Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội

Trang 1/4 Mã đề 101
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT NGUYN TRÃI–BA ĐÌNH
(Đề thi có 04 trang)
KIỂM TRA HỌC KỲ I. NĂM HỌC 2018-2019
Môn thi: HOÁ HỌC 11 - Ban cơ bản A
Thời gian làm bài: 45 phút.
H tên:……………………………………………………………….
Lớp:……………………………………………………………………..
Đim
Cho biết: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;
K= 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag=108; Ba = 137.
Phn 1: Trc nghiệm khách quan (5 đim)
Câu 1: Cho 0,003 mol H
3
PO
4
tác dụng vừa đủ với 30 ml dung dịch NaOH nồng độ a mol/lít, thu được
0,003 mol muối trung hòa. Giá tr của a là
A. 0,03. B. 0,10. C. 0,01. D. 0,30.
Câu 2: Dung dịch X chứa 0,2 mol Ca
2+
; 0,1 mol Ba
2+
; 0,2 mol
Cl
a mol
3
HCO
. Đun dung dịch X
đến cạn thu được hỗn hợp muối khan có khối lượng là
A. 53,2 gam. B. 40,8 gam. C. 39,7 gam. D. 37,4 gam.
Câu 3: Trong phản ứng hóa học nào sau đây cacbon chỉ thể hiện tính khử?
A. C + O
2
o
t

CO
2
. B. C + 2H
2
o
xt,t

CH
4
.
C. 3C + CaO
o
t

CaC
2
+ CO. D. 3C + 4Al
o
t

Al
4
C
3
.
Câu 4: Cho 2,4 gam Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO
3
(dư), thu được 0,448 t kX (sản
phẩm khử duy nhất của
, ở đktc). Khí X
A. N
2
O.
B. NO
2
.
C. N
2
.
D. NO.
Câu 5: ba dung dịch riêng biệt: H
2
SO
4
1M; NaNO
3
1M; HNO
3
1M được đánh số ngẫu nhiên là (1),
(2), (3).
- Trộn 5 ml dung dịch (1) với 5 ml dung dch (2), thêm bột Cu , thu được V
1
t khí NO.
- Trộn 5 ml dung dịch (1) với 5 ml dung dịch (3), thêm bột Cu dư, thu được 3V
1
t khí NO.
- Trộn 5 ml dung dịch (3) với 5 ml dung dịch (2), thêm bột Cu dư, thu được V
2
t khí NO.
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ng điều
kiện. So sánh nào sau đây đúng?
A. V
2
= 2V
1
. B. 2V
2
= V
1
. C. V
2
= V
1
. D. 3V
2
= 2V
1
.
Câu 6: Ở điều kiện thường, Si tan được trong dung dịch nào sau đây?
A. Dung dch KNO
3
. B. Dung dịch NaCl. C. Dung dch NaOH. D. Dung dch KCl.
Câu 7: Cho m gam hỗn hợp X gồm Na và Ca vào một lượng nước dư, thu được dung dịch Y. Sục từ từ
cho đến dư khí CO
2
vào Y, smol kết tủa CaCO
3
phụ thuộc vào smol CO
2
theo đồ thị sau:
Khi lượng của Na trong m gam X
A. 0,345 gam. B. 0,690 gam. C. 0,460 gam. D. 0,920 gam.
Câu 8: Chất nào sau đây là chất đin li?
A. Ancol etylic. B. Natri clorua. C. Glixerol. D. Saccarozơ.
Mã đề: 101
0,01
0,005
0
0,01
0,035
Số mol CaCO
3
Số mol CO
2
Trang 2/4 Mã đề 101
Câu 9: Ở 25
o
C, môi trường trung tính pH bằng
A. 1. B. 7. C. 0. D. 14.
Câu 10: Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân Cu(NO
3
)
2
A. CuO, NO
2
, O
2
. B. Cu, NO, O
2
. C. Cu, NO
2
, O
2
. D. CuO, NO, O
2
.
Câu 11: Các loi phân lân đều cung cấp cho cây trồng nguyên tố
A. cacbon. B. kali. C. nitơ. D. photpho.
Câu 12: Chất nào sau đâymuối trung hòa?
A. Na
2
HPO
4
. B. NaHSO
4
. C. KHCO
3
. D. Na
2
SO
4
.
Câu 13: Cho dung dịch BaCl
2
tác dụng với dung dịch Na
2
SO
4
thu được kết tủa màu
A. đỏ. B. trắng. C. xanh. D. vàng.
Câu 14: Trung hòa 10 ml dung dịch HCl 1M cần 20 ml dung dịch KOH nồng độ a mol/l. Giá trị của a
A. 0,5. B. 2,0. C. 0,2. D. 1,0.
Câu 15: Phương trình ion rút gọn của phản ứng hóa học xảy ra khi cho dung dịch KOH tác dụng với
dung dịch HCl
A. K
+
+ H
+

KH. B. K
+
+ Cl

KCl.
C. H
+
+ OH

H
2
O. D. OH
+ Cl

HClO.
Câu 16: Một trong những nguyên nhân gây tvong trong nhiều vụ cháy do nhiễm độc khí X. Khi
o cơ thể, khí X kết hợp với hemoglobin, làm giảm khả năng vận chuyển oxi của máu. Khí X
A. CO B. N
2
C. H
2
D. He
Câu 17: Chất nào sau đây chất lng ở điều kin thường?
A. CO
2
. B. H
3
PO
4
. C. NH
3
. D. HNO
3
.
Câu 18: Dãy nào sau đây gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch?
A. Ba
2+
, Mg
2+
, PO
4
3
, SO
4
2
.
B. H
+
, Al
3+
, OH
, NO
3
.
C. K
+
, Na
+
, SO
4
2
, NO
3
.
D. Ba
2+
, Mg
2+
,
Cl
, CO
3
2
.
Câu 19: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Đốt cháy NH
3
trong không khí;
(b) Cho NO c dụng với O
2
nhit đ thường;
(c) Đốt cháy P trong O
2
dư;
(d) Cho kim loại Cu tác dụng với dung dch HNO
3
đc, nóng.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa khử là
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 20: Phản ứng o sau đây dùng để điều chế NH
3
trong phòng thí nghiệm?
A. NH
4
Cl
o
t

HCl + NH
3
.
B. 2NH
4
Cl + Ca(OH)
2
o
t

CaCl
2
+ 2NH
3
+ 2H
2
O.
C. N
2
+ 3H
2
o
t ,p,xt

2NH
3
.
D. NH
4
HCO
3
o
t

NH
3
+ CO
2
+ H
2
O.
-----------------------------------------------
Trang 3/4 Mã đề 101
Phần 2: Tự luận (5 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm) Viết phương trình phân tử và phương tnh ion rút gọn của phản ứng hóa học xảy ra
trong các thí nghiệm sau:
a) Cho dung dịch Na
2
SO
4
tác dụng với dung dịch Ba(OH)
2
.
b) Cho dung dịch KHCO
3
tác dụng với dung dịch KOH.
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Đề thi kì 1 môn Hóa học lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội. Nội dung tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn học sinh rèn luyện giải Hóa 11 tốt hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

--------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 1.783
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm