Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM

[1]
S GIO DC V ĐO TO Đ KIM TRA GIỮA HC K 2 – NĂM HC 2018-2019
TRG THPT NGUYN CH THANH Môn : Vật lý Khi 12
Ban KHTN ( LÝ HÓA SINH )
Thi gian lm bi : 50 phút
Đ CHÍNH THC
Câu 1. Mt bc x khi truyền trong chân không bước sóng 0,75
m
, khi truyn trong thy tinh
bước sóng là
. Biết chiết sut ca thủy tinh đối vi bc x là 1,5. Giá tr ca
A. 650 nm. B. 700 nm. C. 500 nm. D. 600 nm.
Câu 2. Kết luận nào sau đây không đúng đối với tia tử ngoại.
A. Truyền được trong chân không.
B. Là ánh sáng đơn sắc có bước sóng lớn hơn bước sóng ca tia tím.
C. Có tác dng nhit.
D. Có kh năng làm ion hóa cht khí.
Câu 3. Sóng điện t khi truyn t không khí vào nước thì:
A. tốc độ truyn sóng giảm, bước sóng tăng. B. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều gim.
C. tốc độ truyền sóng tăng, bước sóng gim. D. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều tăng.
Câu 4. Mt mạch dao động gm: L =
2
mH và t C =
0,8
F
. Tn s riêng của dao động trong mch bng
A. 10 kHz. B. 7,5 kHz. C. 12,5 kHz. D. 20 kHz.
Câu 5. Trong mạch dao động LC lí tưởng đang dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và
cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian
A. với cùng tần số. B. luôn ngược pha nhau.
C. luôn cùng pha nhau. D. với cùng biên độ.
Câu 6. Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, khong cách gia hai khe a, khong cách t mt
phng chứa hai khe đến màn quan sát D. Khi ngun sáng phát bc x đơn sắc bước sóng λ thì khong
vân giao thoa trên màn là i. H thức nào sau đây đúng?
A. i =
a
D
. B. λ =
i
aD
. C. λ =
i.a
D
. D. i =
.
Câu 7. Trong quá trình sóng điện từ truyền từ môi trường này sang môi trường khác, điều nào sau đây
không xảy ra đối với vectơ
B
và vectơ
E
?
A. Luôn dao động cùng phương, cùng pha với nhau.
B. Luôn dao động theo hai phương vuông góc và cùng pha với nhau.
C. Cùng biến thiên tuần hoàn theo không gian và thời gian.
D. Cùng dao động với tần số không đổi.
Câu 8. Đồ th biu din s ph thuc vào thi gian của điện tích mt bn t
điện trong mạch dao động LC tưởng dạng nhình vẽ.Chu k dao động
của điện tích bn t điện này là
A.
7
28.10 s
. B.
7
7.10 s
. C.
7
14.10 s
. D.
7
12.10 s
.
Câu 9. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xđơn sắc, trong
đó bức xạu đỏớc sóng λ
d
= 750 nm và bức xạu lam có bướcng λ
l
= 450 nm. Trên màn quant,
MÃ Đ: 135
[2]
giữa hai vânng gần nhau nhấtngu với vânng trung tâm có số vânng đơn sc của hai bc xạ trên
A. 3 vân đỏ và 5 vân lam. B. 5 vân đỏ và 3 vân lam.
C. 4 vân đỏ và 2 vân lam. D. 2 vân đỏ và 4 vân lam.
Câu 10. Máy quang phổ lăng kính hoạt động dựa trên
A. hiện tượng tán sc ánh sáng. B. hiện tượng phn x ánh sáng.
C. hiện tượng giao thoa ánh sáng. D. hiện tượng phát quang.
Câu 11. Mt nguồn sáng phát ra đồng thi 4 bc x bước sóng lần lượt là 250 nm, 450 nm, 650 nm, 850
nm. Dùng ngun sáng này chiếu vào khe F ca y quang ph lăng kính, s vch màu quang ph quan sát
được trên tm kính nh (tm kính m) ca bung ti là
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 12. Tia t ngoại được dùng
A. để tìm khuyết tt bên trong sn phm bng kim loi.
B. trong y tế để chụp điện, chiếu điện.
C. để tìm vết nt trên b mt sn phm bng kim loi.
D. để chp nh b mặt Trái Đất t v tinh.
Câu 13. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc với khoảng vân i. Khoảng cách giữa vân
sáng và vân tối kề nhau là
A. i. B. 2i. C. 1,5i. D. 0,5i.
Câu 14. Hiện tượng tán sắc xảy ra
A. mặt phân cách hai môi trường có chiết sut khác nhau.
B. ch với lăng kính thủy tinh.
C. ch với các lăng kính chất rn hoc cht lng.
D. mt phân cách một môi trường rn hoc lng vi không khí.
Câu 15. Biến điệu sóng điện từ là
A. làm cho biên độ sóng điện t tăng lên.
B. trộn sóng điện t tn s âm với sóng điện t tn s cao.
C. tách sóng điện t tn s âm ra khỏi sóng điện t tn s cao.
D. biến đổi sóng cơ thành sóng điện t.
Câu 16
. Trong mt thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, bưc sóng ánh sáng làm thí nghim 0,5 μm,
