Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe

7 3.518

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2019 - 2020

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 3 có file nghe và đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 3 được biên tập bám sát chương trình học SGK tiếng Anh 3 mới Unit 1 - 10 giúp các em học sinh lớp 3 củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả. 

I. LISTENING

Task 1. Listen and tick V. There is one example.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe

Task 2. Listen and tick V or cross X. There are two examples.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe

Task 3. Listen and number the pictures. The first picture is done for you.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe

II. READING AND WRITING

Task 1. Look and write. There is one example.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe

Task 2. Look and read. Tick V or cross X the box. There are two examples.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe

Task 3. Read and complete. There is one example.

boxes

it's

white

what colour

this

yellow

Quan: Look! These are our (0) boxes.

Nga: (1) ________ are they, Tony?

Tony: They are (2) ________, green, black, brown and white.

Nga: Is (3) ________ your box, Quan?

Quan: Yes, it is. (4) ________ black.

Nga: Is your box green, Tony?

Tony: No, it isn’t. Look! It’s (5) ________.

ĐÁP ÁN

I. LISTENING

Task 1. Listen and tick. There is one example.

1. B;2. B; 3. B; 4. B; 5. A;

Task 2. Listen and tick or cross . There are two examples.

1. V; 2. X; 3. V; 4. V; 5. X

Task 3. Listen and number the pictures. The first picture is done for you.

1. E; 2. F; 3. B; 4. C; 5. D;

II. READING AND WRITING

Task 1. Look and write. There is one example.

1. school; 2. new; 3. classroom; 4. small; 5. playground;

Task 2. Look and read. Tick V or cross X the box. There are two examples.

1. X; 2. V; 3. X; 4. X; 5. V;

Task 3. Read and complete. There is one example.

1. What colour; 2. yellow; 3. this; 4. It’s; 5. white;

Download đề thi, đáp án & file nghe mp3 tại: Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh khác như để học tốt Tiếng Anh lớp 3, bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 mới cập nhật trên VnDoc. 

Đánh giá bài viết
7 3.518
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Xem thêm