Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 2

6 4.443
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC 1 LỚP 4 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
Part 1. Listening.
Question 1: Listen and number. There is one example (0). (1pt)
a.
b.
c.
d.
e.
Question 2: Listen and circle the correct answer. There is one example (0). (1pt)
0. Phong can………..
A. draw B. dance C. skip
1. Tom was ............. yesterday morning.
A. at school B. at home C. at the zoo
2. What’s Nam doing?
He is ..........................
A. reading a text B. watching a video C. writing a dictation
3. What did you do on the beach?
0
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
I played ..........
A. football B. volleyball C. basketball
4. Linda’s birthday is on the ..............
A. July 26 B. March 6 C. June 16
Question 3. Listen and complete. There is one example (0). (1pt)
0. Tom was at school yesterday morning.
1. Hakim is from ……………….......................................
2. What can you do?
I can ……………...............
3. I have PE on ………………..........................and Thursdays.
4. What’s Nam doing?
He’s ……………….................................a book.
PART II: READING AND WRITING
Question 4: Look at the pictures and the letters. Write the words. There is one example (0).
0. R T A
A R T
2. E C S O D N
_ _ _ _ _ _
3. A R L P I
_ _ _ _ _
4. W E R T A
_ _ _ _ _
Question 5: Read and match. There is one example (0). (1 pt)
Answer
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
0. Where are you from?
A. I can play volleyball.
0 - C
1. What day is it today?
B. I watched TV.
1 - …….
2. What can you do?
C. I’m from Japan.
2 - …….
3. What’s he doing?
D. It’s Wednesday.
3 - …….
4. What did you do yesterday?
E. He’s painting a mask.
4 - …….
Question 6: Look and write. There is one example (0). (1 pt)
0. What’s she doing?
She’s cooking.
1. Where’s your
school?
It’s
in ..........................
....................................
...........
2. What are they doing?
They’re .....................
........................................
..........
Le Loi Street

Luyện thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới

Đề kiểm tra chất lượng môn Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 kèm file nghe và đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 4 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 4 ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh hiệu quả. 

Mời bạn đọc tải toàn bộ nội dung đề thi, file nghe và đáp án tại đây: Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 2. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 4 mới nhất như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4, ... Mời quý thầy cô, bậc phụ huynh và các em sinh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
6 4.443
Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh Xem thêm