hình ảnh giao thoa được hng trên màn nh cách hai khe 2 m. Khong cách gia 6 vân sáng liên tiếp 5
mm. Khong cách gia hai khe hp là
A.
2 mm.
B.
0,1 mm.
C.
10 mm.
D.
1 mm.
Câu 17
. Hãy sp xếp theo th t tn s gim dn của các sóng điện t sau.
A.
Tia hng ngoi, ánh sáng thấy được,tia t ngoi.
B.
Tia t ngoi, ánh sáng thấy được, tia hng ngoi.
C.
Tia hng ngoi, tia t ngoi, ánh sáng thấy được.
D.
Ánh sáng thấy được, tia hng ngoi, tia t ngoi.
Câu 18. Nguồn sáng nào sau đây khi phân tích không cho quang phổ vạch phát xạ?
A. Đèn dây tóc. B. Đèn hơi hyđrô. C. Đèn hơi natri. D. Đèn hơi thủy ngân.
Câu 19. Trong thí nghim Y- âng v giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng đơn sc màu lam bng ánh sáng
đơn sắc màu vàng và gi nguyên các điều kin khác thì trên màn quan sát
A. v tr vân trung tâm thay đổi. B. khong vân gim xung.
C. khong vân không thay đổi. D. khoảng vân tăng lên.
[3]
Câu 20. Ti Hà Ni, một máy đang phát sóng điện t. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng hướng
lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, véctơ cảm ng t đang có độ ln cực đại . Khi đó vectơ
ng độ điện trường có
A. độ ln cực đại. B. độ ln bng
1
4
độ ln cực đại.
C. độ ln bng
1
2
độ ln cực đại. D. độ ln bng không.
Câu 21. Để xem các chương trình truyền hình phát sóng qua v tinh, người ta dùng anten thu sóng trc tiếp
t v tinh, qua b x n hiu rồi đưa đến màn hình. Sóng điện t anten thu trc tiếp t v tinh thuc
loi
A. sóng trung. B. sóng cc ngn. C. sóng ngn. D. sóng dài.
Câu 22. Một ánh sáng đơn sắc màu cam có tn s f được truyn t chân không vào mt cht lng trong sut
có chiết suất là 1,5 đối vi ánh sáng này. Trong cht lng trên, ánh sáng này có
A. màu tím và tn s f. B. màu tím và tn s 1,5f.
C. màu cam và tn s f. D. màu cam và tn s 1,5f.
Câu 23. Sóng điện t
A. là sóng ngang. B. không truyền được trong chân không.
C. Là sóng dc. D. không mang năng lượng.
Câu 24. Mạch dao động điện t gm t điện điện dung C cun cm thun L. Chu k dao động riêng
ca mch là
A.
T=2π LC
.
B.
2π
T=
LC
.
C.
1
T=
2π LC
.
D.
LC
T=
2π
.
Câu 25. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe 0,5 mm, khoảng cách
từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn 2 m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm bước sóng 0,5 m.
Vùng giao thoa trên màn rộng 26 mm. Số vân sáng là
A. 17. B. 15. C. 11. D. 13.
Câu 26. Trong thí nghim Y-âng v giao thoa vi nguồn sáng đơn sắc, h vân trên màn khong vân i.
Nếu khong cách gia hai khe gim còn mt na và khong cách t hai khe đến màn tăng gấp đôi so với ban
đầu thì khong vân giao thoa trên màn
A. giảm đi bốn ln. B. tăng lên hai lần. C. không đổi. D. tăng lên bốn ln.
Câu 27. Trong thí nghim Y-âng v giao thoa vi nguồn sáng đơn sắc.Trong khong gia 2 vân sáng bc 9
có bao nhiêu vân sáng?
A. 18. B. 17. C. 19. D. 20.
Câu 28
. Đối vi nhng ánh sáng nhìn thy, chiết sut của môi trường
A.
ln nhất đối vi nhng ánh sáng có màu tím.
B.
vi ánh sáng vàng lớn hơn với ánh sáng lam.
C.
ln nhất đối vi những ánh sáng có màu đỏ.
D.
như nhau đối vi mọi ánh sáng đơn sắc.
Câu 29. Tia hồng ngoại
A. là ánh sáng nhìn thy, có màu hng. B. không phải là sóng điện t.
C. được ng dụng để i m. D. không truyền được trong chân không.
Câu 30. Mạch chọn sóng của một y thu thanh gồm một cuộn cảm thuần độ tự cảm không đổi một
tụ điện thể thay đổi điện dung. Khi tụ điện điện dung C
1
, mạch thu được sóng điện từ bước sóng
100 m; khi tụ điện có điện dung C
2
, mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 1 km. Tỉ số C
2
/C
1
A. 0,1. B. 10. C. 100. D. 1000.
Câu 31. Trong mch dao động LC có dao động đin t t do vi tn s f. Điện trường trên t điện biến thiên
điều hòa vi tn s
A.
f
2
. B. f . C. 2f. D. 4f.
Câu 32. Điện trường xoáy là điện trường

Đề thi giữa kì 2 Vật lý 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

--------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 786
Đề thi giữa kì 2 lớp 12 Xem thêm