Đề thi học kì 1 lớp 12 môn tiếng Anh có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
ĐỀ THI HỌC 1 LỚP 12 MÔN TIẾNG ANH
ĐÁP ÁN NĂM 2019 - 2020
I. Choose the word which is stressed differently from the rest.
1. A. interview B. impression C. company D. formally
2. A. environment B. experience C. optimistic D. technology
II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of
the others:
3. A. plants B. animals C. seasons D. trees
4. A. character B. chemist C. church D. scholar
5. A. expected B. decided C. attracted D. engaged
III. Choose the best option to complete the following sentences .
6. A letter of ……… is sometimes really necessary for you in a job interview.
A. recommend B. recommended
C. recommender D. recommendation
7. Her job was so ……… that she decided to quit it.
A. interesting B. satisfactory C. stressful D. wonderful
8. Can you please tell me some information that ……… to the job?
A. indicates B. expresses C. interests D. relates
9. At first year at college was probably the best and most ……… year of my life.
A. challenge B. challenged C. challenging D. challenged
10.If I were offered the job, I think I ……… it.
A. take B. will take C. would take D. would have taken.
11.He is the man ……… car was stolen last week.
A. whom B. that C. which D. whose
12.I would like to know the reason ……… he decided to quit the job.
A. why B. which C. that D. when
13. Many people believe that ……… human beings will never used up all ………
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
natural resources on earth.
A. the/ a B. / the C. a/ the D. the/
14. My parents ……… their favourite show on TV when Daisy ……… last night.
A. watched/ was calling B. have watched/ called
C. were watching/ called D. watched/ had called
15. "Congratulations! You did great." - " ……… ."
A. It's nice of you to say so B. It's my pleasure
C. That's okay D. You're welcome
16. ……… large number of Indian men agreed that it was unwise to confide in their
wives.
A.
B. An C. The D. A
17."Would you like to go to the movies tonight?" - "……… ."
A. No, I don't like B. Of course C. I'd love to D. Yes, I'd like
18."What a lovely house you have!" - " ……… ."
A. You're welcome B. Thank you C. Of course D. I think so
19. Emily said that her parents ……… to Paris ……… .
A. would go/ the next day B. had gone/ the day after
C. will go/ tomorrow D. went/ tomorrow
20. In England, primary education is provided by state schools run by the government
and by ……… fee-paying schools.
A. independent B. independently C. independence D. depended
21. School uniform is required in most of Vietnamese schools.
A. divided B. depended C. compulsory D. paid
22. Are you fond ……… newspapers and magazines?
A. of having read B. of reading C. of read D. reading
23. Learning English, I find prepositions very ……… .
A. interested B. interestingly C. interest D. interesting
24. He advised ……… too far.
A. she did not go B. her do not go C. her did not to go D. her not to go
25."Thank you for the nice gift." - " ……… ."
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
A. You're welcomed B. I'm glad you like it
C. But do you know how much it costs? D. In fact, I myself don't like it
26. I ……… there once a long time ago and ……… back since.
A. have been/ will not be B. was/ have not been
C. had been/ was not D. would be/ had not been
27. ……… the rain, the baseball game was not cancelled.
A. In spite of B. Even though C. Although D. Despite of
28. I saw a bear while I ……… in the forest.
A. am walking B. walked C. were walking D. was walking
29. ……… he has a lot of money, he still feels unhappy.
A. Despite B. Although C. Because D. Because of
30. Renovation (Doi Moi) was officially initiated in 1986 ……… the Vietnamese
Communist Party.
A. at B. n C. by D. for
IV. Choose the best sentence which has the same meaning as the given one
31. Hung didn’t call Lan because it was too late.
A. Hung will call Lan, if it is early.
B. If it were not late, Hung would call Lan.
C. Hung didn’t plan to call Lan, but he changed his mind at the last minute.
D. If it hadn’t been so late, Hung would have called Lan.
32. He said "If I had enough money, I could buy that dictionary."
A. He said if he had enough money, he could buy that dictionary
B. He said if he had had enough money, he could buy that dictionary.
C. He said if he had enough money, he could have bought that dictionary.
D. He said if he had had enough money, he could have bought that dictionary.
33. "Good morning, Mary! How are you?" Henry said
A. Henry greeted Mary and asked how she was.
B. Henry greeted Mary and asked how is she.
C. Henry said good morning Mary and asked how was she.
D. Henry said good morning and asked Mary how she is.

Đề thi tiếng Anh lớp 12 chương trình mới học kì 1 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 12 mới khác nhau như: Chọn từ có cách phát âm khác, Tìm từ có trọng âm khác, Chia dạng đúng của từ trong ngoặc, Điền từ thích hợp hoàn thành đoặn văn tiếng Anh, Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi, Tìm lỗi sai và sửa, Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi ... kèm theo giải đáp án chi tiết giúp các em học sinh lớp 12 đối chiếu kết quả bài làm trên VnDoc.com một cách nhanh và chính xác nhất. VnDoc.com hy vọng rằng đề ôn tập tiếng Anh lớp 12 cuối học kì này sẽ là tài liệu ôn thi học kì 1 năm 2019 - 2020 hiệu quả dành cho các em học sinh lớp 12.

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 12 học kì 1

Trong bài viết này, VnDoc xin giới thiệu Đề thi học kì 1 lớp 12 môn tiếng Anh có đáp án với dạng đề thi giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức thật vững vàng cho kỳ thi học kỳ của mình. Sau đây mời các em làm bài và tham khảo đáp án đi kèm.

Đối với kì thi THPT Quốc gia thì luyện đề là một trong những hoạt động cần thiết và không thể bỏ qua để các bạn có thể tập dượt và đánh giá được khả năng của mình. Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trọng âm, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm ..cũng rất hữu ích giúp các bạn đạt điểm cao trong kì thi quan trọng này.

Đánh giá bài viết
20 21.034
Tiếng Anh 12 mới Xem thêm