Đề thi học kì 1 Đại số 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Lê Quý Đôn - Quảng Nam

Trường THPT Lê Quý Đôn ĐỀ KIM TRA S 1- HKI - Năm học 2018-2019
T Toán-Tin Môn: Đại s 10
-
Thi gian: 45 phút
H tên hc sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lp: 10C………
01. ; / = ~ 04. ; / = ~ 07. ; / = ~ 10. ; / = ~
02. ; / = ~ 05. ; / = ~ 08. ; / = ~
03. ; / = ~ 06. ; / = ~ 09. ; / = ~
I/ PHN TRC NGHIM(5 đim):
Câu 1.
Trong các tp hp sau,tp hp nào là tp hp rng?
A.
{
}
2
/ 2 30A x Rx x
= + +=
B.
{ }
2
/ 50C x Rx= −=
C.
{ }
2
/ 40B x Rx= −=
D.
{ }
2
/ 12 0D x Rx x= +− =
Câu 2.
Ta đ đỉnh
I
ca parabol (P) :
2
4yx x=−−
là:
A.
(4; 0)I
B.
(1; 3)I
C.
(2; 4)I
D.
Câu 3.
Trong các mnh đ sau,mnh đ nào
đúng
?
A.
Nếu em chăm ch thì em thành công.
B.
Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3.
C.
Nếu mt tam giác có mt góc bng
60
thì tam giác đó đu.
D.
Nếu
ab
thì
22
ab
.
Câu 4.
Chn phát biu
không phi
là mnh đ.
A.
S 19 chia hết cho 2.
B.
Hình thoi có hai đưng chéo vuông góc.
C.
Hôm nay tri không mưa.
D.
Berlin là th đô ca Pháp.
Câu 5.
Hình v bên là đ th ca hàm s nào?
A.
2yx=−−
B.
22yx=−−
C.
22yx=
D.
2yx=
Câu 6.
Cho tp hp
{ }
1; 2; 3A =
. Hày chn khng đnh
sai
.
A.
A∅⊂
B.
1 A
C.
{ }
1; 2 A
D.
2 A=
Câu 7.
Cho hai tp hp
{1; 2; 3;5} {2; 6; 1}MN= =
. Xét các khng đnh sau đây:
{2} ; \ {1;3;5} ; {1;2;3;5;6; 1}MN NM MN∩= = ∪=
Có bao nhiêu khng đnh đúng trong ba khng đnh nêu trên ?
A.
0
B.
1
C.
2
D.
3
Câu 8.
Hình v bên là đ th ca hàm s nào sau đây?
A.
2
2yx x=
B.
2
21yx x=−+
C.
2
2
yx x=−+
D.
2
21
yx x=−+
Câu 9.
Cho hai đưng thng
1
1
: y 2018
2
dx= +
2
1
: 2019
2
dy x=−+
. Hãy chn mnh đề
đúng
.
A.
1
d
trùng
2
d
B.
1
d
vuông góc
2
d
C.
1
d
song song
2
d
D.
1
d
ct
2
d
Câu 10.
Giao đim ca parabol (P):
2
32yx x=−+
và đưng thng (d):
1yx=
là:
A.
A( 1;2);B(2;1)
B.
A(0;1);B(3;2) −−
C.
A(2;1); B(0; 1)
D.
A(1; 0); B(3; 2)
Mã đ: 153
II/ PHN T LUẬN (5 điểm):
Câu 1.
Tìm tp xác đnh hàm s:
2
1
2
x
y
xx
=
−−
Câu 2.
1/Xét s biến thiên và v đồ th hàm sô
2
23
yx x
=−−
.
2/ Tìm giao đim ca parabol (P): y = 2x
2
+ 3x - 2 vi đưng thng (d): y = 2x + 1
Câu 3.
1/Cho parabol (P)
2
2y ax bx= ++
.
Tìm a, b ca (P), biết (P) đi qua hai đim
(
)
1; 5M
(
)
2;8
N
.
2/ Cho parabol (P):
2
y mx=
và đưng thng (d):
41yx=−−
. Tìm tt c các giá tr ca tham
s m đ đưng thng (d) ct (P) ti hai đim phân bit.
Bài làm:
Trường THPT Lê Quý Đôn ĐỀ KIM TRA S 1- HKI - Năm học 2018-2019
T Toán-Tin Môn: Đại s 10
-
Thi gian: 45 phút
H tên hc sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lp: 10C
01. ; / = ~ 04. ; / = ~ 07. ; / = ~ 10. ; / = ~
02. ; / = ~ 05. ; / = ~ 08. ; / = ~
03. ; / = ~ 06. ; / = ~ 09. ; / = ~
I/PHN TRC NGHIM(5 đim):
Câu 1.
Ta đ đỉnh
I
ca parabol (P) :
2
4yx x=−−
là:
A.
(1; 3)I
B.
(4; 0)I
C.
( 2; 12)I
−−
D.
(2; 4)I
Câu 2.
Hình v bên là đ th ca hàm s nào?
A.
2yx=
B.
2yx
=−−
C.
22yx=
D.
22yx=−−
Câu 3.
Cho tp hp
{ }
1; 2; 3A =
. Hày chn khng đnh
sai
.
A.
A∅⊂
B.
2 A
=
C.
{ }
1; 2 A
D.
1 A
Câu 4.
Trong các tp hp sau,tp hp nào là tp hp rng?
A.
{ }
2
/ 2 30A x Rx x= + +=
B.
{ }
2
/ 50C x Rx= −=
C.
{ }
2
/ 40B x Rx= −=
D.
{ }
2
/ 12 0D x Rx x= +− =
Câu 5.
Chn phát biu
không phi
là mnh đ.
A.
S 19 chia hết cho 2.
B.
Hôm nay tri không mưa.
C.
Berlin là th đô ca Pháp.
D.
Hình thoi có hai đưng chéo vuông góc.
Câu 6.
Trong các mnh đ sau,mnh đ nào
đúng
?
A.
Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3.
B.
Nếu em chăm ch thì em thành công.
C.
Nếu mt tam giác có mt góc bng
60
thì tam giác đó đu.
D.
Nếu
ab
thì
22
ab
.
Câu 7.
Giao đim ca parabol (P):
2
32yx x=−+
và đưng thng (d):
1yx=
là:
A.
A(1; 0); B(3; 2)
B.
A(2;1); B(0; 1)
C.
A(0;1);B(3;2) −−
D.
A( 1;2);B(2;1)
Câu 8.
Hình v bên là đ th ca hàm s nào sau đây?
A.
2
21yx x=−+
B.
2
2yx x=−+
C.
2
2
yx x=
D.
2
21yx x=−+
Câu 9.
Cho hai đưng thng
1
1
: y 2018
2
dx= +
2
1
: 2019
2
dy x=−+
. Hãy chn mnh
đúng
.
A.
1
d
ct
2
d
B.
1
d
song song
2
d
C.
1
d
trùng
2
d
D.
1
d
vuông góc
2
d
Câu 10.
Cho hai tp hp
{1; 2; 3;5} {2; 6; 1}MN= =
. Xét các khng đnh sau đây:
{2} ; \ {1;3;5} ; {1;2;3;5;6; 1}MN NM MN∩= = ∪=
Có bao nhiêu khng đnh đúng trong ba khng đnh nêu trên ?
A.
2
B.
3
C.
0
D.
1
Mã đ: 187

Đề thi học kì 1 Đại số 10 năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Đề thi học kì 1 Đại số 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Lê Quý Đôn - Quảng Nam. Tài liệu gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, 3 bài toán tự luận, thời gian 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 514
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm