Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh học năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội

3 1.860
Trang 1/3 - Mã đề thi 132
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI-
(Đề thi gồm có 03 trang)
ĐỀ THI HỌC KÌ 1 - NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: SINH HỌC 11
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề
MÃ ĐỀ 132
ĐỀ THI HỌC KÌ 1 - NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: SINH HỌC 10
Thời gian làm bài: 45 phút
MÃ ĐỀ 132
Họ và tên: ..........................................................................Lớp................
I. Phần trắc nghiệm (5,0 điểm)
Hãy lựa chọn đáp án đúng nhất trong mỗi câu và hoàn thành vào bảng sau:
Câu
1
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
16
18
19
20
Đáp án
Câu 1: Lipit ®-îc tæng hîp ë
A. L-íi néi chÊt tr¬n B. L-íi néi chÊt h¹t C. Rib«x«m D. Bé m¸y g«ngi
Câu 2: TÝnh ®Æc thï cña ADN do yÕu tè nµo sau ®©y quy ®Þnh?
A. Hµm l-îng ADN trong nh©n tÕ bµo.
B. TrËt tù s¾p xÕp cña c¸c nuclª«tit trong ph©n tö ADN.
C. Sè l-îng, thµnh phÇn vµ trËt tù s¾p xÕp cña c¸c nuclª«tit trong ph©n tö ADN.
D. Sè l-îng cña c¸c nuclª«tit trong ph©n tö ADN.
Câu 3: Thµnh phÇn hãa häc cña ADN gåm c¸c nguyªn tè:
A. C, H, O, N B. C, H, O C. C, H, O, N, P D. C, H, O, N, S, P
Câu 4: Khi tiÕn hµnh Èm bµo, tÕ bµo cã thÓ chän c¸c chÊt cÇn thiÕt trong sè hµng lo¹t
c¸c chÊt cã ë xung quanh ®Ó ®-a vµo tÕ bµo lµ nhê trªn mµng tÕ bµo cã
A. c¸c enzim nhËn biÕt. B. c¸c dÊu chuÈn lµ glic«pr«tªin.
C. Kªnh vËn chuyÓn ®Æc biÖt. D. c¸c pr«tªin thô thÓ.
Câu 5: Nh÷ng chÊt nµo sau ®©y thuéc lo¹i ®¹i ph©n tö?
A. §-êng ®a, Lipit, axit amin D. Gluc«z¬, Pr«tªin vµ Axit
nuclªic
B. §-êng ®a, Lipit, Pr«tªin vµ Axit nuclªic C. Fructoz¬, Pr«tªin vµ Axit
nuclªic
Câu 6: Bµo quan chøa enzim tiªu hãa néi bµo lµ
A. Rib«x«m B. Bé m¸y g«ngi
C. Kh«ng bµo tiªu hãa D. Liz«x«m
Câu 7: Tế bào của cùng một cơ thể có thể nhận biết nhau và nhận biết các tế bào " lạ
" là nhờ
A. màng sinh chất có " dấu chuẩn ".
B. màng sinh chấtprôtêin thụ thể.
C. màng sinh chất có khả năng trao đổi chất với môi trường.
D. màng sinh chất có các phân tử photpholipit.
Điểm
Trang 2/3 - Mã đề thi 132
Câu 8: Nguyªn tè nµo cã kh¶ n¨ng kÕt hîp víi c¸c nguyªn tè kh¸c ®Ó t¹o ra rÊt nhiÒu
chÊt h÷u c¬ kh¸c nhau?
A. Hi®r« B. Nit¬ C. Cacbon D. ¤xi
Câu 9: Lo¹i lipit nµo d-íi ®©y lµ thµnh phÇn cÊu t¹o chñ yÕu cña mµng sinh chÊt?
A. B. Car«ten«it C. Stªr«it D. Ph«tpho lipit
Câu 10: XuÊt bµo lµ ph-¬ng thøc:
A. TÕ bµo lÊy vµo c¸c chÊt lµ dung dÞch.
B. VËn chuyÓn c¸c chÊt vµo bªn trong tÕ bµo b»ng c¸ch biÕn d¹ng mµng sinh chÊt.
C. VËn chuyÓn c¸c chÊt ra khái tÕ bµo b»ng c¸ch biÕn d¹ng mµng sinh ct.
D. TÕ bµo lÊy vµo c¸c chÊt lµ thøc ¨n hay con måi.
Câu 11: Cho c¸c o c©y bµo hång cÇu cña ng-êi vµo trong giät n-íc cÊt
trªn phiÕn kÝnh, mét lóc sau quan s¸t c¸c tÕ bµo nµy d-íi kÝnh hiÓn vi ta thÊy:
A. C¸c tÕ bµo l¸ c©y bÞ ph¸ vì, c¸c tÕ bµo hång cÇu kh«ng bÞ ph¸ vì.
B. C¶ hai lo¹i tÕ bµo nµy cã cÊu tróc gi÷ nguyªn.
C. C¸c tÕ bµo l¸ c©y kh«ng bÞ ph¸ vì, c¸c tÕ bµo hång cÇu bÞ ph¸ vì.
D. C¶ hai lo¹i tÕ bµo nµy ®Òu bÞ ph¸ vì.
Câu 12: Thµnh tÕ bµo cña nÊm ®-îc cÊu t¹o chñ yÕu tõ
A. Kitin B. Pepti®«glican C. Cacbohi®rat D. Xenlul«z¬
Câu 13: ThuËt ng÷ nµo sau ®©y bao gåm c¸c thuËt ng÷ cßn l¹i?
A. Ph«tpho lipit B. C. Stªr«it D. Lipit
Câu 14: Trình t sắp xếp đặc thù của các axít amin trong chuỗi lipeptít tạo nên
pin có cấu tc
A. bậc 1. B. bậc 2. C. bậc 3. D. bậc 4.
Câu 15: Thµnh tÕ bµo vi khuÈn ®-îc cÊu t¹o chñ yÕu tõ
A. Kitin B. Pepti®«glican C. Xenlul«z¬ D. Cacbohi®rat
Câu 16: Bé m¸y G«ngi cã cÊu tróc nh- thÕ nµo?
A. Mét chång tói mµng dÑp th«ng víi nhau.
B. Mét hÖ thèng èng dÑp xÕp c¹nh nhau th«ng víi nhau.
C. Mét chång tói mµng dÑp xÕp c¹nh nhau nh-ng t¸ch rêi.
D. Mét chång tói mµng vµ xoang dÑp th«ng víi nhau.
Câu 17: B¹ch cÇu tiªu diÖt c¸c vi sinh vËt x©m nhËp vµo c¬ thÓ b»ng h×nh thøc
A. Èm bµo B. thùc bµo
C. biÕn d¹ng mµng sinh chÊt D. xuất bào
Câu 18: bµo chÊt cñabµo nh©n s¬ vµ tÕ bµo nh©n thùc ®Òu cã c¸c bµo quan nµo
sau ®©y?
A. L¹p thÓ B. Ti thÓ C. Rib«x«m D. Liz«x«m
Câu 19: H×nh thøc vËn chuyÓn nµo sau ®©y lµ vËn chuyÓn chñ ®éng?
A. KhuÕch t¸n qua kªnh aquaporin .
B. KhuÕch t¸n qua kªnh pr«tªin xuyªn mµng.
C. KhuÕch t¸n trùc tiÕp qua líp photpholipit kÐp. D. XuÊt, nhËp bµo.
Câu 20: Trong tÕ bµo cã 4 lo¹i ph©n tö h÷u c¬ chÝnh lµ:
A. Cacbohi®rat, Lipit, Pr«tªin vµ Gluc«z¬. C. Cacbohi®rat, Lipit, Pr«tªin vµ Axit
nuclªic
B. Cacbohi®rat, Lipit, Pr«tªin vµ Axit amin. D. Cacbohi®rat, Gluc«z¬, Pr«tªin vµ Axit
nuclªic
Trang 3/3 - Mã đề thi 132
II. Phần tự luận (5,0 điểm)
-------
Câu 1(2.0 điểm): Mt đoạn phân tử ADN có số Nuclêôtit loại A bằng 180 chiếm 10% tổng
số Nucôtit.
a. Tính số Nuclêôtit từng loại trong phân tử ADN trên.
b. Tính số liên kết Hiđrô trong phân tử ADN trên.
Câu 2(3.0 điểm).
a. Nêu đặc điểm chung của tế bào nhân sơ.
b. Vì sao khi ngâm rau sống vào nước muối thì sau một thời gian rau lại bị héo?
c. Trình bày cấu trúc, chức năng của ti thể.
BÀI LÀM
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
----------

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh học năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội. Tài liệu gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, 2 câu hỏi bài tập, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh học năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 1.860
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm