Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Địa lý năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC 2 NĂM HỌC 2018-2019
Môn : ĐỊA 12
Thời gian làm bài: 45 phút, 32 câu trắc nghiệm, 1 câu tự luận
đề thi 132
I.TRẮC NGHIỆM (8 điểm)
Câu 1: cấu ngành kinh tế trong GDP nước ta đang sự chuyển dịch theo hướng
A. Giảm tỉ trọng khu vực II giảm tỉ trọng khu vực III.
B. Tăng tỉ trọng khu vực II, giảm t trọng của khu vực I.
C. Tăng tỉ trọng khu vực III, tăng tỉ trọng của khu vực I.
D. Giảm tỉ trọng khu vực I giảm tỉ trọng khu vực II.
Câu 2: Cho bảng số liệu
GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP THỦY SẢN CỦA ỚC TA QUA CÁC NĂM
( Đơn vị: nghìn tỉ đồng)
Năm
2000
2005
2010
2014
Nông nghiệp
129,1
183,3
168,4
623,2
Lâm nghiệp
7,7
9,5
7,4
24,6
Thủy sản
26,5
63,6
56,9
188,6
Tổng số
163,3
256,4
232,7
836,4
( Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)
Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sự chuyển dịch cấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản
của nước ta từ năm 2000 đến năm 2014 là biểu đồ
A. miền. B. kết hợp. C. tròn. D. cột.
Câu 3: Các điểm công nghiệp đơn lẻ thường hình thành các tỉnh thuộc vùng
A. Đông Nam Bộ. B. Duyên hải miền Trung.
C. Tây Bắc, Tây Nguyên. D. Đồng bằng sông Hồng.
Câu 4: Dệt - may, điện, vật liệu xây dựng chuyên môn hóa sản xuất của cụm công nghiệp o sau đây?
A. Hải Phòng - Hạ Long - Cẩm Phả. B. Nam Định - Ninh Bình - Thanh Hóa.
C. Việt Trì - Lâm Thao - Phú Thọ. D. Đáp Cầu - Bắc Giang.
Câu 5: Căn cứ vào trang 18 của Atlat Địa Việt Nam, hãy cho biết cao su được trồng nhiều nhất vùng
nào sau đây?
A. Bắc Trung Bộ. B. Duyên hải Nam Trung Bộ.
C. Tây Nguyên. D. Đông Nam Bộ.
Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 23, hãy cho biết Quốc lộ 1 nối từ đâu đến đâu?
A. Lạng Sơn - TP. H Chí Minh. B. Nội - TP. Hồ C Minh.
C. Hữu Nghị - Năm Căn. D. Nội - Mau.
Câu 7: Sản lượng điện nước ta trong những năm gần đây tăng rất nhanh chủ yếu là do
A. nguồn điện nhập khẩu tăng nhanh.
B. nhu cầu điện đối với sản xuất xuất khẩu tăng.
C. xây dựng đưa vào hoạt động các nhà máy điện khí.
D. đưa các nhà máy thủy điện mới vào hoạt động.
Câu 8: Khu vực mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất trong cả nước
A. Đồng bằng sông Hồng phụ cận. B. Nam Bộ.
C. dọc theo Duyên hải miền Trung. D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 9: Nhân tố quan trọng nhất để đảm bảo cho sự phát triển ổn định của cây công nghiệp nước ta là
A. điều kiện tự nhiên thuận lợi. B. thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định.
C. người lao động kinh nghiệm sản xuất. D. sở vật chất thuật hạ tầng đảm bảo..
Câu 10: Ý nghĩa quan trọng nhất của việc đẩy mạnh sản xuất lương thực nước ta là
A. cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
B. cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.
C. đảm bảo lương thực cho n 90 triệu dân.
D. tạo nguồn hàng xuất khẩu.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 11: Nguyên nhân chủ yếu làm cho sản lượng lương thực của nước ta trong những năm qua tăng nhanh
A. đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, tăng năng suất.
B. đẩy mạnh khai hoang, tăng diện tích cây lương thực.
C. áp dụng các tiến bộ khoa học thuật vào sản xuất lương thực.
D. do nhu cầu trong nước về lương thực ngày càng tăng nhanh.
Câu 12: Cho biểu đồ sau:
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành của nước ta.
B. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành của nước ta.
C. So sánh giá trị xuất nông nghiệp phân theo ngành của nước ta.
D. Sự chuyển dịch cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành của nước ta
Câu 13: Ý nào dưới đây không phù hợp với sự chuyển dịch cấu kinh tế theo lãnh thổ nước ta những
năm qua?
A. Các vùng chuyên canh trong nông nghiệp được hình thành.
B. Cả nước đã hình thành các vùng kinh tế trọng điểm.
C. Các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất quy lớn ra đời.
D. Các khu vực miền núi cao nguyên trở thành các vùng kinh tế năng động.
Câu 14: Điều kiện tác động mạnh mẽ nhất đến việc phát triển chăn nuôi nước ta là
A. sở thức ăn. B. lực lượng lao động thuật.
C. khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. D. các dịch vụ về giống, thú y.
Câu 15: Cho bảng số liệu
LAO ĐỘNG 15 TUỔI TRỞ LÊN ĐANG LÀM VIỆC NG NĂM PHÂN THEO THÀNH THỊ
NÔNG THÔN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005- 2015
( Đơn vị: nghìn người)
Tổng số
Thành thị
Nông thôn
42.775
10.689
32.086
46.461
12.499
33.962
52.208
15.509
36.699
52.840
16.375
36.465
( Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)
Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng thực trạng lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân
theo thành thị nông thôn nước ta giai đoạn 2005-2015 ?
