trong ba điều kiện trên
C. Tạo thành chất khí. D. Tạo thành chất kết tủa.
Câu 5: Khối lượng kết tủa thu được khi trộn 10ml dung dịch Na
2
SO
4
1M 10 ml dung dịch
BaCl
2
1M là:
A. 1,79 gam B. 2,33 gam C. 3,94 gam D. 4,39 gam
Câu 6: : Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, trong bột nở thường dùng muối nào sau đây?
A. (NH
4
)
2
SO
4
. B. CaCO
3
. C. NH
4
NO
2
. D. NH
4
HCO
3
.
Câu 7: Khi bị nhiệt phân dãy muối nitrat nào sau đây cho sản phẩm là kim loại, khí nitơ đioxit
oxi?
A. AgNO
3
. B. Mg(NO
3
)
2
. C. KNO
3
. D. NH
4
NO
3
.
Câu 8: Cho 40 ml dd HCl 0,75M vào 160 ml Ba(OH)
2
0,1M. pH dung dịch thu được là:
A. 2,5. B. 0,96 C. 12. D. 1.
Câu 9: Cho đồ điều chế HNO
3
trong phòng thí nghiệm:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quá trình điều chế HNO
3
?
A. Đốt nóng bình cầu bằng đèn cồn để phản ứng xảy ra nhanh hơn.
B. HNO
3
sinh ra ới dạng hơi nên cần làm lạnh để ngưng tụ.
C. HNO
3
là axit yếu hơn H
2
SO
4
nên bị đẩy ra khỏi muối.
D. HNO
3
có nhiệt độ sôi thấp (83
0
C) nên dễ bị bay hơi khi đun nóng.
Câu 10: Hòa tan hết hỗn hợp X gồm 5,6 gam Fe; 27 gam Fe(NO
3
)
2
m gam Al trong dung dịch
chứa 0,61 mol HCl. Sau khi c phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa
47,455 gam muối trung hòa và 2,352 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO N
2
O. Tỉ khối của Z so
với H
2
là 16. Giá trị của m
A. 1,080. B. 4,185. C. 5,400. D. 2,160
Câu 11: Trong phòng thí nghiệm, khí oxi thể thu được bằng cách nhiệt phân KNO
3
. Đem
nhiệt phân hoàn toàn 15,15 gam KNO
3
thu được bao nhiêu lít khí O
2
(đktc)?
A. 1,86 lit B. 3,36 lit C. 2,24 lit D. 1,68 lit
Câu 12: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Sục khí SO
2
vào dung dịch H
2
S. (4) Sục khí NH
3
tới dư vào dung dịch AlCl
3
.
(2) Cho mẩu Na vào dung dịch CuSO
4
. (5) Sục khí CO
2
tới dư vào dd Ca(OH)
2
(3) Cho dung dịch AgNO
3
vào dung dịch NaCl. (6) Sục khí H
2
S tới dư vào dd Pb(NO
3
)
2
Sau khi các phản ứng kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa?
A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.
Câu 13: Chọn câu đúng
A. Giá trị pH tng thì độ baơ giảm B. ung dịch có pH 7 làm quṊ tím hoá xanh
C. Giá trị pH tng thì độ axit tng. D. ung dịch có pH 7 làm quṊ tím hoá
đỏ.
Câu 14: Cho dd NaOH vào 300 ml dd NH
4
Cl 1,00 M, đun nóng nhẹ.Thể tích khí (đktc) thu
được là:
A. 13,44 lít. B. 6,72 lít. C. 26,88 lít D. 3,36 lít.
Câu 15: Phát biểu nào sau đây là khôngđúng?
A. Đốt cháy NH
3
trong không khí (xúc tác Pt) tạo khí không màu hóa nâu ngoài không khí.
B. NH
3
cháy trong oxi tỏa nhiều nhiệt nên được sử dụng là nhiên liệu tên lửa.
C. Nhỏ vài giọt dung dịch phenolphtalein vào dung dịch NH
3
thấy dung dịch chuyển sang màu
hồng
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. Cho dung dịch NH
3
từ từ vào dung dịch AlCl
3
thấy xuất hiện kết tủa trắng không tan trong
NH
3
.
Câu 16: Hòa tan các chất sau: KOH, C
2
H
5
OH, C
12
H
22
O
11
, NaCl vào nước để thu được các dung
dịch riêng rẽ. Trong các dung dịch thu được, có bao nhiêu dung dịch có khả nng dẫn điện?
A. 3 B. 2 C. 5 D. 6
Câu 17: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?
A. HNO
2
B. HF C. Al
2
(SO
4
)
3
D. CH
3
COOH
Câu 18: Phương trình phản ứng nào dưới đây có phương trình ion rút gọn là: H
+
+ OH
-
→ H
2
O :
A. NH
4
Cl + NaOH→ NH
3
+ H
2
O + NaCl B. Mg(OH)
2
+ 2HNO
3
→ Mg(NO
3
)
2
+ 2H
2
O
C. NaOH + HNO
3
→ NaNO
3
+ H
2
O D. Ba(OH)
2
+ H
2
SO
4
→ BaSO
4
+ 2H
2
O
Câu 19: Chất nào sau đây là muối trung hòa?
A. Fe
2
(SO
4
)
3
B. NaHCO
3
C. KHSO
4
D. NaH
2
PO
4
Câu 20: Khi bị nhiệt phân dãy muối nitrat nào sau đây cho sản phẩm oxit kim loại, khí nitơ
đioxit và oxi?
A. Cu(NO
3
)
2
, AgNO
3
, NaNO
3
. B. KNO
3
, Hg(NO
3
)
2
, LiNO
3
.
C. Pb(NO
3
)
2
, Zn(NO
3
)
2
, Cu(NO
3
)
2
. D. Mg(NO
3
)
2
, Fe(NO
3
)
3
, AgNO
3
Câu 21: Cho 24,4 gam hỗn hợp Na
2
CO
3
, K
2
CO
3
tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl
2
. Sau phản
ứng thu được 39,4 gam kết tủa. Lọc tách kết tủa, cạn dung dịch, lượng muối clorua khan thu
được là:
A. 6,26 gam. B. 2,66 gam. C. 26,6 gam. D. 22,6 gam.
Câu 22: Cho 100ml dung dịch Ba(OH)
2
nồng độ 0,1Mvào 1 lít dung dịch (NH
4
)
2
CO
3
0,01M. Sau
khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch giảm là
A. 2,31 gam. B. 1,97 gam. C. 2,14 gam. D. 0,17 gam.
Câu 23: Cho 200 ml dd NaOH 0,1M vào 100 ml dd HCl 0,5M. ung dịch thu được sau phản ng
làm:
A. QuṊ tím không đổi màu B. Phenolphtalein không màu chuyển
sang màu hồng
C. QuṊ tím hóa xanh D. QuṊ tím hóa đỏ
Câu 24: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Khi tác dụng với kim loại hoạt động, N
2
thể hiện tính khử.
B. Sấm chớp trong các trận mưa dông có thể tạo ra khí N
2
O do N
2
tác dụng với O
2
.
C. Nitơ không duy trì sự hô hấp do nitơ khí độc.
D. Vì phân tử N
2
có liên kết ba rất bền nên ở nhiệt độ thường N
2
khá trơ về mặt hóa học.
Câu 25: ẫn khí NH
3
vào nước thu được dung dịch có tính:
A. Bao B. Axit C. Lưỡng tính D. Trung tính
Câu 26: Cho 1,86 gam hỗn hợp Al Mg tác dụng với dung dịch HNO
3
loãng dư, thu được 560
ml lít khí N
2
O (đktc, sản phẩm kh duy nhất) bay ra. Khối lượng muối nitrat tạo ra trong dung
dịch là
A. 40,5 gam. B. 14,62 gam. C. 24,16 gam. D. 14,26 gam.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Hóa học năm 2018 - 2019 

Để giúp các bạn học sinh học tập hiệu quả hơn môn Hóa học 11, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh. Tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
4 2.305
Đề thi giữa kì 1 lớp 11 Xem thêm