Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 5

4 3.530

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 1 

Đề khảo sát chất lượng học kì 1 môn Tiếng Anh 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 4 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh gồm 5 dạng bài tập Tiếng Anh quen thuộc: Chọn từ khác loại, Nối, Hoàn thành câu, Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi, Chọn đáp án đúng giúp học sinh lớp 4 làm quen với format đề thi chinh thức và rèn luyện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả. 

Question 1: Chọn và khoanh tròn từ khác loại với những từ còn lại (2pt)

1. house  dad  mum  brother
2. watch  arrive homework  write
3. engineer job  doctor  teacher
4. have breakfast  lunch  dinner

Question 2: Nối các câu hỏi ở cột A với các câu trả lời ở cột B (2pt)

A

B

1. What’s her job?

2. What time do you get up?

3. I like chicken.........

4. What time is it?

a. It’s my favourite food.

b. At six

c. It’s nine fifteen.

d. She’s a teacher

Question 3: Hoàn thành các câu sau (2pt)

         ch        -      br      -       a        -       ty

1. It is eight thir_ _.

2. I have _ _eakfast at six twenty.

3. She has lun_ _ at eleven fifteen.

4. I like milk. It’s my f_vourite drink.

Question 4. Em hãy khoanh tròn đáp án đúng A, B hoặc C (2pt)

1. What time do you have lunch?

A. At 11 o’clock

B. It’s time for lunch

C. It’s 11 o’clock

2. What’s her job?

A. I’m a student

B. She’s a student

C. He’s a student

3. I like ………. . It’s my favourite food.

A. meat

B. milk

C. orange juice

4. I……….to school at seven o’clock.

A. have

B. get

C. go

Question 5. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi (2pt)

This is my mother. Her name is Hoa. She is a doctor. She gets up early, at 5.15 in the morning. She goes to work at six o’clock. She works in the hospital from 7.30 a.m to 4.30 p.m. She arrives home at 5 o’clock. In the afternoon, she watches TV and she goes to bed at 10.00 o’clock.

1. What is her name?

………………………………………………………………………………

2. What is her job?

………………………………………………………………………………

3. What time does she go to work?

………………………………………………………………………………

4. Does she arrive home at 4.30 p.m?

………………………………………………………………………………

Đáp án

Question 1: Chọn và khoanh tròn từ khác loại với những từ còn lại (2pts)

1. house

2. homework

3. job

4. have

Question 2: Nối các câu hỏi ở cột A với các câu trả lời ở cột B (2pts)

1. d

2. b

3. a

4. c

Question 3: Hoàn thành các câu sau (2pts)

1. Ty

2. Br

3. Ch

4. a

Question 4. Em hãy khoanh tròn đáp án đúng A, B hoặc C (2pts)

1. A

2. B

3. A

4. C

Question 5. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi (2pts)

1. Her name is Hoa.

2. She is a doctor.

3. She goes to work at six o’clock.

4. No, she doesn’t.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 5. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. 

Đánh giá bài viết
4 3.530
Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh Xem thêm