Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC 2 NĂM HỌC 2018-2019
Môn : HÓA HỌC 11
Thời gian làm bài: 45 phút, 21 câu trắc nghiệm, 3 bài tự luận
đề thi 578
(Cho: H =1; O =16; N =14; F= 19; Cl =35,5; Br =80; I =127; Na =23; Fe = 56; Zn =65, Cu=64, Al=27,
K=39, Mg=24, Ca=40. Các th tích khí đo ĐKTC)
Thí sinh không dùng bất tài liệu
Phần I. Trắc nghiệm (21 câu, 7 điểm)
Câu 1:
Cho các chất sau: etan, etilen, divinyl, but-2-in propin. Kết luận nào sau đây đúng?
A.
hai chất khi đốt thu được số mol CO
2
ít hơn số mol nước.
B.
Không chất nào làm mất màu dung dịch thuốc tím.
C.
hai chất tạo được kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong ammoniac.
D.
bốn chất khả năng làm mất màu nước brom.
Câu 2:
Công thức phân tử của isopren (2-metylbuta-1,3-đien) là:
A.
C
5
H
10
.
B.
C
5
H
8
.
C.
C
4
H
6
.
D.
C
4
H
8
.
Câu 3:
X hỗn hợp gồm 2 hiđrocacbon mạch hở (thuộc các dãy đồng đẳng ankin, anken, ankan). Cho 0,3 mol X làm
mất màu vừa đủ 0,5 mol brom. Phát biểu nào dưới đây đúng ?
A.
X thể gồm 2 ankan.
B.
X thể gồm 2 anken.
C.
X thể gồm 1 anken một ankin.
D.
X thể gồm 1 ankan 1 anken.
Câu 4:
Phản ứng hóa học đặc trưng của ankan là:
A.
Phản ứng cháy
B.
Phản ứng thế.
C.
Phản ứng tách hidro.
D.
Phản ứng cộng
Câu 5:
Số đồng phân của ankin CTPT C
5
H
8
là:
A.
5 đồng phân
B.
2 đồng phân
C.
4 đồng phân
D.
3 đồng phân
Câu 6:
Danh pháp thay thế của ankan CH
3
CH(CH
3
)CH
2
CH
3
là:
A.
Isopentan
B.
3-metylpentan
C.
2,2-dimetylpropan
D.
2-metylbutan
Câu 7:
Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?
A.
CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH
2
Br.
B.
CH
2
Br-CH
2
-CH
2
-
CH
2
Br.
C.
CH
3
-CH
2
-CHBr-CH
3
.
D.
CH
3
-CH
2
-CHBr-
CH
2
Br.
Câu 8:
Sản phẩm chính khi cho propan thế với Br
2
khan ( t lệ 1:1) khi chiếu sáng là:
A.
CH
3
CHBrCH
3
B.
CH
3
CH
2
CH
2
Br
C.
CH
2
BrCHBrCH
3
D.
CH
3
CHBrCH
2
Br
Câu 9:
Sục 7,84 lit (đktc) anken X qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng thấy khối lượng bình brom tăng 19,6 gam.
Biết X đồng phân hình học. CTCT của X là:
A.
CH
3
CH=CHCH
2
CH
3
.
B.
CH
2
=CHCH
2
CH
3
.
C.
(CH
3
)
2
C=CH
2
.
D.
CH
3
CH=CHCH
3
.
Câu 10:
Ankan là:
A.
những hidrocacbon no, mạch hở.
B.
những hidrocacbon trong phân tử chỉ liên kết đơn.
C.
những hợp chất hữu chỉ chứa 2 nguyên t C H.
D.
những hợp chất hữu chỉ liên kết đơn.
Câu 11:
Hỗn hợp khí X gồm H
2
C
2
H
4
tỉ khối so với He 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y
tỉ khối so với He 5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là:
A.
50%.
B.
20%.
C.
40%.
D.
25%.
Câu 12:
Cho phản ứng : C
2
H
2
+ H
2
O
A (xúc tác HgSO
4
/H
2
SO
4
). Chất A là:
A.
CH
3
CHO.
B.
