Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 11 năm học 2017 - 2018 trường THPT Lê Qúy Đôn - Hải Phòng

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT QUÝ ĐÔN
(Đề gồm 3 trang)
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 MÔN VẬT 11
NĂM HỌC 2017-2018
(Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian phát đề)
đề thi
357
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
(Giám thị coi thi không giải thích thêm)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7đ)
Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng? Một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I đặt
trong từ trường đều thì
A. lực từ ch tác dụng vào trung điểm của đoạn dây.
B. lực từ tác dụng lên mọi phần của đoạn y.
C. lực từ ch tác dụng lên đoạn dây khi không song song với đường sức từ.
D. lực từ c dụng lên đoạn dây điểm đặt trung điểm của đoạn dây.
Câu 2: Một vòng dây dẫn tròn diện tích 0,4m² đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B =
0,6 T, véc cảm ứng t vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Nếu cảm ng từ tăng đến 1,4 T
trong thời gian 0,25s thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng y
A. 32V. B. 1,28V. C. 3,2V. D. 12,8V.
Câu 3: Một khung dây dẫn phẳng diện tích 12cm² đặt trong t trường đều cảm ng từ B =
5.10
–2
T, mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ một góc 30°. Độ lớn từ thông qua
khung
A. Φ = 3.10
–5
Wb. B. Φ = 5,1.10
–5
Wb. C. Φ = 4.10
–5
Wb. D. Φ = 6.10
–5
Wb.
Câu 4: Dòng điện I = 1 (A) chạy trong dây dẫn thẳng dài. Cảm ng từ tại điểm M cách dây
dẫn 10 (cm) độ lớn là:
A. 2.10
-8
T. B. 4.10
-7
T. C. 2.10
-6
T. D. 4.10
-6
T.
Câu 5: Một ống dây dẫn i 50cm tiết diện ngang 10cm² gồm 100 vòng. Hệ số tự cảm của
ống dây
A. 25µH. B. 1250µH. C. 125µH. D. 250µH.
Câu 6: Một dòng điện trong ng dây phụ thuộc vào thời gian theo biểu thức I = 0,4(5 t); I
tính bằng ampe, t nh bằng giây. ng dây hệ số tự cảm L = 0,005H. Độ lớn suất điện động
tự cảm trong ống dây
A. 0,001V. B. 0,004V. C. 0,002V. D. 0,003 V.
Câu 7: Một hạt tích điện chuyển động trong từ trường đều, mặt phẳng quỹ đạo của hạt vuông
góc với đường sức từ. Nếu hạt chuyển động với vận tốc v
1
= 1,8.10
6
m/s thì lực Lorenxơ tác
dụng lên hạt giá trị 2.10
–6
N, nếu hạt chuyển động với vận tốc v
2
= 9.10
6
m/s thì lực
Lorenxơ tác dụng lên hạt có giá trị
A. f
2
= 5.10
–5
N. B. f
2
= 4,5.10
–5
N. C. f
2
= 1,0.10
–5
N. D. f
2
= 6,8.10
–5
N.
Câu 8: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 10 cm trong chân không, dòng điện
trong hai dây cùng chiều có ờng độ I
1
= 2 A I
2
= 5A. Lực từ tác dụng lên 20 cm chiều dài
của mỗi dây
A. lực đẩy độ lớn 4.10
–7
(N). B. lực hút có độ lớn 4.10
–6
(N).
C. lực hút có độ lớn 4.10
–7
(N). D. lực đẩy độ lớn 4.10
–6
(N).
Câu 9: Đáp án nào sau đây sai. Hệ số tự cảm của ống y
A. được tính bằng công thức L = 4π.10
–7
.NS/ℓ.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. càng lớn nếu số vòng dây trong ống y càng nhiều.
C. đơn vị Henri (H).
D. phụ thuộc vào cấu tạo và kích thước của ống dây.
Câu 10: Một dây dẫn thẳng dài dòng điện I chạy qua. Hai điểm M N nằm trong cùng
một mặt phẳng chứa y dẫn, đối xứng với nhau qua y. Gọi
NM
BB ,
cảm ứng từ tại M và
N. Kết luận nào sau đây không đúng?
A. B
M
= B
N
. B. M N nằm trên cùng một đường sức từ.
C.
NM
BB ,
ngược chiều. D.
NM
BB
.
Câu 11: Vật liệu nào sau đây không thể dùng làm nam châm?
A. Sắt hợp chất của sắt. B. Niken và hợp chất của niken.
C. ban hợp chất của ban. D. Nhôm hợp chất của nhôm.
Câu 12: Tính chất bản của từ trường
A. gây ra lực hấp dẫn n các vật đặt trong nó.
B. gây ra sự biến đổi về nh chất điện của môi trường xung quanh.
C. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các ng điện nam châm đặt trong nó.
D. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.
Câu 13: Nếu một vòng dây dẫn quay trong từ trường đều quanh một trục vuông góc với từ
trường, dòng điện cảm ứng
A. đổi chiều sau mỗi vòng quay. B. đổi chiều sau nửa vòng quay.
C. không đổi chiều. D. đổi chiều sau mỗi một phần vòng.
Câu 14: Độ lớn của lực Lore được tính theo công thức
A.
tanqvBf
.
B.
vBqf
.
C.
. D.
cosvBqf
.
Câu 15: Một khung dây dẫn nh vuông cạnh 5cm đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B =
4.10
–4
T, từ thông qua hình vuông đó bằng 10
–6
Wb. Góc hợp bởi véctơ cảm ứng từ véc
pháp tuyến của hình vuông đó
A. 60°. B. 0°. C. 45°. D. 30°.
Câu 16: Phương của lực Lorenxơ
A. vuông góc với mặt phẳng hợp bởi vectơ vận tốc của hạt vectơ cảm ứng từ.
B. trùng với phương của vec vận tốc của hạt mang điện.
C. trùng với mặt phẳng tạo bởi vectơ vận tốc của hạt vectơ cảm ứng từ.
D. trùng với phương của vec cảm ứng từ.
Câu 17: Phát biểu nào sau đây không đúng?
Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện
A. lực tác dụng lên một hạt mang điện chuyển động dọc theo nó.
B. lực tác dụng lên một dòng điện khác đặt song song cạnh nó.
C. lực tác dụng lên một kim nam châm đặt song song cạnh nó.
D. lực tác dụng lên một hạt mang điện đứng yên đặt n cạnh nó.
Câu 18: Một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều các đường sức từ thẳng
đứng ớng từ trên xuống như hình vẽ. Lực từ tác dụng lên đoạn dây chiều
A. thẳng đứng hướng từ ới lên. B. nằm ngang hướng từ trái sang phải.
C. thẳng đứng hướng từ trên xuống dưới. D. nằm ngang hướng từ phải sang trái.
B
Câu 19: Năng ợng từ trường của ống y dẫn hệ s tự cảm L, mang dòng điện i, được
tính bằng công thức
A. W = i/2. B. W = Li²/2. C. W = Li/2. D. W = Li².
I
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 20: Một electron bay o không gian từ trường đều cảm ứng từ B = 0,2 T với vận
tốc ban đầu v
o
= 2.10
5
m/s theo phương song song với véc cảm ứng từ. Lực Lorenxơ tác
dụng vào electron độ lớn
A. 0 N. B. 3,2.10
–15
N. C. 3,2.10
–14
N. D. 6,4.10
–14
N.
Câu 21: Một học sinh làm thí nghiệm bằng cách cho lần lượt cho các điện tích q, q
q
, q -
q
, q
2
q
bay cùng tốc độ, ng hướng vào vùng không gian có từ trường đều. Lực Lorenxơ
tác dụng vào các điện tích theo thứ tự trên độ lớn lần lượt f
1
, f,
2
f
, f
2
. Tỉ số
2
1
f
f
A.
6
5
. B.
3
4
. C.
5
6
. D.
4
3
.
Câu 22: T thông qua một mạch điện kín phụ thuộc vào
A. tiết diện của dây dẫn làm mạch điện. B. khối lượng của dây dẫn làm mạch điện.
C. điện trở của dây dẫn làm mạch điện. D. hình dạng, kích thước của mạch điện.
Câu 23: Một đoạn dây dẫn dài 10 cm đặt trong t trường đều hợp với vectơ cảm ứng từ một
góc 30
0
. Dòng điện chạy qua dây cường độ 0,75A. Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó
4,5.10
–2
N. Cảm ứng t của từ trường đó độ lớn
A. 1,0 T. B. 1,2 T. C. 0,4 T. D. 0,6 T.
Câu 24: Một đoạn dây dẫn CD chiều dài l mang ng điện I chạy qua đặt trong từ trường sao
cho CD song song với các đường sức từ. Độ lớn lực t tác dụng n dây CD
A. F= BIl. B. F= BISsin α. C. F=0. D. F= BIlcos α.
B. PHẦN TỰ LUẬN (3đ)
Bài 1(1đ). Một khung y dẫn nh vuông cạnh 10cm đặt trong từ trường đều véc cảm
ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Nếu cho cảm ứng từ biến với tốc độ 5T/s thì độ lớn
suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây?
Bài 2(2đ). Hai dây dẫn thẳng, dài hạn, song song cách nhau 50 cm. Trong hai dây hai
dòng điện cường độ I
1
=9A, I
2
= 16 A ngược chiều chạy qua.
a. Tính độ lớn cảm ứng từ do hai dòng điện gây ra tại điểm M cách ng I
1
một khoảng 20 cm,
cách dòng I
2
một khoảng 30cm.
b. Xác định véc cảm ứng từ do hai dòng điện gây ra tại điểm N cách dòng I
1
một khoảng 30
cm, cách dòng I
2
một khoảng 40cm.
----------- HẾT ----------
Xem thêm c bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/vat-ly-lop-11

Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 11 năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 11 năm học 2017 - 2018 trường THPT Lê Qúy Đôn - Hải Phòng, nội dung tài liệu kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh học tập tốt hơn môn Vật lý. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 11 năm học 2017 - 2018 trường THPT Lê Qúy Đôn - Hải Phòng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 2.018
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vật lý lớp 11 Xem thêm