Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 9

2 3.502
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 4 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
I.
Chọn từ thích hợp điền vào ch trống.
A. John : Happy (1) , Jenny! How old (2) you?
Jenny : I’m (3) years old.
John : This (4) for you.
Jenny : Wow! A robot. (5) you!
1. a. birthday b. robot c. thank you
2. a. it b. is c. are
3. a. six b. nice c. fine
4. a. robot b. is c. are
5. a. Thank b. Thank you c. Thanks
Key: 1. a 2. c 3. a 4. a 5. a
B. Scott : How’s the (6) ?
Lisa : It’s (7) .
Scott : Let’s (8) .
Lisa : OK!
6. a. weather b. cloud c. flower
7. a. sun b. sunny c. a sun
8. a. how b. OK c. play
Key: 6. a 7. b 8. c
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
II. Chọn đáp án đúng
9.
a. It’s doll.
b. It’s big doll.
c. It’s a big doll.
10. Is it a kite?
a. Yes, it is.
b. No, it isn’t.
c. It’s a kite.
11. It’s a box.
b. round
c. square
12. Can you a puzzle?
a. play
b. Catch
c. do
13. Can you jump rope?
a. Yes, I can.
b. Yes, she can.
c. Yes, he can.
a. long
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
14. Can she ride a bicycle?
a. No, I can’t.
b. No, she can’t.
c. No, he can’t.
15. How many flowers are there?
a. There is one flower.
b. There are four flowers.
c. There are five flowers.
16. Where is the kite?
a. It’s in the tree.
b. It’s by the tree.
c. It’s under the tree.
17. Where are the balls?
a. They’re in the puddle.
b. They’re by the puddle.
c. They’re on the puddle.
18. How’s the weather?
a. It’s sunny.
b. It’s windy.
c. It’s snowy.

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 1

Đề khảo sát chất lượng học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 4 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn thi Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 4 rèn luyện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi học kì 1 sắp tới. 

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 9. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 3.502
Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh Xem thêm