Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 11

Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2016 - 2017. Đây là tài liệu tham khảo hay được chúng tôi sưu tầm để gửi tới quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11, phục vụ việc ôn tập và củng cố lại kiến thức chuẩn bị cho kì thi giữa học kì 1.

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT NGỌC TẢO
ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: HÓA HỌC - LỚP 11
Thời gian làm bài: 45 phút

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Dãy các chất điện li mạnh gồm

A) BaCO3, KCl, CuCl2, AgNO3.
B) NaOH, HCl, NH4NO3, NaNO3.
C) CO2, FeSO4, KHCO3, Al(OH)3.
D) Fe(NO3)2, Ca3(PO4)2, HCl, CH3COOH.

Câu 2. Phản ứng giữa HNO3 với P tạo khí NO. Tổng số các hệ số trong phản ứng là:

A) 17 B) 20 C) 18 D) 19

Câu 3. Cho Cu tác dụng với dung dịch HNO3 thu được muối Cu(NO3)2 và hỗn hợp khí gồm 0,1 mol NO và 0,2 mol NO2. Khối lượng của Cu đã phản ứng là:

A) 12,8g B) 6,4g C) 3,2g D) 16g

Câu 4. Axit nitric và axit photphoric cùng có phản ứng với nhóm các chất sau:

A) H2SO4, KOH, NH3
B) NaOH, K2O, NH3
C) KCl, NaOH, NH3
D) NaCl, NaOH, NH3

Câu 5. Thêm 0,15 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,1 mol H3PO4. Sau phản ứng, trong dung dịch có các muối:

A) NaH2PO4 và Na2HPO4
B) NaH2PO4, Na2HPO4 và Na3PO4
C) Na2HPO4 và Na3PO4
D) NaH2PO4 và Na3PO4

Câu 6. Cho các dung dịch chứa trong các lọ mất nhãn sau đây: H2SO4; Ba(OH)2; BaCl2; HCl; NaCl; NaOH. Hãy chọn một thuốc thử trong các hóa chất sau đây để nhận biết:

A) phenolphtalein B) Quỳ tím
C) AgNO3 D) Al (nhôm kim loại)

Câu 7. Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08 M và H2SO4 0,01M với 250 ml dung dịch NaOH a mol/l được 500 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị a là:

A) 0,2 M B) 0,13 M C) 0,12 M D) 0,1 M

Câu 8. Dung dịch X gồm các ion: Na+ (0,1M); Mg2+ (0,05 M); Cl- (0,06M) và ion SO42-. Nồng độ ion SO42- trong dung dịch là:

A) 0,07 M B) 0,14 M C) 0,05M D) 0,06M

Câu 9. Tìm phản ứng nhiệt phân sai:

A) Zn(NO3)2 → ZnO + 2NO2 + 1/2O2
B) 2KNO3 → 2KNO2 + O2
C) 2AgNO3 → Ag2O + 2NO2 + 1/2O2
D) Mg(NO3)2 → MgO + 2NO2 + 1/2O2

Câu 10. Một dung dịch không thể chứa đồng thời các ion nào sau đây:

A) Al3+, K+, H+, NO3-, SO42-
B) Fe3+, Cu2+, Na+, NH4+, Cl-
C) Mg2+, Ca2+, H+, OH-, Cl-, SO42-
D) NH4+, K+, Na+, PO43-, CO32-

B. TỰ LUẬN

Bài 1: Trộn 200ml dung dịch HNO3 0,02M với 300ml dung dịch NaOH 0,01M, được 500ml dung dịch A.

a. Viết phương trình phân tử, ion và rút gọn
b. Tính CM các ion trong dung dịch A
c. Tính pH trong dung dịch A

Bài 2: Nhận biết các dung dịch sau đây bằng phương pháp hóa học: NaCl, Na3PO4, NaNO3

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 11

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT NGỌC TẢO
ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: HÓA HỌC - LỚP 11

A. Trắc nghiệm

1. B
2. C
3. D
4. B
5. A
6. B
7. C
8. A
9. C
10. C

B. Tự luận

Bài 1

Câu

Nội dung

Điểm

a

NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

Na+ + OH- + H+ + NO3- → Na+ + NO3- + H2O

H+ + OH- → H2O

nNa+ = nOH- = 0,003mol; nH+ = nNO3- = 0,004mol

0,25

0,25

0,25

0,25

b

nH+ pư = nOH- pư = 0,003mol

sau phản ứng: nH+ = 0,001mol → CM H+ = 0,002M

nNa+ = 0,003mol → CM Na+ = 0,006M

nNO3- = 0,004mol → CM NO3- = 0,008M

0,25

0,25

0,25

0,25

c

[H+] = 2.10-3M → pH = 2,7

1,0

Tổng

3,0

Bài 2: Thuốc thử: Dung dịch AgNO3

Đánh giá bài viết
1 1.965
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 11 Xem thêm