Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa học năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội

TRƯỜNG THPT YÊN H
M HỌC 2017 - 2018
--- ---
ĐỀ THI HỌC KỲ I
Môn thi: Hoá học Lớp: 10 KHTN
Thời gian: 45 pt (không kthời gian phát đề)
Họ tên HS: ...................................................... Lớp: 10.....
186
I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1:
Phân tử nào sau đây mà số cặp electron chưa tham gia liên kết là 3:
A.
HCl
B.
N
2
C.
CH
4
D.
H
2
O
Câu 2:
Phản ứng nào sau đây luôn là phản ứng oxi hóa khử: (1) Thế; (2) Kết hợp; (3) Phân hủy;
(4) Trao đổi.
A.
(3) (4).
B.
(1).
C.
(1), (3).
D.
(2) (3).
Câu 3:
Ion X
3+
cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 3d
5
. Ion Y
2+
có tổng số electron
28.
X và Y cách nhau bao nhiêu nguyên tố.
A.
4
B.
3
C.
5
D.
2
Câu 4:
Sắp xếp theo chiều tăng dần số oxi hóa của N trong các chất sau: N
2
, NO, N
2
O, NH
3
, NO
3
-
,
NO
2
, N
2
O, N
2
O
3.
A.
N
2
, NO
2
, NO
3
-
, N
2
O, NO, N
2
O
3
, NH
3
B.
NH
3
, N
2
, N
2
O, NO, N
2
O
3
, NO
2
, NO
3
-
C.
NO
3
-
, N
2
O, NO, N
2
O
3
, N
2
, NO
2
, NH
3
D.
N
2
O, NO, N
2
O
3
, NH
3
, N
2
, NO
2
, NO
3
Câu 5:
Biết
8
O,
16
S. Tổng số electron trong ion
SO
3
2-
là:
A.
26
B.
40
C.
38
D.
42
Câu 6:
Biết công thc hợp chất khí với hidro ca X XH
3
. Công thc oxit cao nhất của
X là:
A.
XO
5
B.
X
2
O
3
C.
XO
D.
X
2
O
5
Câu 7:
Đồng hai đồng vị
63
Cu (chiếm 73%)
65
Cu (chiếm 27%). Nguyên tử khối trung bình
của Cu là:
A.
64, 46
B.
63,54
C.
63,45
D.
64, 64
Câu 8:
Phảnng nào sau đây phản ứng oxi hóa- khử?
A.
NO
2
+ KOH → KNO
3
+ KNO
2
+ H
2
O
B.
Fe(OH)
3
→ Fe
2
O
3
+ H
2
O
C.
Mg(OH)
2
+ HNO
3
→ Mg(NO
3
)
2
+ H
2
O
D.
P
2
O
5
+ H
2
O → H
3
PO
4
Câu 9:
Nguyên tố X ở chu kì 4, nguyên tử của nó có phân lớp electron ngoài cùng là 4p
5
. Nguyên
tử của nguyên tố X có cấu hình electron là:
A.
[Ne] 3d
10
4p
5
B.
[Ar] 4s
2
4p
5
C.
[Ar] 3d
10
4s
2
4p
5
D.
[Ar] 4p
5
Câu 10:
Cho phương trình hóa
học:
Fe + H
2
SO
4
Fe
2
(SO
4
)
3
+ SO
2
+
H
2
O.
Tỉ lệ số phân tử
đóng vai trò oxi hóa và khử l
à:
A.
3 : 1.
B.
2 : 3.
C.
1 : 3.
D.
3 : 2.
Câu 11:
Biết độ âm điện của H = 2,2; Cl = 3,16; I = 2,66; C = 2,55; S = 2,58; O = 3,44. Dãy cht
nào cho dưới đây có phân tử đu là phân tử không phân cực?
A.
N
2
, I
2
, H
2
, HCl.
B.
N
2
, HI, Cl
2
, CH
4
.
C.
N
2
, CO
2
, Cl
2
, H
2
.
D.
Cl
2
, SO
2
,
N
2
, F
2
Câu 12:
Cho
14
R,
16
M,
11
X
,
12
Y
. Dãy sp xếp theo chiều giảm bán kính nguyên tlà:
A.
Y, X, R, M.
B.
Y, X, M, R.
C.
X, Y, R, M.
D.
X, Y, M, R.
II/ TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm):
Nguyên tử nguyên tố X tổng shạt bằng 40, trong đó shạt không mang điện chiếm 35% tổng số
hạt. Viết kí hiệu, cunh electron và xác định v trí của X trong bảng tuần hoàn?
Câu 2 (3,5 điểm):
a, Biết
20
Ca,
9
F,
7
N,
1
H độ âm điện của: Ca = 1,0; F = 3,98; N = 3,04; H = 2,2. Hãy biểu diễn sự
hình thành liên kết trong các phân tử: CaF
2
, NH
3
b, Xác định chất oxi hóa, chất khử, quá trình oxi hóa, quá trình khử và cân bằng các phản ứng sau:
(1) H
2
S + Cl
2
+ H
2
O H
2
SO
4
+ HCl
(2) KMnO
4
+ HCl → K
Cl
+ MnCl
2
+ Cl
2
+ H
2
O
Câu 3 (2,0 điểm):
Cho 7,2 gam một kim loại kiềm thổ R tác dụng với dung dịch HCl 12,5M (có d = 1,25 g/ml), vừa
đủ, thì thu được 3,36 lít khí (đktc).
a, Xác định kim loại R? (1 điểm)
b, Tính C% của dung dịch thu được? (0,5 điểm)
c,
Hòa tan 7,2 gam kim loại tn và 9,72 gam nhôm trong HNO
3
loãng thu được dung dịch
muối hỗn hợp khí gồm N
2
O N
2
tỉ
lệ mol 1: 2.
Tính thể tích từng khí N
2
O N
2
đktc?
(0,5 điểm)
Cho biết: Cl = 35,5; N = 14; O = 16; H = 1; Mg = 24; Ca = 40; Ba = 137.
--- Hết ---
MA TRẬN ĐỀ
TT
Nội dung kiến thức
Mức độ
Tổng
Biết Hiểu Vận dụng
Vận dụng
cao
TN TL
TN TL
TN TL TN TL
1. Chương 1: Nguyên tử 0,5 0,5
0,5 0,5
2
2. Chương 2: BTH 0,25
0,25
0,5
1,25
0,25
2,5
3. Chương 3: Liên kết hóa học 0,5
0,5 1,0
2
4. Chương 4: Phản ứng oxi hóa –
khử
0,75
0,5
0,25
1,0
0,5 0,5
3,5
TỔNG 3 4 3 10 đ

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa học năm 2017 - 2018 

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa học năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Nội dung tài liệu gồm phần trắc nghiệm 12 câu, phần tự luận gồm 3 câu, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.732
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm