Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh năm học 2019-2020

1 194
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
CHUYÊN HẠ LONG
(Đề thi 01 trang)
KIỂM TRA HỌC I NĂM HỌC 2019 - 2020
Môn thi: TOÁN - LỚP 12
(Chương trình chuẩn nâng cao)
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
đ thi
102
Họ tên thí sinh: …………………………………...……… Số báo danh: ……………
A. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG (gồm 45 câu)
Câu 1. Tìm tập nghiệm
S
của bất phương trình
4 3
3 4
log 2 5 log 2x
.
A.
7
;
2
S

. B.
5 11
;
2 4
S
. C.
. D.
7
;
2
S

.
Câu 2. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số
2 3
1
x
y
x
trên đoạn
3;3
.
A.
3
4
. B.
2
3
. C. Không tồn tại. D.
6
.
Câu 3. Họ các nguyên hàm của hàm số
2
3 8 5f x x x
A.
3 2
4 5F x x x C
. B.
6 8F x x C
.
C.
3 2
5
3 4
x x
F x x C
. D.
3 2
4 5F x x x x C
.
Câu 4. Hàm số nào sau đây có đúng một cực trị?
A.
4 2
4 4y x x
. B.
4 2
4 1y x x
.
C.
3 2
3 10 1y x x x
. D.
5 1
3
x
y
x
.
Câu 5. Khối đa diện đều loại
{4;3}
có bao nhiêu mặt?
A.
6
mặt. B.
12
mặt. C.
20
mặt. D.
8
mặt.
Câu 6. Tính thể tích của khối hộp chữ nhật
.ABCD A B C D
3AD
,
5AC
,
' 6.BB
A.
84
. B.
90
. C.
60
. D.
72
.
Câu 7. Cho khối lập phương có độ dài đường chéo là
4 3 cm.
Tính thể tích khối lập phương đó.
A.
3
128 cm .
B.
3
48 cm .
C.
3
64 cm .
D.
3
16 cm .
Câu 8. Họ nguyên hàm của hàm số
2020 2019x
y e
A.
2020 2019
1
( )
2020
x
F x e C
. B.
2020 2019
1
( )
2019
x
F x e C
.
C.
2019 2020
1
( )
2019
x
F x e C
. D.
2019 2020
( ) 2019
x
F x e C
.
Câu 9. Cho ba số dương
, , ( 1, 1)a b c a b
và số thực
Đẳng thức nào sau đây sai?
A.
log log log .
a a a
b
b c
c
B.
log log .
a a
b b
C.
log
log .
log
a
b
b
c
c
a
D.
log ( . ) log log .
a a a
b c b c
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Câu 10. Tìm tập nghiệm
S
của bất phương trình
2 3
4
1
3
3
x
x
.
A.
;3 .S 
B.
;3 .S 
C.
3; .S 
D.
3; .S 
Câu 11. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
2 1
2
x
y
x
A.
2y
. B.
2x
. C.
2x
. D.
2y
.
Câu 12. Công thức tính thể tích
V
của khối cầu có bán kính bằng
R
A.
2
4
.
3
V R
B.
3
4
.
3
V R
C.
3
.V R
D.
2
4 .V R
Câu 13. Đường cong trong hình sau là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án
A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
A.
3 2
3 2.y x x
B.
3
( 1) 2.y x
C.
3 2
3 3 2.y x x x
D.
4 2
2 2.y x x
Câu 14. Hàm số
4 2
3 2 5y x x
có số điểm cực trị bằng
A.
1
. B.
2
. C.
3
. D.
4
.
Câu 15. Biết rằng đường thẳng
1y x
đồ thị hàm số
2 3
1
x
y
x
hai điểm chung phân biệt
,A B
có hoành độ lần lượt là
, .
A B
x x
Giá trị của
A B
x x
bằng
A.
5
. B.
3
. C.
4
. D.
2
.
Câu 16. Số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
2
2 1
1
x
y
x
là:
A.
1
. B.
0
. C.
2
. D.
3
.
Câu 17. Cho hình trụ tròn xoay có độ dài đường sinh là
l
, độ dài đường cao là
h
r
là bán kính đáy. Công
thức diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay là
A.
xq
S rl
. B.
2
xq
S r h
. C.
xq
S rh
. D.
2
xq
S rl
.
Câu 18. Cho hàm số
( )y f x
xác định trên
\ 0
và có bảng biến thiên như sau:
Điểm cực đại của hàm số là
A.
32.y
B.
2.x
C.
2.x
D.
32.y
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Câu 19. Tính giá trị
9
2
log 2
log 3
4 3
, ta được kết quả là
A.
3 2
. B.
44
10
. C.
4, 42
. D.
3 2
.
Câu 20. Cho hàm số
3 2
( )y f x ax bx cx d
đồ thị đường cong trong hình vẽ dưới đây. Tìm số
nghiệm của phương trình
3 ( ) 12 0.f x
A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.
Câu 21. Bảng biến thiên trong hình sau là của một hàm số có dạng
4 2
( 0)y ax bx c a
. Hàm số đó đồng
biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( ; 1).
B.
( 2;0).
C.
( 1;2).
D.
( 2; ). 
Câu 22. Hàm số nào trong bốn hàm số liệt kê ở dưới đây đồng biến trên
?
A.
2019
x
y
. B.
3
x
y
. C.
3
x
y
. D.
3
2
x
y
.
Câu 23. Đồ thị hàm số
2 3
1
x
y
x
cắt trục tung tại điểm có tọa độ là
A.
(0; 3)
. B.
(0;3)
. C.
( 3;0)
. D.
(3;0)
.
Câu 24. Khối nón có độ dài đường sinh bằng
5
, chiều cao bằng
4
thì có diện tích xung quanh bằng
A.
15 .p
B.
17 .p
C.
20 .p
D.
18 .p
Câu 25. Cho hình chóp tứ giác đều
.S ABCD
độ dài cạnh đáy và cạnh bên đều bằng
2 .a
Tính thể tích khối
chóp
.S ABCD
tính theo
a
.
A.
3
4 2
3
a
. B.
3
6 2
3
a
. C.
3
3
6
a
. D.
3
2 2
3
a
.
Câu 26. Cho
5
log 2 a
. Khi đó giá trị của
4
log 1250
được tính theo
a
A.
1 4
2
a
. B.
1 4
2
a
. C.
1 2
2
a
. D.
4
2
a
a
.
Câu 27. Tìm họ nguyên hàm của hàm số
( ) cos
2 4
x
f x
.

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh năm học 2019-2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc để bạn đọc có thêm tài liệu ôn tập môn Toán nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh năm học 2019-2020 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn tập nhé. Đề thi gồm có 45 câu phần kiến chức chung, 5 câu theo chương trình học chuẩn và 5 câu theo chương trình nâng cao. Thí sinh làm trong thời gian 90 phút. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh năm học 2019-2020, mong rằng qua đây bạn đọc có thể ôn tập tốt hơn môn Toán 12 nhé. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 194
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm