Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường Quốc tế Á Châu, TP. HCM năm học 2018 - 2019 (Phần trắc nghiệm)

VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang 1/3 - Mã đề thi 132
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM ĐỀ KIM TRA GIA K
TRƯỜNG QUC T Á CHÂU HC KÌ I - NĂM HC: 2018 2019
MÔN: HÓA HC - KHI 12
(Thi gian: 25 phút, không tính thời gian giao đề)
___________________________________________________________________________
H tên hc sinh: ---------------------------------------------Lp: --------------------SBD: -------------------
(Học sinh lưu ý làm bài trên giấy thi, không làm trên đề)
Câu 1: Aminoaxit nào sau đâyhai nhóm amino:
A. Axit glutamic. B. Lysin. C. Alanin. D. Valin.
Câu 2: Trong số các este sau, este có mùi chuối chín là:
A. amyl propionat. B. etyl fomiat C. isoamyl axetat. D. etyl axetat
Câu 3: Ứng với công thức C
4
H
11
N có số đồng phân amin bậc 2 là
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 4: Đồng phân của glucozơ là
A. Saccarozo B. Xenlulozơ C. Fructozơ D. saccarozơ
Câu 5: Hợp chất CH
3
NH CH
2
CH
3
có tên đúng là
A. đimetylamin. B. đimetylmetanamin. C. N-etylmetanamin. D. etylmetylamin.
Câu 6: Chất phản ứng được với các dung dch HCl, NaOH là :
A. C
2
H
6
B. CH
3
COOH C. C
2
H
5
OH D. H
2
NCH
2
COOH.
Câu 7: Xà phòng hóa hỗn hợp gồm CH
3
COOCH
3
và CH
3
COOC
2
H
5
thu được sản phẩm gồm:
A. 1 muối 1 ancol. B. 1 muối và 2 ancol. C. 2 muối 2 ancol. D. 2 muối 1 ancol.
Câu 8: Những gluxit khả năng tham gia phản ứng tráng gương là :
A. Glucozơ, fructozơ, xenlulozơ B. Glucozơ, fructozơ, tinh bột
C. Glucozơ, fructozơ, manto D. Glucozơ, fructozơ, saccarozơ
Câu 9: Cho các hợp chất sau: 1) Glixerin 2) Lipit 3) Fructozơ 4) Saccarozơ 5) Manto
6) Tinh bột 7) Xenlulozơ
Những hợp chất cho phản ứng thủy phân tới cùng chỉ tạo glucozơ :
A. 1, 2, 5, 6, 7 B. 5, 6, 7 C. 3, 4, 5, 6, 7 D. 4, 5, 6,7
Câu 10: Để phân biệt 3 dung dịch C
2
H
5
NH
2
, H
2
NCH
2
COOH và HOOC-[CH
2
]
2
-CH-COOH
chỉ cần dùng một thuốc thử là : NH
2
A. dd NaOH. B. dd HCl. C. Natri. D. quỳ tím.
Câu 11: Axit amino axetic (H
2
N-CH
2
-COOH) không tác dụng với chất :
A. KCl B. H
2
SO
4
loãng C. CH
3
OH D. CaCO
3
Câu 12: Phát biểu nào sau đây đúng :
A. Khi thay H trong phân tử NH
3
bằng gốc hiđrocacbon ta thu được amin.
B. Khi thay H trong hiđrocacbon bằng nhóm NH
2
ta thu được amin.
C. Khi thay H trong phân tử H
2
O bằng gốc hiđrocacbon ta thu được ancol.
D. Amino axit là hợp chất hữu cơ đa chức có 2 nhóm NH
2
và COOH.
Câu 13: Khi lượng anilin cần dùng để tác dụng với nước brom thu được 6,6g kết tủa trắng là
A. 1,86g. B. 18,6g. C. 8,61g. D. 6,81g.
Câu 14: Khi đốt cháy hoàn toàn mt este no, đơn chức thì số mol CO
2
sinh ra bằng số mol O
2
đã phản
׀
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ: 132
VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang 2/3 - Mã đề thi 132
ứng. Tên gọi của este là
A. metyl axetat. B. metyl fomiat. C. etyl axetat. D. n-propyl axetat.
Câu 15: Đun sôi hỗn hợp X gồm 9 gam axit axetic 4,6 gam ancol etylic với H
2
SO
4
đặc làm xúc tác
đến khi phản ứng kết thúc thu được 6,6 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là
A. 75%. B. 65%. C. 90%. D. 80%.
Câu 16: Đun nóng dung dich chứa 27 gam glucozơ với dung dich AgNO
3
/NH
3
(dư) thì khối lượng Ag
tối đa thu được là
A. 21,6 gam. B. 16,2 gam. C. 32,4 gam. D. 10,8 gam.
Câu 17: Peptit có công thức cấu tạo như sau:
H
2
N-CH-CO-NH-CH
2
-CO-NH-CH-COOH
CH
3
CH(CH
3
)
2
.
Tên gọi đúng của peptit trên là:
A. Ala-Ala-Val. B. Gly-Val-Ala. C. Gly Ala Gly. D. Ala-Gly-Val.
Câu 18: Khi trùng ngưng 15 gam axit amino axetic người ta thu được m gam polime và 2,88 gam nước.
Giá trị của m :
A. 8,5 gam. B. 10,5 gam. C. 9,12 gam. D. 12,12 gam.
Câu 19: 4 hóa chất : metylamin (1), phenylamin (2), điphenylamin (3), đimetylamin (4). Thứ tự
tăng dần lực bazơ là :
A. (2) < (3) < (1) < (4). B. (4) < (1) < (2) < (3). C. (3) < (2) < (1) < (4). D. (2) < (3) < (1) < (4).
Câu 20: Cho 0,01 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch HCl 0,25M; sau đó đem
cạn thì được 1,255 gam muối. Nếu trung hòa X bằng một lưng vừa đủ NaOH tthấy t lệ mol giữa A
NaOH là 1 : 1.Biết rằng phân tử X có mạch cacbon không phân nhánh X thuộc loại - amino axit.
Công thức cấu tạo của X là :
A. H
2
N(CH
2
)
2
COOH B. H
2
N-CH-COOH C. C
3
H
7
O
2
N D. H
2
NCH
2
COOH
CH
3
----------- HẾT ----------
VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang 3/3 - Mã đề thi 132
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM
TRƯNG QUC T Á CHÂU
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
HÓA 12 NĂM HỌC 2018-2019
PHẦN TRẮC NGHIỆM
made
132
209
357
485
1
B
B
A
A
2
C
B
B
B
3
A
C
C
D
4
C
A
A
B
5
D
D
D
C
6
D
C
C
D
7
B
D
D
B
8
C
C
B
C
9
B
A
C
A
10
D
A
A
C
11
A
D
D
D
12
A
B
B
A
13
A
D
D
C
14
B
A
B
B
15
A
B
C
D
16
C
C
A
A
17
D
D
C
D
18
D
C
B
A
19
C
B
D
C
20
B
A
A
B

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Hóa học

Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường Quốc tế Á Châu, TP. HCM năm học 2018 - 2019 (Phần trắc nghiệm) gồm 20 câu trắc nghiệm có đáp án đi kèm. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

Nhằm giúp các bạn đật kết quả cao trong các bài kiểm tra trong năm học, VnDoc.com xin mời các bạn cùng tham khảo thêm đề thi giữa học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 1 lớp 12 các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý... được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Chúc các bạn học tốt!

Đánh giá bài viết
1 696
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm