Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 12

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 1

Đề khảo sát chất lượng học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 chương trình bộ GD - ĐT có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 4 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau, là tài liệu ôn thi học kì 1 hiệu quả.

I. Nhìn tranh để trả lời câu hỏi: (2 điểm)

  1. What is it?

Task 1.1

________________________.

2. Is it a ruler?

Task 1.2

________________________.

Key: 1. It is a book.

2. No, it isn’t. It is an eraser.

II. Em hãy khoanh tròn một đáp án đúng: (2 điểm)

1. What ………. this?

A. is

B. are

C. am

2. …………my birthday today!

A. It

B. They’re

C. It’s

3. I ………..with a yo- yo.

A. plays

B. play

C. is

4. How many ………are there?

A. pen

B. pens

C. the

5. How’s the ……………..?

A. sunny

B.rainy

C. weather

Key: 1. A 2. C 3. B 4. B 5. C

III. Khoanh tròn một từ khác loại: (2 điểm)

1. A. a kite B. a car C. long

2. A. sunny B. flowers C. snowy

3. A. Kate B. I C. you

4. A. a cloud B. flowers C. a bat

5. A. in B. on C. they

Key: 1. C 2. B 3. A 4. B 5. C

IV/ Chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau : (2 điểm)

1. How old are you?

A. I’m seven years old.

B. It’s a book.

2. Is it a ball?

A. Yes, it is.

B. It’s little.

3. How is the weather?

A. It’s a bat.

B. It’s sunny.

4. Can you play with a yo-yo?

A. Yes, it is.

B. Yes, I can.

5. Where is the kite?

A. It’s in the tree.

B. They are in the tree.

Key: 1. A 2. A 3. B 4. B 5. A

VI/ Dịch sang tiếng Anh: (2 điểm)

1. Trời nắng.

…………………………………………………………..

2. Thời tiết như thế nào?

………………………………………………………….

3. Nó là cái gì ?

………………………………………………………….

4. Có sáu đám mây.

………………………………………………………….

5. Có một bông hoa trên bàn.

………………………………………………………….

Key: 1. It is sunny.

2. How is the weather?

3. What is it?

4. There are six clouds.

5. There is a flower on the table.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 12. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 3.655
Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh Xem thêm