Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa học năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội

Trang 1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
TRƯỜNG THPT YÊN HÒA NĂM HỌC 2017 – 2018
------------- MÔN: HÓA HỌC - LỚP 11 – BAN KHTN
(Đề thi có 02 trang) Thời gian làm bài: 45 phút, không kể phát đề
Họ, tên thí sinh:………………………………………………
Số báo danh:………………………………………………
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm, 12 câu, từ câu 1 đến câu 12)
Câu 1. Trong phòng thí nghiệm, nitơ tinh khiết được điều chế từ:
A. không khí B. NH
3
và O
2
C. NH
4
NO
2
D. Zn và HNO
3
Câu 2. Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO
3
)
3
trong không khí thu được các sản phẩm là:
A. FeO, NO
2
, O
2
B. Fe
2
O
3
, NO
2
, O
2
C. Fe
2
O
3
, NO
2
D. Fe, NO
2
, O
2
Câu 3. Cho 300 ml dung dịch NaOH 1M tác dụng với 200ml dung dịch H
3
PO
4
1M. Muối thu được
sau phản ứng là
A.NaH
2
PO
4
B. NaH
2
PO
4
và Na
2
HPO
4
C. Na
2
HPO
4
và Na
3
PO
4
D. Na
3
PO
4
Câu 4. Những ion sau đây cùng có mặt trong một dung dịch là:
A. Mg
2+
, SO
4
2–
, Cl
,
Ag
+
. B. H
+
, Cl
, Na
+
, Al
3+
.
C. S
2‾
, Fe
2+
, Cu
2+
, Cl
. D. OH
, Na
+
, Ba
2+
, Fe
3+
.
Câu 5. Phân bón hoá học: Đạm, Lân, Kali lần lượt được đánh giá theo chỉ số nào:
A. Hàm lượng % số mol: N, P
2
O
5
, K
2
O
B. Hàm lượng %khối lượng: N, P, K.
C. Hàm lượng % khối lượng: N, P
2
O
5
, K
2
O
D. Hàm lượng % khối lượng: N
2
O
5
, P
2
O
5
, K
2
O
Câu 6. Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể ng muối nào sau đây làm bt nở?
A. (NH
4
)
2
SO
4
B. NH
4
NO
2
C. CaCO
3
D. NH
4
HCO
3
Câu 7. HNO
3
chỉ thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với các chất thuộc dãy nào dưới đây?
A. Mg, H
2
S, C, Fe
3
O
4
, Fe(OH)
2
B. Na
2
SO
3
, P, CuO, CaCO
3
, Ag
C. Al , FeCO
3
, HI , CaO, FeO. D. Cu, C, Fe
2
O
3
, Fe(OH)
2
, SO
2
.
Câu 8. Thí nghiệm với dung dịch HNO
3
thường sinh ra khí độc NO
2
. Để hạn chế khí NO
2
thoát ra từ
ống nghiệm, người ta nút ống nghiệm bằng:
(a) bông khô (b) bông có tẩm nước
(c) bông có tẩm nước vôi trong (d) bông có tẩm giấm ăn.
Trong 4 biện pháp trên, biện pháp có hiệu quả nhất là :
A. (b) B. (a) C. (d) D. (c)
Câu 9. Để khắc chữ lên thủy tinh người ta dựa vào phản ứng
A. SiO
2
+ 2Mg → 2MgO + Si. B. SiO
2
+ 2NaOH → Na
2
SiO
3
+ H
2
O.
C. SiO
2
+ 4HF → SiF
4
+ 2H
2
O. D. SiO
2
+ Na
2
CO
3
→ Na
2
SiO
3
+ CO
2
.
Câu 10. Một loại thủy tinh có thành phần gồm 70,559% SiO
2
, 10,98% CaO, 18,43% K
2
O. Công thức
của thủy tinh này là
A. K
2
O.2CaO.6SiO
2
. B. K
2
O.CaO.5SiO
2
. C. K
2
O.CaO.4SiO
2
. D. K
2
O.CaO.6SiO
2
.
Câu 11. Phản ứng nào chứng tỏ axit silixic yếu hơn axit cacbonic
A. Na
2
SiO
3
+ CO
2
+ H
2
O→Na
2
CO
3
+ H
2
SiO
3
B. Na
2
SiO
3
+ 2HCl → 2 NaCl + H
2
SiO
3
C. H
2
SiO
3
+ 2 NaOH → Na
2
SiO
3
+ 2 H
2
O D. SiO
2
+ 2 NaOH → Na
2
SiO
3
+ H
2
O
Câu 12. Hấp thụ toàn bộ 0,896 lít CO
2
vào 3 lít dd Ca(OH)
2
0,01M được?
A. 1g kết tủa B. 2g kết tủa C. 3g kết tủa D. 4g kết tủa
Đề số 1
Trang 2
II. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm ) Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau (ghi rõ điều kiện, xúc tác nếu có):
NH
4
Cl
(1)

NH
3
(2)

N
2
(3)

NO
(4)

NO
2
(5)

HNO
3
(6)

NaNO
3
(7)

NaNO
2
H
3
PO
4
Câu 2 (2,0 điểm) : Nêu hiện tượng xảy ra, viết phương trình phản ứng khi :
a. Thổi từ từ đến dư khí CO
2
vào dung dịch nước vôi trong .
b. Cho dung dịch HCl vào dung dịch Na
2
SiO
3.
c. Cho dung dịch Ba(HCO
3
)
2
vào dung dịch NaHSO
4
Câu 3 (3,0 điểm) : Hòa tan hoàn toàn 25,6 gam hỗn hợp A gồm Cu và Fe
2
O
3
vào dung dịch
HNO
3
2M
( dư 20% so với lượng cần phản ứng) thu được dung dịch B và 2,24 lít khí NO
(đktc) là sản phẩm
khử duy nhất.
a. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.
b. Tính phần trăm khối lượng Fe
2
O
3
trong hỗn hợp A?
c. Tính thể tích dung dịch HNO
3
ban đầu?
d. Lấy dung dịch B đem cô cạn rồi nung tới khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn. Tính
giá trị của m?
Hết
Cho biết:
H=1; O=16;P =31, K=39; Ca=40; Fe=56; Ag=108; Fe = 56; Al=27; N=14; Zn=65 Cu = 64; S=32;
Na = 23.
(8)
Trang 3
Ma trận đề kiểm tra
Nội dung kiến thức Mức độ nhận thức Tổng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
TN TL TN TL TN TL
1. Chương 1 : Sự điện li 0,5
điểm
0,5
điểm
0,5
điểm
1,5 điểm
2. Chương 2 : Nhóm nitơ 0,5
điểm
0,5
điểm
0,5
điểm
1,0
điểm
0,5
điểm
1,0
điểm
4,0 điểm
3. Chương 3 : Nhóm
cacbon
0,5
điểm
0,5
điểm
0,5
điểm
0,5
điểm
2,0 điểm
4. Tổng hợp 0,5
điểm
1,0
điểm
1,0
điểm
4,0 điểm
Tỉ lệ 30% 40% 30% 10 điểm

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa học năm 2017 - 2018

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa học năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Tài liệu gồm phần trắc nghiệm 12 câu, phần tự luận 3 câu, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
18 8.542
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm