Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Quốc tế Á Châu - Tp. HCM

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP. HCM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ
TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU HỌC I - NĂM HỌC: 2018 2019
MÔN: HÓA HỌC 12
___________________________________________________________________________
Họ tên học sinh: ---------------------------------------------Lớp: --------------------SBD: -------------------
(Học sinh lưu ý làm bài trên giấy thi, không làm trên đề)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
(Thời gian: 25 phút, không tính thời gian giao đề)
Câu 1: Aminoaxit nào sau đây hai nhóm amino:
A. Axit glutamic. B. Lysin. C. Alanin. D. Valin.
Câu 2: Trong số các este sau, este mùi chuối chín là:
A. amyl propionat. B. etyl fomiat C. isoamyl axetat. D. etyl axetat
Câu 3: Ứng với công thức C
4
H
11
N số đồng phân amin bậc 2
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 4: Đồng phân của glucozơ
A. Saccarozo B. Xenlulozơ C. Fructozơ D. saccarozơ
Câu 5: Hợp chất CH
3
NH CH
2
CH
3
tên đúng
A. đimetylamin. B. đimetylmetanamin. C. N-etylmetanamin. D. etylmetylamin.
Câu 6: Chất phản ứng được với các dung dịch HCl, NaOH :
A. C
2
H
6
B. CH
3
COOH C. C
2
H
5
OH D. H
2
NCH
2
COOH.
Câu 7: phòng hóa hỗn hợp gồm CH
3
COOCH
3
CH
3
COOC
2
H
5
thu được sản phẩm gồm:
A. 1 muối 1 ancol. B. 1 muối 2 ancol. C. 2 muối 2 ancol. D. 2 muối 1 ancol.
Câu 8: Những gluxit khả ng tham gia phản ứng tráng gương là :
A. Glucozơ, fructozơ, xenlulozơ B. Glucozơ, fructozơ, tinh bột
C. Glucozơ, fructozơ, mantozơ D. Glucozơ, fructozơ, saccarozơ
Câu 9: Cho các hợp chất sau: 1) Glixerin 2) Lipit 3) Fructozơ 4) Saccarozơ 5) Mantozơ
6) Tinh bột 7) Xenlulozơ
Những hợp chất cho phản ứng thủy phân tới cùng chỉ tạo glucozơ :
A. 1, 2, 5, 6, 7 B. 5, 6, 7 C. 3, 4, 5, 6, 7 D. 4, 5, 6,7
Câu 10: Để phân biệt 3 dung dịch C
2
H
5
NH
2
, H
2
NCH
2
COOH HOOC-[CH
2
]
2
-CH-COOH
chỉ cần dùng một thuốc thử : NH
2
A. dd NaOH. B. dd HCl. C. Natri. D. quỳ tím.
Câu 11: Axit amino axetic (H
2
N-CH
2
-COOH) không tác dụng với chất :
A. KCl B. H
2
SO
4
loãng C. CH
3
OH D. CaCO
3
Câu 12: Phát biểu nào sau đây đúng :
A. Khi thay H trong phân tử NH
3
bằng gốc hiđrocacbon ta thu được amin.
B. Khi thay H trong hiđrocacbon bằng nhóm NH
2
ta thu được amin.
C. Khi thay H trong phân tử H
2
O bằng gốc hiđrocacbon ta thu được ancol.
D. Amino axit hợp chất hữu đa chức 2 nhóm NH
2
COOH.
Câu 13: Khối lượng anilin cần dùng để tác dụng với nước brom thu được 6,6g kết tủa trắng là
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ: 132
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. 1,86g. B. 18,6g. C. 8,61g. D. 6,81g.
Câu 14: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì s mol CO
2
sinh ra bằng số mol O
2
đã phản
ứng. Tên gọi của este
A. metyl axetat. B. metyl fomiat. C. etyl axetat. D. n-propyl axetat.
Câu 15: Đun sôi hỗn hợp X gồm 9 gam axit axetic 4,6 gam ancol etylic với H
2
SO
4
đặc làm xúc tác
đến khi phản ứng kết thúc thu được 6,6 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa
A. 75%. B. 65%. C. 90%. D. 80%.
Câu 16: Đun nóng dung dich chứa 27 gam glucozơ với dung dich AgNO
3
/NH
3
(dư) thì khối lượng Ag
tối đa thu được
A. 21,6 gam. B. 16,2 gam. C. 32,4 gam. D. 10,8 gam.
Câu 17: Peptit có công thức cấu tạo như sau:
H
2
N-CH-CO-NH-CH
2
-CO-NH-CH-COOH
CH
3
CH(CH
3
)
2
.
Tên gọi đúng của peptit trên là:
A. Ala-Ala-Val. B. Gly-Val-Ala. C. Gly Ala Gly. D. Ala-Gly-Val.
Câu 18: Khi trùng ngưng 15 gam axit amino axetic người ta thu được m gam polime 2,88 gam nước.
Giá trị của m là:
A. 8,5 gam. B. 10,5 gam. C. 9,12 gam. D. 12,12 gam.
Câu 19: 4 hóa chất : metylamin (1), phenylamin (2), điphenylamin (3), đimetylamin (4). Thứ tự
tăng dần lực bazơ :
A. (2) < (3) < (1) < (4). B. (4) < (1) < (2) < (3). C. (3) < (2) < (1) < (4). D. (2) < (3) < (1) < (4).
Câu 20: Cho 0,01 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch HCl 0,25M; sau đó đem
cạn thì được 1,255 gam muối. Nếu trung hòa X bằng một lượng vừa đủ NaOH t thấy tỉ lệ mol giữa A
NaOH 1 : 1.Biết rằng phân tử X mạch cacbon không phân nhánh X thuộc loại - amino axit.
Công thức cấu tạo của X :
A. H
2
N(CH
2
)
2
COOH B. H
2
N-CH-COOH C. C
3
H
7
O
2
N D. H
2
NCH
2
COOH
CH
3
B. PHẦN TỰ LUẬN
(Thời gian: 20 phút, không tính thời gian giao đề)
Câu 1: (1 đ)
Viết công thức cấu tạo gọi tên các đồng phân este công thức phân tử: C
3
H
6
O
2
Câu 2: (1 đ)
Viết phương trình hóa học của các phản ứng sau:( ghi rõ điều kiện phản ứng)
a. C
6
H
12
O
6
+ H
2
b. C
12
H
22
O
11
(Saccarozo) + H
2
O
Câu 3: (1 đ)
Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa nồng độ tác dụng với một lượng AgNO
3
trong
dung dịch NH
3
thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol/l của dung dịch glucozơ đã dùng
?
Câu 4 : (1 đ)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Làm thế nào nhận biết các dung dịch sau : dung dịch axit axetic (CH
3
COOH), dung dịch
glyxin (H
2
N-CH
2
-COOH), dung dịch lysin.( H
2
N-[CH
2
]
4
-CH-COOH )
NH
2
Câu 5: (1 đ)
Một α- amino axit X chỉ chứa 1 nhóm amino 1 nhóm cacboxyl. Cho 10,68 gam X tác
dụng với HCl thu được 15,06 gam muối. Tên gọi của X gì?
Cho: H = 1; C = 12; O = 16; N = 14; Cl = 35,5; Ag = 108
ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM
made
132
209
357
485
1
B
B
A
A
2
C
B
B
B
3
A
C
C
D
4
C
A
A
B
5
D
D
D
C
6
D
C
C
D
7
B
D
D
B
8
C
C
B
C
9
B
A
C
A
10
D
A
A
C
11
A
D
D
D
12
A
B
B
A
13
A
D
D
C
14
B
A
B
B
15
A
B
C
D
16
C
C
A
A
17
D
D
C
D
18
D
C
B
A
19
C
B
D
C
20
B
A
A
B
ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN
Câu
Điểm
Ghi chú
Câu 1:
1 điểm
0,5 đ
0,5 đ
Câu 2:
1 điểm
0,5 đ
0,5 đ
Ni, t
0
H
+
, t
0

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019

Mời các bạn học sinh tham khảo Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Quốc tế Á Châu - Tp. HCM. Nội dung tài liệu được tổng hợp chi tiết và chính xác. Hy vọng qua bộ tài liệu các bạn sẽ giải Hóa 12 một cách tốt nhất.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 846
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm