Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Nguyễn Trãi, Hà Nội năm học 2019-2020

Trang 1/6 - 
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – BA ĐÌNH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: TOÁN - LỚP 12
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 06 trang)
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ và tên thí sinh:
Số báo danh:Lớp..
Câu 1. 
32
3
6
3 2 4
xx
y x +
 :
A. 
( 2;3)
. B. 
( 2;3)
.
C.  
( ; 2)
. D. 
( 2; )
.
Câu 2.   
fx
              
2
'1f x x

A.
. B.
 
32ff
. C.
10ff
. D.
01ff
.
Câu 3.       c       
32
1
( 1) 2
3
y x x m x
 
trên R.
A.
2m
. B.
2m
. C.
2m
. D.
2m
.
Câu 4. 
42
23y x x
A.
2
. B.
1
. C. 0. D. 3.
Câu 5. 
42
(2 1)
1
42
mm
y x x

A.
0m
. B.
1
2
m
. C.
0m
. D.
0m

1
2
m
.
Câu 6. 
( )
y f x=

.¡

( )
'y f x=


( )
( )
2017 2018 2019g x f x x= - - +
A.
1
. B.
2
. C.
3
. D.
4
.
Câu 7. 
1
2
x
y
x

1;0
A.
2
3
. B.
0
. C.
1
2
. D.
2
.
Câu 8. 
0
mm
thì   
32
39y x x x m

0;4
ng 25. Hãy
0
2 1.Pm
A. 1. B. 3. C. 5. D. 7.
Mã đề 121
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/6 - 
Câu 9. 
( ),y f x
  R 
 ( m   khi và
 khi
A.
(0)mf
. B.
(2) 2mf
. C.
(2) 2mf
. D.
(0)mf
.
Câu 10. 
21
1
x
y
x
.
A.
2y 
. B.
1x
. C.
2y
. D.
1x 
.
Câu 11. 
y f x

\ 1;1R



y f x

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 12.  
án A, B, C, D. 
A.
32
22y x x x
. B.
2
( 1)( 2)y x x
.
C.
2
( 1)( 2)y x x
. D.
32
31y x x x
.
Câu 13. 
1
24
24
xx

1x 
A. 0. B. 2. C. 2. D. 3.
Câu 14. Tìm  m d):
y x m

1
( ):
1
x
Cy
x

A, B sao cho
32AB
.
A.
1m 
. B.
3m
. C.
2m
. D.
3m 
.
y f x
f x x m
0;2x
+
1
3
+
+
0
+
+
0
1
x
y
y'
+
1
2
y
x
O
4
-1
2
1
2
x
y
O
y f x
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/6 - 
Câu 15. 
m

4ym

C

42
83y x x

A.
4
. B.
13 3
44
m
. C.
3
. D.
13 3
44
m
.
Câu 16.   
()y f x
   R    
'( ) (2x 1). ( ) 1,f x x g x
 
( ) 0gx

.Rx

(2 )y f x x
 ?
A.
3
1;
2



. B.
0;1
. C.
5
2;
2



. D.
;1 .
.
Câu 17. 
P
3
5
23
x x x
(x > 0)?
A.
14
15
P x
. B.
17
36
P x
. C.
13
15
P x
. D.
16
15
P x
.
Câu 18. 
P
2+1
2-1
3-3 1- 3
a
a >0
a .a

A. a
4
. B.
4
1
a
. C. 1. D.
3
a
.
Câu 19. 
, , a b c
1, 1ab
đúng?
A.
2
log log 2log
a a a
b c bc
. B.
log .log log
a b a
b c c
.
C.
log log log
c c c
ab a b
. D.
log log log
a a a
b c b c
.
Câu 20. Cho
12
log 6a
12
log 7b
. 
2
log 7
tính theo ab 
A.
1
a
b
. B.
1
b
a
. C.
1
a
b
. D.
1
a
a
.
Câu 21. 
24
( ) (4 1)f x x

A.
(0 ; )
. B.
11
\ ;
22



. C.
11
;
22



. D. .
Câu 22. 
B

AC
.
 
A.
2a c b
. B.
2
ac b
. C.
2
2ac b
. D.
ac b
.
Câu 23. 
D

31
.
log 3
x
y
x
A.
1
0; \
3
D



. B.
1
;
3
D




. C.
0;D 
. D.
1
;
3
D



.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Nguyễn Trãi, Hà Nội

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Nguyễn Trãi, Hà Nội năm học 2019-2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc để bạn đọc cùng tham khảo có thêm tài liệu ôn tập. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Nguyễn Trãi, Hà Nội năm học 2019-2020 để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm trong thời gian 90 phút. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Nguyễn Trãi, Hà Nội năm học 2019-2020, mong rằng qua đây bạn đọc có thêm thật nhiều tài liệu để ôn tập nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm một số môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 144
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm