Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 6

Đề ôn tập môn Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 1

Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 môn Tiếng Anh 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 4 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 4 làm quen với format đề thi chinh thức và rèn luyện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

I. Choose the correct answers.

1. My friend is from …………. .

a. American

b. English

c. Vietnam

2. Would you like ……….. apple?

a. some

b. an

c. a

3. How many ………. are there on the table ?

a. boxs

b. boxes

c. box

4. Do you have English today ? - Yes, I ……

a. have

b. has

c. do

5. I like Maths …….. I don't like History.

a. but

b. and

c. because

6 . Where are you today ?

a. I'm at home.

b. I'm from Vietnam.

c. I 'm ten years old.

7. How many students are there in Mai's class ?

a. There are 30 students

b. There is a teacher

c. There are 30 students in his class

8. Can your mother speak English?

a. Yes, I can.

b. No, she can't.

c. No, he can't

9. Would you like ……………….. orange juice?

a. some

b. an

c. a

10. When is your birthday ?

a. It's in September .

b. It's in September 2nd.

c. Your birthday's in September.

Key: 1. c 2. b 3. b 4. c 5. a 6. a 7. a 8. b 9. a 10. b

II. Rearrange the sentences.

1.to/ school/ don't / I/ Sunday/go /on.

______________________________________

2. would / I/ some/ fruit juice/ like.

______________________________________

3. your / brother/ Can/ ride / bike / a?

______________________________________

4.does/ What / she / during / English/ do / lessons?

______________________________________________

5.doll / for / This/ you/ is .

____________________________________________

6. is / My / classroom / big.

____________________________________________

7. subjects / What / like / he/ does ?

_______________________________________

8. you / do / like / Why/ English ?

________________________________________

9. was / I / in/ April / born.

_____________________________________________

Key: 1. I don’t go to school on Sunday.

2. I would like some fruit juice.

3. Can your brother ride a bike?

4. What does she do during English lessons?

5. This doll is for you.

6. My classroom is big.

7. What subject does he like?

8. Why do you like English?

9. I was born in April.

III. Match the question in column A and the answers in column B

A

B

A-> B

1. When were you born ?

a. Because I like to draw a pictures.

1 ->

1. What is your favourite food?

b. I like Maths.

2 ->

3.What subjects do you like ?

c. I have it on Thursday.

3 ->

2. When do you have Music?

d. It is fish.

4 ->

3. Why do you like Art ?

e. I was born in October.

5 ->

Key: 1 - e; 2 - d; 3 - b; 4 - c; 5 - a

IV. Read then answer the questions.

Hi.My name is LiLi. I'm ten years old. I'm from Singapore. I have many subjects

at school such as Maths , Informatics, Science…..and Music .I like Music very much

because I like to sing .I can speak Vietnamese but I can't write it because it's difficult.

1.What's her name ?

_________________________________________

2.Where is she from ?

_________________________________________

3.Does she like Music?

_________________________________________

4.Why does she like Music?

_________________________________________

5.Can she write Vietnamese ?

_________________________________________

Key: 1. Her name is Li Li.

2.She is from Singapore.

2. Yes, she does.

3. Because she likes to sing.

4. No, she can’t.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 6. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 4.162
Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh Xem thêm