Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2019-2020

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC 1 NĂM 2019 2020
Môn: TOÁN 11
Thời gian m bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
đ thi
132
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ và tên thí sinh: ..................................................................... Số báo danh: .....................
Câu 1: [2] Trong khai triển nhị thức:
6
2
n
a
với n N có tất cả
17
số hạng thì giá trị của n là:
A.
10
. B.
13
. C.
17
. D.
11
.
Câu 2: [1] Tập xác định của hàm số
1
sin 1
y
x
là:
A.
\
2
.
B.
.
C.
\ 1
.
D.
\ ;
2
k k
Z
.
Câu 3: [4] Cho phương trình:
sin3 cos3 3 cos2
sin
1 2sin2 5
x x x
x
x
. Số nghiệm của phương trình thuộc
khoảng
0;2
là:
A.
2
. B.
4
. C.
1
. D.
3
.
Câu 4: [2] Trong mt phng
Oxy
cho đưng thng
: 2 0x y
. H vit phương trình đưng
thng
d
là ảnh của đưng thng
ua phᇉp ua tm
O
 góc ua
90
.
A.
: 2 0d x y
. B.
: 2 0d x y
. C.
: 2 0d x y
. D.
: 4 0d x y
.
Câu 5: [3] Gọi
S
tập hợp các nghiệm thuộc khoảng
0;100
của phương trình
2
sin cos 3 cos 3
2 2
x x
x
. Tổng các phần tử của
S
là:
A.
7400
3
. B.
7375
3
. C.
7525
3
. D.
7550
3
.
Câu 6: [3] Cho hình chóp
.S ABCD
đá
ABCD
hình bình hành tm
O
I
trung điểm cạnh
SC
.
Khng định nào sau đ sai?
A.
// mpIO SAB
.
B.
// mpIO SAD
.
C.
mp IBD
cắt hình chóp
.S ABCD
theo thit diện là một tứ giác.
D.
IBD SAC IO
.
Câu 7: [2] Phương trình
cos 2 1 0x m
có nghiệm khi
A.
1
2
m
B.
1
2
m
C.
0 1m
D.
0 1m
Câu 8: [1] Nghiệm của phương trình
2sin 4 1 0
3
x
là:
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
A.
2 ;
2
x k x k
B.
; 2x k x k
C.
7
;
8 2 24 2
x k x k
D.
2 ; 2
2
x k x k
Câu 9: [1] nh hệ số của x
8
trong khai triển
24
3
1
2P x x
x
.
A.
8 4
24
2 C
. B.
20 4
24
2 .C
. C.
16 14
20
2 .C
. D.
12 4
24
2 .C
.
Câu 10: [3] Giải bóng chuền VTV Cúp gồm
12
đội bóng tham dự trong đó
9
đội nước ngoài
3
đội của Việt Nam. Ban tổ chức cho bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành
3
bảng mỗi bảng
4
đội. Tính
xác suất để
3
đội bóng của Việt Nam ở
3
bảng khác nhau.
A.
133
165
. B.
16
55
. C.
39
65
. D.
32
165
.
Câu 11: [2] Trong mt phng
Oxy
 cho vectơ
(3;3)v
và đưng tròn
2 2
( ) : 2 4 4 0C x y x y
. Ảnh
của
( )C
ua phᇉp tịnh tin vectơ
v
là đưng tròn nào?
A.
2 2
( ) : ( 4) ( 1) 9C x y
. B.
2 2
( ) : 8 2 4 0C x y x y
.
C.
2 2
( ) : ( 4) ( 1) 9C x y
. D.
2 2
( ) : ( 4) ( 1) 4C x y
.
Câu 12: [4] m hệ số của
5
x
trong khai triển
6 7 12
1 1 ... 1P x x x x
A.
1711
. B.
1287
. C.
1716
. D.
1715
.
Câu 13: [4] m tập xác định
D
của hàm số
2
5 2 cot sin cot
2
y x x x
.
A.
\
2
k
D k
. B.
D
.
C.
\
2
D k k
. D.
\ D k k
.
Câu 14: [2] Trong không gian cho tứ diện
ABCD
I
J
trọng tm các tam giác
ABC
ABD
. Khi
đó:
A.
//IJ BIJ
. B.
//IJ ABC
. C.
//IJ ABD
. D.
//IJ BCD
.
Câu 15: [2] Trên đưng tròn lượng giác nghiệm của phương trình
sin2 .cos 0x x
được biểu diễn bởi
mấ điểm
A. 4 điểm B. 2 điểm C. 6 điểm D. 8 điểm
Câu 16: [1] Có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên 4 học sinh từ 1 nhóm gồm 7 học sinh.
A.
24
. B.
720
. C.
840
. D.
35
.
Câu 17: [1] Hệ số của
5
x
trong khai triển
12
(1 )x
bằng
A.
210
. B.
220
. C.
820
. D.
792
.
Câu 18: [1] Từ các chữ số
2345
có thể lập được bao nhiêu số gồm
4
chữ số.
A.
16
. B.
256
. C.
120
. D.
24
.
Câu 19: [1] Nghiệm của phương trình
sin 1x
là:
A.
2
2
x k
B.
x k
C.
2
2
x k
D.
2
x k
Câu 20: [3] Tổng
0 1 2 3
...
n
n n n n n
T C C C C C
bằng:
A.
2 1
n
T
. B.
4
n
T
. C.
2 1
n
T
. D.
2
n
T
.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Câu 21: [4] Trong mt phng
Oxy
cho đưng tròn
2 2
: 6 4 12C x y
. Vit phương trình đưng tròn
là ảnh của đưng tròn
C
ua phᇉp đồng dạng có đưc bằng ch thực hiện liên tip php vị tự tm
O
t số
1
2
phᇉp ua tm
O
c
90
.
A.
2 2
2 3 6x y
. B.
2 2
2 3 3x y
.
C.
2 2
2 3 6x y
. D.
2 2
2 3 3x y
.
Câu 22: [1] Cho
A
A
là hai bin cố đối nhau. Chọn mệnh đề đúng.
A.
1P A P A
. B.
P A P A
. C.
1P A P A
. D.
0P A P A
.
Câu 23: [1] Trong mt phng
Oxy
cho điểm
3;0A
. Bit rằng điểm A nh của điểm A ua phᇉp
ua
;
2
O
Q
. Tìm tọa độ điểm A’.
A.
3;0A
. B.
0;3A
. C.
2 3;2 3A
. D.
0; 3A
.
Câu 24: [3] m số
2
2cos 2016y x
tuần hoàn với chu kỳ:
A.
2
.
B.
.
C.
3
.
D.
2
4
.
Câu 25: [1] Gieo một con súc xắc cn đối và đồng chất hai lần. Xác suất để ít nhất một lần xuất hiện mt
sáu chấm là:
A.
12
36
. B.
8
36
. C.
11
36
. D.
6
36
.
Câu 26: [2] Số nghiệm của phương trình
cos
0
sin 1
x
x
= 0 thuộc đoạn
;4
2
A. 3 B. 1 C. 4 D. 2
Câu 27: [2] Có bao nhiêu số tự nhiên
n
thỏa mn
3 2
5 2 15
n n
A A n
?
A.
1.
B.
0.
C.
3.
D.
2.
Câu 28: [2] Một ngưi làm vưn có
12
c giống gồm
6
c xoài
4
c mít
2
c ổi. Ngưi đó
muốn chọn ra
6
c giống để trồng. Tính xác suất để
6
c được chọn mỗi loại có đúng
2
c.
A.
1
8
. B.
1
10
. C.
15
154
. D.
25
154
.
Câu 29: [2] Nghiệm của phương trình
2
cos sin 1 0x x
là:
A.
2
2
x k
. B.
2
x k
. C.
2
2
x k
. D.
2
2
x k
.
Câu 30: [1] Tập giá trị của hàm số
sin 2y x
là:
A.
1;1T  
.
B.
2;2T
.
C.
1;1T
.
D.
T
.
Câu 31: [1] Trong mt phng với hệ trục tọa độ
Oxy
cho
2; 3A
1;0B
.Phᇉp tịnh tin theo
4; 3u
bin điểm
A B
tương ứng thành
A B
khi đó độ dài đoạn thng
A B
bằng:
A.
10A B
. B.
10A B
. C.
13A B
. D.
5A B
.
Câu 32: [2] Cho tập
01 23 456A
. T tập A thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số
khác nhau và chia ht cho 5.
A. 432 B. 2592 C. 660 D. 720
Câu 33: [1] Trong mt phng tọa độ
Oxy
phᇉp ua tm
O
góc ua
90
bin điểm
1; 2M
thành
điểm
M
. Tọa độ điểm
M
là:

VnDoc.com xin gửi tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2019-2020 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập môn Toán lớp 11 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2019-2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới các bạn cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút và có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2019-2020, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 26
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm