Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề ôn thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các bậc phụ huynh Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây, nhằm đem đến cho các em nguồn ôn tập và chuẩn bị kiến thức hữu ích nhất trước khi bước vào kì thi chính thức của mình.

Name:

Class:

Mark:

A/ PART 1: Listening (4 pts)

I. Listen and match (1pt). There is an example.

Đề thi giữa học kì 1 tiếng Anh 4

II. Listen and circle: (1pt). There is an example.

1. Ο A. Good morning B. Good afternoon C. Good evening

2. A. play table tennis B. play volleyball C. play piano

3. A. Bat Trang Village B. Van Phu Village C. Van Noi Village

4. A. reading a text B. listening to music C. writing a dictation

5. A. at home B. on the beach C. at the zoo

III. Listen and number: (1pt). There is an example.

Đề thi giữa kì 1 tiếng Anh lớp 4

Đề thi giữa học kì 1 tiếng Anh lớp 4

Ôn thi giữa học kì 1 tiếng Anh 4

B/ PART II: Reading (3.5 pts)

I. Choose the word or phrase that best completes the sentence. There is an example. (2 pts)

1, What day is it today? It’s………

a. Monday

b. the first of October

c. June

2, What can you do? I can …………..

a. skip

b. swimming

c. played badminton

3, What are they doing? They………

a. are writing a dictation

b. is writing a dictation

c. write a dictation

4, What did you do yesterday? I………..

a. painted a picture

b. am painting a picture

c. paint a picture

5, What’s his hobby? He likes……

a. flies a kite

b. flying a kite

c. watered the flowers

Đáp án

1. a. Monday 2. a. skip 3. a. writing a dictation 4. a. painted a picture 5. b. flying a kite

II, Read and do the task:(1.5 pts)

My name is Nam. I am Vietnamese. My birthday is the thirty of October. I am in grade 4 in class 4A at Le Loi Primary School. I go to school from Monday to Friday. At school, I love English best. I can sing many English songs . My favorite sport is football. On the weekend, my friends and I usually play football on the field. We have a lot of fun together.

1, Tick Yes or No: Yes No

A, Nam can sing and play football.

B, He comes from England.

C, He plays football on Saturdays and Sundays.

D, His friends and he have a lot of sad together.

2, Read the passage again and answer the question:

A, What’s his name?

His name is Nam.

B, What nationality is he?

…………………………………………………………………………………………………

C, When’s his birthday?

…………………………………………………………………………………………………

D, What class is he in?

…………………………………………………………………………………………………

Đáp án:

1. Tick Yes or No: Yes No

A, Nam can sing and play football. ⇒ Yes

B, He comes from England. ⇒ No

C, He plays football on Saturdays and Sundays. ⇒ Yes

D, His friends and he have a lot of sad together. ⇒ No

2, Read the passage again and answer the question:

B. He is Vietnamese.

C. It is on the thirty of October.

D. He is in class 4A.

Dịch đoạn văn

Tôi tên là Nam. Tôi là người Việt Nam. Sinh nhật của tôi là ngày 30 tháng Mười. Tôi học khối 4, lớp 4A trường Tiểu học Lê Lợi. Tôi đến trường từ thứ Hai đến thứ Sáu. Ở trường, tôi thích môn tiếng Anh nhất. Tôi có thể hát rất nhiều bài hát tiếng Anh. Môn thể thao yêu thích của tôi là bóng đá. Vào cuối tuần, tôi và các bạn của mình thường chơi đá bóng trên cánh đồng. Chúng tôi rất vui vẻ với nhau.

C/ PART III: Writing (2.5 pts)

I, Fill in each gap the most suitable word from the table . There are two extra words and an example.(1.25 pts)

Hi! My name is Akiko. I am from Tokyo, Japan. I am (0) Japanese. I am in Ho Chi Minh City now. I have a lot of friends. My best (1) ______ is Mai. She is nine years old. She is so beautiful. She is (2) _______ Vietnam. She likes (3) _______ to music. She can sing very well, but she can’t (4) ______ piano. It (5) _______ Sunday yesterday. We went to the Music Club. We were happy.

Japanese; is; listening; was; listens; play; from; friend

Đáp án

1. friend 2. from 3. listening 4. play 5. was

II, Look at the pictures and complete sentences. There is an example. (1.25 pts)

Đề thi giữa học kì môn tiếng A 4

Đáp án

2. ski 3. science 4. first 5. No, I can't. 6. on South street London

Trên đây là Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn tiếng Anh 4. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
42 14.500
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 4 Xem thêm