Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2018 - 2019

47 6.147
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Họ tên:...................................
Lớp 4 .......................................
Th........ngày......tháng 11 năm 2018
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH GHKI TOÁN LỚP 4
Môn Toán
(Thêi gian: 40phót)
Điểm
Nhận xét
..............................................................................................
...............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
PhÇn I. Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan : (4 điểm).
a) Khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tríc ý ®óng:
Câu 1. Số nào ứng với cách đọc sau:
Tám triệu chín trăm nghìn bốn trăm hai mươi.
A. 8900420 B. 8904420 C. 8942000
Câu 2. Ch÷ 5 trong 356 238 chØ:
A. 50. B. 5000. C. 50 000.
Câu 3. lín nhÊt trong c¸c 72 125; 72 416; 72 512 lµ:
A. 72 125. B. 72 416. C. 72 512.
Câu 4: thÝch hîp cÇn ®iÒn vµo chç chÊm cña 2 tÊn 35kg = kg lµ:
A. 2 035. B. 235. C. 2 350.
Câu 5: thÝch hîp cÇn ®iÒn vµo chç chÊm cña 2 giê 20 phót =phót lµ:
A. 120. B. 140. C. 104.
Câu 6. Trung b×nh céng cña c¸c 40 ; 28 ; 22 lµ:
A. 20. B. 30. C. 90.
b) Viết vào chỗ chấm:
Câu 7. Xem hình vẽ dưới đây:
A B
D C
a) H×nh tứ giác ABCD ...... gãc vu«ng. Đó là góc:......................................
b) Các cặp cạnh song song với nhau là:............................................................
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PhÇn II: luËn : ( 6 điểm) .
Câu 1. §Æt tÝnh råi tÝnh .
4327 + 2856 7535 3245 245 x 3 25745 : 5
………………. ………………. …………… …………………..
………………. ………………. ……………… ………………..
………………. ………………. ……………… ………………..
………………. ………………. ……………… ………………..
………………. ………………. ……………… ………………..
Câu 2. §iÒn dÊu > ; < ; = vµo chç chÊm thÝch hîp.
a) 2 tÊn 3 ………23
b)
1
2
ngµy……20 giê
c) 200 n¨m ……1 t
d)
3 giờ 20 phút…..200 phút
Câu 3. TÝnh thuận tiện:
64 + 45 + 36 + 55
……………………………………………………
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Câu 4. Mét trêng tiÓu häc 280 häc sinh, häc sinh nhiÒu h¬n häc sinh
nam 20 em. Hái trêng bao nhiªu häc sinh nam, bao nhiªu häc sinh n÷?
Bài giải
===============Hết================
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ BÀI KIỂM TRA
Môn Toán - Lớp 4 - GHKI
Phần I : PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (4 ®iÓm)
a) Khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tríc ý ®óng: (
3 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
Ý đúng
A
C
C
A
B
B
Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
b) Viết vào chỗ chấm: (1 điểm - mỗi ý đúng 0,5 điểm)
Câu 7
: a) H×nh
tứ giác
...
2
... gãc vu«ng.
Đó góc:.BAD ADC
b) Cặp cạnh song song với nhau là: AB// DC
PhÇn II:
luËn (6 ®iÓm)
Câu 1: (2 ®iÓm) Mçi ý ®óng 0,5 ®iÓm.
+ 4327 - 7535
x
245 25745 5
2856 3245 3 07 5149
7183 4290 735 24
45
0
Câu 2:
(1 ®iÓm) §iÒn ®óng mçi ý ®îc 0,25 ®iÓm.
a) 2 tÊn 3 = 23 t¹. b)
1
2
ngµy < 20 giê.
c) 200 n¨m > 1 t kû.
d) 3 giờ 20 phút = 200 phút
Câu 3: (1 ®iÓm)
64 + 45 + 36 + 55
= (64 + 36) + (45 + 55) (0,5
điểm)
= 100 + 100 (0,25
điểm)
= 200. (0,25 điểm)
Câu 4:
(2 ®iÓm)
Bµi gi¶i:
Trêng ®ã häc sinh lµ: (0,25 ®iÓm)
(280 + 20) : 2 = 150 (häc sinh) (0,5 ®iÓm)
Trêng ®ã häc sinh nam lµ: (0,25 ®iÓm)
150 20 = 130 (häc sinh) (0,5 ®iÓm)
§¸p sè: : 150 häc sinh. (0,5 ®iÓm)
Nam: 130 häc sinh

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4  năm học 2018 - 2019 có đáp án chi tiết là tài liệu cho các thầy cô, cùng các bậc phụ huynh tham khảo cho con em mình ôn tập, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 bao gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4.

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi các môn học kì 1 lớp 4 luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 4 SGK Tiếng Việt 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
47 6.147
Đề thi giữa kì 1 lớp 4 Xem thêm