Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

1 1.084

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn tiếng Anh 3

Đề luyện thi môn tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi giữa kì 1 lớp 3 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài hiệu quả. 

I. Listen and tick

Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

II. Listen and number

Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

III. Read and complete

nine friends Hello name

(1)________ ! My (2) __________ is Nam. I'm eight years old. These are my (3)_________ Peter and Linda. Peter is seven years old, and Linda is (4)______________.

Đáp án: 1. Hello; 2. name; 3. friends; 4. nine

IV Read and match

1. Hello, Nam.

A. L-I-N-D-A.

2. How old are you, Mary?

B. My name’s Tony.

3. What’s your name?

C. Yes, they are.

4. How do you spell your name?

D. I’m eight.

5. Are Peter and Mary your friends?

E. Hi, Peter.

Đáp án: 1 - E; 2 - D; 3 - B; 4 - A; 5 - C

V. Read and complete

Friend; this; he; friends; this

1. ______ is Linda.

2. She is my __________.

3. And ____ is Tony.

4. ______ is my friend too.

5. They are my ___________.

Đáp án: 1. This; 2. friend; 3. This; 4. His; 5. friends

VI. Read and match

1. This is

A. Are my friends too.

2. She is my

B. Friends.

3. Tony and Linda are my

C. Linda.

4. They

D. Friend.

Đáp án: 1 - C; 2 - D; 3 - B; 4 - A

VII. Read and complete

Seven; years; friend; friends; name’s

Hello. My (1)_____ Nam. I’m eight (2)_______ old. I’m in class 3A. This is my best (3)____, Mai. She is eight years old too. Here are Peter and Linda. Peter is (4)_____ and Linda is nine. They’re my (5)_____too.

Đáp án: 1. name’s; 2. years; 3. friend; 4. seven; 5. friends

Read again and tick (V).

 

Yes

No

1. Nam is eight years old.

2. His best friend is Linda.

3. Linda is ten years old.

4. Peter is nine years old.

5. Peter and Linda are Nam's friends.

 

 

Đáp án: 1. Yes; 2. No; 3. No; 4. No; 5. Yes

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe của Đề ôn thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.  

Đánh giá bài viết
1 1.084
Đề thi giữa kì 1 lớp 3 Xem thêm