C
2
H
4
(OH)
2
.
C.
CH
3
COOH.
D.
C
2
H
5
OH.
Câu 13:
Phát biểu nào sau đây sai ?
A.
Các ankin cũng khả năng mất màu dung dịch brom thuốc tím.
B.
Tất cả ankin đều tác dụng với dung dịch AgNO
3
trong NH
3
tạo kết tủa màu vàng nhạt.
C.
Các ankin dễ dàng tham gia phản ứng cộng.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D.
Các ankin nhiệt độ sôi cao hơn các anken tương ứng.
Câu 14:
13,5 gam một ankin nối ba đầu mạch thể làm mất màu tối đa 500 ml dung dịch Br
2
1M. Tên của ankin đó
là:
A.
but-2-in
B.
but-1-in
C.
axetilen
D.
propin
Câu 15:
Hóa chất dùng để phân biệt 3 bình khí riêng biệt: etan, etylen, axetilen là:
A.
dung dịch AgNO
3
trong NH
3
nước vôi trong.
B.
dung dịch AgNO
3
trong NH
3
nước Br
2
C.
dung dịch HCl dung dịch NaOH.
D.
O
2
,t
o
dung dịch nước vôi trong.
Câu 16:
Khi đốt cháy hoàn toàn một ankan X thu được 1,2 mol CO
2
1,5 mol H
2
O. Công thức phân tử của X là:
A.
C
4
H
10
B.
C
5
H
12
C.
C
3
H
8
D.
C
2
H
6
Câu 17:
Hạt nhựa PE dùng để sản xuất túi nilon được trùng hợp từ monome tên là:
A.
Vinylclorua.
B.
Propylen
C.
Etylen
D.
Axetilen
Câu 18:
Trong phòng thí nghiệm etilen được điều chế từ:
A.
C
2
H
5
OH
B.
CH
4
C.
C
4
H
10
D.
C
2
H
6
Câu 19:
Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm C
2
H
2
, C
2
H
4
H
2
với xúc tác Ni đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu
được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp Y (có tỉ khối so với hiđrô bằng 8). Đốt cháy hoàn toàn cùng lượng hỗn hợp X trên,
rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ trong dung dịch nước vôi trong t khối lượng kết tủa thu được là:
A.
50 gam
B.
60 gam
C.
30 gam
D.
40 gam
Câu 20:
Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien HBr 40
o
C (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng
A.
CH
2
BrCH
2
CH=CH
2
.
B.
CH
3
CH=CHCH
2
Br.
C.
CH
3
CHBrCH=CH
2
.
D.
CH
3
CH=CBrCH
3
.
Câu 21:
Hóa chất đơn giản dùng để phân biệt etan etylen là:
A.
dd nước vôi trong
B.
khí H
2
.
C.
quỳ tím
D.
nước brom
PHẦN II. TỰ LUẬN (3 câu, 3 điểm):
Bài 1: Thực hiện đồ sau (ghi điều kiện):
CH
4
C
2
H
2
C
4
H
4
C
4
H
6
Cao su buna.
Bài 2: Cho 9,2 gam hỗn hợp A gồm axetilen propin tác dụng với dung dịch AgNO
3
trong NH
3
thu được 62,7
gam kết tủa. Tính thành phần % về khối lượng mỗi hidrocabon trong A.
Bài 3: Một hỗn hợp khí X gồm ankan A anken B, A nhiều hơn B một nguyên tử cacbon. Khi cho 6,72 lít X đi
qua nước brom dư, khối lượng bình brom tăng lên 2,8 gam còn 4,48 lít khí duy nhất thoát ra. Xác định CTPT của A,
B. Các khí đo đktc.
ĐÁP ÁN
1.D 2.B 3.C 4.B 5.D 6.D 7.C 8.A 9.D 10.A 11.A 12.A 13.B 14.B
15.B 16.A 17.C 18.A 19.D 20.B 21.D
Xem thêm các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/giai-bai-tap-hoa-hoc-lop-11

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng. Nội dung gồm 21 câu hỏi trắc nghiệm, 3 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.900
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 11 Xem thêm