A. Lao động nông thôn tăng nhanh hơn thành thị.
B. Lao động tập trung thành thị nhiều hơn nông thôn.
C. Lao động thành thị tăng nhanh n nông thôn.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. Lao động tập trung nông thôn ít hơn thành thị.
Câu 16: Trong ngành trồng trọt, xu hướng giảm tỉ trọng cây lương thực, ng tỉ trọng cây công nghiệp,
nhằm để
A. chuyển nền nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa.
B. phát huy lợi thế về đất đai, khí hậu.
C. nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp.
D. tạo ra nhiều sản phẩm xuất khẩu.
Câu 17: Than u phân bố nhiều nhất
A. Trung du miền núi Bắc Bộ. B. Đồng bằng sông Hồng.
C. Đông Nam Bộ. D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 18: Căn cứ vào bản đồ Công nghiệp năng lượng trang 22 kết hợp với trang 10 của Atlat Địa Việt
Nam, hãy cho biết nhà máy thủy điện Yaly nằm trên sông nào sau đây?
A. Xan. B. Trà Khúc. C. Ba. D. Đồng Nai.
Câu 19: Vùng năng suất lúa cao nhất nước ta hiện nay
A. Đồng bằng sông Hồng.
B. các đồng bằng duyên hải miền Trung.
C. Đồng bằng sông Cửu Long.
D. các cánh đồng Trung du miền núi Bắc Bộ.
Câu 20: Hiện tại, nước ta đang trong giai đoạn “Cơ cấu n số ng” điều đó nghĩa
A. số người độ tuổi 15 - 59 chiếm n 2/3 dân số.
B. số trẻ sơ sinh chiếm hơn 2/3 dân số.
C. số người độ tuổi 60 trở lên chiếm hơn 2/3 dân số.
D. số người độ tuổi 0 -14 chiếm hơn 2/3 n số.
Câu 21: Quá trình đô thị hóa nước ta diễn ra
A. chậm, trình độ đô thị hóa thấp. B. nhanh hơn quá trình đô thị hóa của thế giới.
C. khá nhanh, trình độ đô thị hóa cao. D. nhanh, tuy nhiên trình độ đô thị hóa còn thấp.
Câu 22: Biện pháp chủ yếu để giải quyết việc làm nông thôn nước ta
A. xuất khẩu lao động.
B. đa dạng hóa các hoạt động kinh tế nông thôn.
C. phát triển ngành thủ công nghiệp nông thôn.
D. đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ trong sản xuất nông nghiệp.
Câu 23: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 17, hãy cho biết khu kinh tế ven biển nào sau đây không
thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Nhơn Hội. B. Chân Mây - Lăng Cô.
C. Dung Quất. D. Vân Phong.
Câu 24: Căn cứ vào bản đồ Thủy sản (năm 2007) trang 20 của Atlat Địa Việt Nam, hãy cho biết tỉnh nào
sau đây sản lượng nuôi trồng lớn nhất cả nước?
A. Đồng Tháp. B. An Giang. C. Mau. D. Bạc Liêu.
Câu 25: Vùng số n đô thị nhiều nhất nước ta hiện nay
A. Đồng bằng sông Cửu Long. B. Đồng bằng sông Hồng.
C. Đông Nam Bộ. D. Duyên hải Nam Trung Bộ.
Câu 26: Tiềm năng thủy điện lớn nhất nước ta tập trung trên hệ thống sông
A. Thái Bình. B. Đồng Nai. C. Mã. D. Hồng
Câu 27: Trong cấu GDP phân theo thành phần kinh tế, vai trò ngày càng quan trọng tỉ trọng tăng
nhanh nhất
A. kinh tế nhân. B. kinh tế Nhà nước.
C. kinh tế tập thể. D. kinh tế vốn đầu nước ngoài.
Câu 28: Dọc theo Duyên hải miền Trung, trung tâm công nghiệp quan trọng nhất
A. Huế. B. Nghệ An. C. Nha Trang. D. Đà Nẵng.
Câu 29: n cứ vào trang 18 của Atlat Địa Việt Nam, y cho biết điều được trồng nhiều nhất vùng
nào sau đây?
A. Trung du miền núi Bắc Bộ. B. Bắc Trung Bộ.
C. Tây Nguyên. D. Đông Nam Bộ.
Câu 30: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau đây quy dân số từ

Đề thi giữa học kì 2 Địa lý 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Địa lý năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng. Nội dung tài liệu gồm 32 câu hỏi trắc nghiệm, 1 câu tự luận, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Địa lý năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 12, Giải bài tập Địa Lí 12, Học tốt Ngữ văn 12, Tài liệu học tập lớp 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 360
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 12 Xem thêm